Nörodejenerasyonda Forkhead BOX O1 Gen Ekpresyonunun RT-PCR ile Araştırılması

Amaç: Multipl skleroz, demiyelinizasyon ve akson hasarı ile karekterize olan, nörodejeneratif bir hastalıktır. Multipl skleroz hastalığı üzerine birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Ancak tüm bu çalıĢmalara rağmen Multipl sklerozun nedeni tam olarak bilinmemektedir. ÇalıĢmamızda transkripsiyon faktörlerinin forkhead ailesine ait miyojenik büyüme ve farklılaĢmasında rol alan forkhead box O1 gen ifadesinin Multipl skleroz hastalığı üzerinden nörodejenerasyon ile iliĢkisi araĢtırıldı. Gereç ve Yöntem: Gaziantep niversitesi Tıp Fakültesi ġahinbey AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Polikliniği nde takip edilen 93 Multipl skleroz hastası çalıĢma kapsamına alındı. Kontrol grubunu nörodejeneratif herhangi bir hastalığı bulunmayan 93 gönüllü oluĢturdu. Hasta ve gönüllülerden alınan periferik kanlardan RNA izolasyonunu yapıldı. forkhead box O1 gen ifade düzeyleri RT-PCR yöntemi ile araĢtırıldı. Elde edilen veriler Mann- hitney U testi yöntemi ile analiz edildi. Bulgular: Bu çalıĢma sonuçlarına göre Multipl sklerozlu hastalardaki kan forkhead box O genlerinden forkhead box O1'in ifadesi sağlıklı kontrol grubuna göre farklılık göstermedi (p>0,05). Sonuç: Bu bulgular nörodejeneratif bir hastalık olan Multipl skleroz tedavi ve tanısında daha ileri moleküler çalıĢmaların devamının gerekliliği ve nörodejenerasyonun baskılanmasında görevli diğer genlerin araĢtırılmasının önemli olacağını düĢündürmektedir. Nörodejenerasyon, RT-PCR,

Investigation of Forkhead BOX O1 gene expression in Neurodegeneration with RT-PCR

Investigation of Forkhead BOX O1 gene expression in Neurodegeneration with RT-PCR Objective: Multiple sclerosis, is a neurodegenerative disease characterized by demyelination and axonal damage. There have been many studies on multiple sclerosis disease. However, in spite of all these studies, the exact cause of Multiple sclerosis is unknown. In our study, we investigated the relationship between forkhead box O1a member of Homo sapiens forkhead box O gene family which has effect on growth and differentiation of myogenic that belongs to Forkhead Family and Multiple sclerosis disease. Material and Method: The study group comprised 93 patients with the diagnosis of Multiple sclerosis who have applied to Gaziantep University Faculty of Medicine, and Department of Neurology. 93 healthy individuals without any neurodegenerative disease are included as controls. RNA was obtained from peripheral blood samples of patient and control groups. We analyzed forkhead box O1 gene expression levels using RT-PCR. The data obtained were analyzed with Mann–Whitney U test. Results: According to the results of analysis there is no difference between forkhead box O1 rates in patients with multiple sclerosis and healthy control group (p>0,05). Conclusions: These findings suggest that it would be important to investigate the necessity of the continuation of the treatment and diagnosis of Multiple sclerosis further molecular studies and other genes in charge of the suppressing neurodegeneration. Key Words: Neurodegeneration, RT-PCR, forkhead box O1 Gene

___

1. Kumar DR, Aslinia F, Yale SH, Mazza JJ. Jean-Martin Charcot: The Father of Neurology. Clin Med Res 2011; 9; 46– 49. 2. 3. Ranjan D, Bruce T. Relapsing and progressive forms of multiple sclerosis: insights from pathology. Current Opinion in Neurology 2014: 27; 271–278. Kannike K, Sepp M, Zuccato C, Cattaneo E, Timmusk T. Forkhead Transcription Factor FOXO3a Levels Are Increased in Huntington Disease Because of Overactivated Positive Autofeedback Loop. The Journal of Biological Chemistry 2014: 289; 32845-32857. 4. 5. 6. Eckersa JC, Kalen AL, Sarsour EH et al. Forkhead Box M1 Regulates Quiescence-Associated Radioresistance of Human Head and Neck Squamous Carcinoma Cells. Radiation Research 2014: 82; 420-429. de Paula A Sousa, Malmegrim KC, Panepucci RA et al. Autologous haematopoietic stem cell transplantation reduces abnormalities in the expression of immune genes in multiple sclerosis. Clinical Science 2014: 1282; 111-120. Karussis D. The diagnosis of multiple sclerosis and the various related demyelinating syndromes: A critical review. Journal of Autoimmunity 2014; 48: 134-142. Fırat Tıp Derg/Firat Med J 2015; 20(3): 139-142 7. Balasa R, Bajko Z, Maier S, Motataianu A. The dual role of transforming growth factor beta in the pathogenesis of multiple sclerosis and experimental autoimmune encephalomyelitis. Romanian Journal of Neurology 2014; 16: 103-107. 8. 9. Bayram ve Yiğiter Conzales GG, Avellana AV, Alli C, Baron VA. Myelination of the central nervous system, From Basic Immunology to Immun-Mediated Demyelination. Springer 1999: 101-115. Kim DH, Park MH, Lee EK et al. The roles of FoxOs in modulation of aging by calorie restriction. Biogerontology 2014; 16: 1-14.

___

Fırat Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-9818
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

22.9b9.9b