Birleşme ve satın almaların işletmelerin finansal performansı üzerindeki etkilerinin incelenmesi: Panel veri analizi

Bu çalışmada amaç, birleşme ve satın alma faaliyetlerinin işletmelerin finansal performansı üzerinde herhangi bir değişme meydana getirip getirmediğinin incelenmesidir. Çalışmada ayrıca birleşme ve satın alma işlemlerinde bulunan firmaların finansal performans düzeylerinin likidite, etkinlik, mali yapı, karlılık ve piyasa performansı gibi farklı alanlardan seçilen finansal oranlardan hangileriyle anlamlı olarak açıklanabileceği araştırılmıştır. Bu çerçevede 2004-2005 yılları arasında İMKB'ye kote imalat sanayindeki işletmelerden 17'sinin gerçekleştirmiş olduğu birleşme ve satın alma işlemleri incelenmiştir. Oran analizi sonucunda birleşen/satın alan işletmelerin finansal performans düzeyinde bir artış görülmüştür. Metodolojik olarak panel veri regresyon analizi yöntemi kullanılarak analiz yapılmış ve elde edilen bulgulara göre asit-test oranı, aktif devir hızı, stok devir hızı ve borçlanma rasyosu'nun işletmelerin finansal performansının önemli birer belirleyicisi olduğu tespit edilmiştir.

The study of the effects of merger and acquisitions on firms' financial performance: A panel data analysis

The aim of this study is to investigate if merger and acquisition activities would cause any changes on firms' financial performance. In addition, it also is investigated that the level and direction of financial performance of such corporates would be explained in a meaningful way by which of those financial ratios that are selected from various areas like liquidity, efficiency, capital structure, profitability and market performance. Within that context, the merger and acquisition transactions of 17 enterprises from manufacturing industry that are listed in the Istanbul Stock Exchange in the years of 2004 and 2005 were studied. At the end of ratio analysis, it was seen an increase on return on equity parameter which is an indicator of financial performance after the merging operation. Methodologically, the analysis was done by using the method of panel data regression analysis. According to the findings, the acid-test ratio, asset turnover, inventory turnover and debt ratio are important determinants of enterprises' financial performance.

Kaynakça

ABOR, Joshua; (2005), "The Effect of Capital Structure on Profitability: An Empirical Analysis of Listed Firms in Ghana", The Journal of Risk Finance, 6 (5), pp. 438-445.

AKGÜÇ, Öztin; (1998), Finansal Yönetim, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.

AKYÜZ, Helin Berlin; (2007), Türk Rekabet Hukukunda Şirketlerde Birleşme ve Devralmalar, Adalet Yayınevi, Ankara.

ALBAYRAK, Ali Sait ve Ramazan AKBULUT; (2008), "Karlılığı Etkileyen Faktörler: İMKB Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir İnceleme", ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (7), ss. 55-83.

ALTUNBAŞ, Yener and David MARQUES; (2008), "Mergers and Acquisitions and Bank Performance in Europe: The Role of Strategic Similarities" Journal of Economics and Business. 60, ss. 204-222.

ALTUNIŞIK, Remzi, COŞKUN, Remzi ve BAYRAKTAROĞLU, Serkan ve Engin YILDIRIM; (2007), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.

ANDREI, Moscviciov, IOAN, Batrancea, MARIA, Batrancea and Batrancea LARISSA; (2010), "Financial Ratio Analysis Used in the IT Enterprises", The Journal of the Faculty of Economics, 2, pp. 600-603.

ASLAN, Alper; (2008), Türkiye'de Suç Oranları Sürekliliğinin Analizi, http://mpra.ub.unimuenchen.de/10610/, 11.09.2010.

ASLAN, Alper ve Ferit KULA; (2008), "Dış Ticaret Serbestisinin Türk İmalat Sanayi Fiyat Maliyet Marjları Üzerindeki Etkisi" İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 7 (13), ss. 175-192.

BADRELDIN, Ahmed and Christian KALHOEFER; (2009), The Effect of Mergers and Acquisitions on Bank Performance in Egypt, http://mgt.guc.edu.eg/wpapers/018badreldin_kal-hoefer2009.pdf, 17.03.2010.

BASU, Rita, DRUCK, Pablo, MARSTON, David and Raul SUSMEL; (2004), Bank Consolidation and Performance: The Argentine Experience, http://www.imf.org/external/pubs/ft/ wp/2004 /wp04149 .pdf, 20.10.2010.

BERK, Niyazi; (2007), Finansal Yönetim, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

BERTONCELJ, A; (2009), "Value Creation Chain in Mergers and Acquisitions", Oeconomica, 1, pp. 16-29.

BEVAN, Alan and Jo DANBOLT; (2002), "Capital Structure and Its Determinants in the UK-A Decompositional Analysis", Applied Financial Economics, 12, pp. 159-170.

BRYSON, Taffi; (2011), Firm Productivity in Jamaica: An Investigation of Total Factor Productivity with Micro-Level Firm Data, http://www.boj.org.jm/uploads/pdf/papers_pamphlets/ papers__pamphlets

_Firm_Productivity_in_Jamaica_An_lnvestigation_of_Total_

Factor_Productivity_with_MicroLevel_Firm_Data.pdf

BUCKLEY, Peter; (2009), "The Impact of the Global Factory on Economic Development", Journal of World Business, 44 (2), pp. 131-143.

BÜKER, Semih, AŞIKOĞLU, Rıza ve Sevil GÜVEN; (2008), Finansal Yönetim, Sözkesen Matbaacılık, Ankara.

ÇABANDA, Emilyn and Marianne Pajara PASCUAL; (2007), "Merger in the Philippines: Evidence in the Corporate Performance of William, Gothong, and Aboitiz (Wg&A) Shipping Companies", Journal of Business Case Studies. 3 (4), pp. 87-100.

CAMPBELL, David, STONEHOUSE, George and Bill HOUSTON; (2002), Business Strategy: An Introduction, Elsevier, Oxford.

CHARI, Latha; (2008), Inorganic Growth Strategies: An Empirical Analysis of Who Benefits from Them?, http://www.iitk.ac.in/ infocell/announce/convention/papers/, 01 Nisan 2009.

COYLE, Brian; (2000), Mergers and Acquisitions, Glenlake Publishing, New York.

DALTON, Dan and Catherine DALTON; (2006), "Corporate Growth: Our Advice for Directors is to Buy Organic", Journal Of Business Strategy, 27 (2), pp. 5-7.

DEESOMSAK, Rataporn, PAUDYAL, Krishna and Gioia PE-SCETTO; (2004), "The Determinants of Capital Structure: Evidence from the Asia .Pacific Region", Journal of Multinational Financial Management, 14, pp. 387-405.

DELANEY, Frank and Sam WAMURIZI; (2004), "The Impact of Mergers and Acquisitions on Shareholder Wealth in the UK Construction Industry", Engineering, Construction and Architectural Management, 11 (1), pp. 65-73.

DEMİRHAN, Dilek; (2009), "Sermaye Yapısını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi: İMKB Hizmet Firmaları Üzerine Bir Uygulama", Ege Akademik Bakış, 9 (2), ss. 677-697.

DEPAMPHILIS, Donald; (2010), Mergers, Acquisitions, And Other Restructuring, Activities, Elsevier, California.

DIAZ, Belen Diaz, OLALLA, Myriam Garcia and AZOFRA, Ser-gia SanfHippo; (2004), "Bank Acquisitions and Performance: Evidence from a Panel of European Credit Entities", Journal of Economics and Business, 56, pp. 377-404.

ELEREN, Ali, BEKTAŞ, Çetin ve Yılmaz AKYÜZ; (2003), "Değişim Sürecinde Üretim Sistemlerinde Ortaya Çıkan Yeni Global Boyutlar ve Finansal Etkileri", Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, V (2), ss. 37-55.

ERIOTIS, Nikolaos, FRANGOULI, Zoe and Zoe-Ventoure NEOKOSMIDES; (2002), "Profit Margin and Capital Structure: An Empirical Relationship", The Journal of Applied Business Research, 18 (2), pp. 85-88.

FRANCOEUR, Claude; (2005), The Long-Run Performance of Cross-Border Mergers and Acquisitions: The Canadian Evidence, http://neumann.hec.ca/cgj/, 20 Mayıs 2009.

GILL, Amarjit, BIGER, Nahum, PAI, Chenping and Smita BHUTANI; (2009), "The Determinants of Capital Structure in the Service Industry: Evidence from United States", The Open Business Journal, 2, pp. 48-53.

GUJARAT!, Damodar; (2005), Temel Ekonometri, (Ü. Şenesen ve G. G. Şenesen, çev.). Literatür Yayınları, İstanbul.

GÜRSOY, Cudi Tuncer; (2007), Finansal Yönetim İlkeleri, Doğuş Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

HOCKING, R. Ronald; (2003), Methods and Applications of Linear Models Regression and the Analysis of Variance, John Wiley&Sons, New Jersey.

HORTLUND, Per; (2005), The Long-Term Relationship Between Capital and Earnings in Banking, http://swopec.hhs.se/ hastef/papers/hastef0611.pdf, 12.10.2010

HSIAO, Cheng; (2007), "Panel Data Analysis-Advantages and Challenges", Test, 16 (1), pp. 1-22.

HUANG, Guihai and Frank M. SONG; (2006), "The Determinants of Capital Structure: Evidence from China", China Economic Review, 17, pp. 14-36.

HUQ, Mozammel and Michael TRIBE; (2004), "Economic Development in a Changing Globalized Economy", Journal of International Development, 16 (7), pp. 911-923.

HUTCHISON, David E. and Raymond A. K. COX; (2007), "The Causal Relationship Between Bank Capital and Profitability", Annals of Financial Economics, 3, pp. 40-54.

KARADENİZ, Erdinç;(2008), Türk Konaklama İşletmelerinde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Analizi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

KENKEL, Phil, GILBERT, Amy and Becky SPENCE; (2003), Post Merger Financial Performance of Oklahoma Cooperatives, http://ageconsearch. umn. edu/bitstream/35023/1/ sp03ke04.pdf, 12.07.2010.

KHRAWISH, Husni AH and Ali Husni AH KHRAWISH; (2010) "The Determinants of Capital Structure: Evidence from Jordanian Industrial Companies", Journal of King Abdulaziz University-Economics and Administration, 24 (1), pp. 173.19e

KINNE, Konstanze; (1999), "Efficiencies in Merger Analysis", Intereconomics, 34 (6), pp. 297-302.

KORKMAZ, Turhan, UYGUNTÜRK, Hasan, GÖKBULUT, R. İlker and Gülay GÜĞERCİN; (2008), "İMKB'de İşlem Gören Çimento İşletmelerinin Varlık Performansına Etki Eden Finansal Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25 (2), ss. 565-587.

LAU, Chei Keung Marco; (2010), "New Evidence About Regional Income Divergence in China", China Economic Review, 21, pp. 293-309.

LAJOUX, Alexandra Reed; (2005), The Art Of M&A Integration: A Guide to Merging Resources, Processes, and Responsibilities. McGraw-Hill, New York.

LEE, Sang-Yong Tom and Kim Seng LİM; (2006), "The Impact of M&A and Joint Ventures on the Value of IT And Non-IT Firms", Review of Quantitative Finance and Accounting, 27 (2), pp. 111-123.

MANDACI, Pınar Evrim; (2005), "Şirket Birleşmelerinin Şirketlerin Finansal Yapı ve Performanslarına Etkileri", İktisat İşletme ve Finans, 20 (233), ss. 60-67.

MICHAELAS, Nicos, CHITTENDEN, Francis and Panikkos POUTZİOURİS; (1999), "Financial Policy and Capital Structure Choice in U.K. SMEs: Empirical Evidence from Company Panel Data", Small Business Economics, 12, pp. 113-130.

MILLER, Stephen and FrankS. RUSSEK; (1990), "Co-Integration and Error Correction Models: The Temporal Causality between Goverment Taxes and Spending", Southern Economic Journal, 57 (1), akt. Ibrahim ÖRNEK; (2008), "Yabancı Sermaye Akımlarının Yurtiçi Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 63 (2), ss. 199-217.

MISHRA, Pulak and Tama! CHANDRA; (2010), "Mergers, Acquisitions and Firms' Performance: Experience of Indian Pharmaceutical Industry", Eurasian Journal of Business and Economics. 3 (5), pp. 111-126.

MOHAMAD, Awasi and Vijay DEMUDOO; (2008), Mergers and Value Creation A Case Study of Sime Darby Berhad, http:// dspace.fsktm.um.edu.my/, 5 Nisan 2010.

OKUYAN, H. Aydın, ve H. Mehmet TAŞÇI; (2010), "Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Türkiye'deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinde Bir Uygulama", BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 4 (1), ss. 105-120.

ONAOLAPO, Adekunle and Sundey KAJOLA; (2010), "Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Nigeria", European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 25, pp. 70-82.

OOGHE, Hubert, VAN LAERE, Elisabeth and Tine DE LANG-HE; (2006), "Are Acquisitions Worthwhile? An Empirical Study of the Post-Acquisition Performance of Privately Held Belgian Companies", Small Business Economics, 27, pp. 223-243.

ÖZTUNALI, Aydın; (2008), Birleşme ve Satın Almalar Yoluyla Değer Yaratımı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

PAZARSKIS, Michail, VOGİATZOGLOY, Manthos, CHRISTO-DOULOU, Petros and George DROGALAS; (2006), "Exploring the Improvement of Corporate Performance After Mergers - the Case of Greece", International Research Journal of Finance and Economics, 6, pp. 184- 192.

PECK, Simon and Paul TEMPLE; (2002), Mergers and Acquisitions: Motivation, Taylor&Francis Group, New York.

PNG, Ivan; (2002), Managerial Economics, Blackwell Publishers, Oxford.

RAHEMAN, Abdul and Mohamed NASR; (2007), "Working Capital Management and Profitability- Case of Pakistani Firms", International Review of Business Research Papers, 3 (1), pp. 279-300.

RIJAMAMPIANINA, Rasoava, ABRATT, Russell and Yumiko FEBRUARY, (2003); "A Framework for Concentric Diversification Through Sustainable Competitive Advantage", Management Decision, 41 (4), pp. 362-371.

RIZVI, Syed Zia Abbas and Mohammad NISHAT; (2009), The Impact of Foreign Direct Investment on Employment Opportunities: Panel Data Analysis, http://www.pide.org.pk/psde/25/ pdf/Day3/Syed %20Zia%20Abbas%20Rizvi.pdf

SALEEM, Qasim and Ramiz Ur REHMAN; (2011), "Impacts of Liquidity Ratios on Profitability", Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1 (7), pp. 95-98

SANKARAN, K. and S. R. VISHWANATH; (2008), "Diversification via Acquisition", Chandrashekar KRISHNAMURU, S. R. VISHWANATH (Ed.), Mergers, Acquisitions and Corporate Restrucring, Response Books, India, pp. 1-22.

SARIKAMIŞ, Cevat; (2003), Şirket Birleşmeleri, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.

SAYADUZZAMAN, Md; (2006), "Working Capital Management: A Study on British American Tobacco Bangladesh Company Ltd.", The Journal of Nepalese Business Studies, 3 (1), pp. 78-84.

SHEIKH, Nadeem Ahmed and Zongjun WANG; (2011), "Determinants of Capital Structure: An Empirical Study of Firms in Manufacturing Industry of Pakistan", Managerial Finance, 37 (2), pp. 117-133.

SHERMAN, Andrew and Milledge HART; (2006), Mergers & Acquisitions From A to Z, American Management Association, New York.

SINGH, Fulbag and Monika MOGLA; (2008), "Impact of Mergers on Profitability of Acquiring Companies", The Icfai University Journal of Mergers&Acquisitions, 5 (2), pp. 60-76.

SORENSEN, Donald. E; (2000), "Characteristics of Merging Firms", Journal of Economics and Business, 52, pp. 423-433.

SU, Gi-Shian and Hong Tam VO; (2010), "The Relationship Between Corporate Strategy, Capital Structure and Firm Performance: An Empirical Study of the Listed Companies in Vietnam", International Research Journal of Finance and Economics, 50, pp. 62-71.

SUN, Kyung-A and Dae-Young KIM; (2011), Customer Satisfaction, Profitability, and Firm Value in The Hospitality and Tourism Industry: An Application of American Customer Satisfaction Index, http://scholarworks.umass.edu/gradconf_hospi-tality/2011/Presentation/69/, 08.01.2011.

TAĞRAF, Hasan; (2002), "Küreselleşme Süreci ve Çokuluslu İşletmelerin Küreselleşme Sürecine Etkisi", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 3 (2), ss. 33-47.

TERİM, Burak and Cevdet Alptekin KAYALI; (2009), "Sermaye Yapısını Belirleyici Etmenler: Türkiye'de İmalat Sanayi Örneği", Celal Bay ar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), ss. 125-154.

THOUMRUNGROJE, Amonrat; (2004), The Effects of Globalization on Marketing Strategy andPerformance,http://www. dissertations.wsu.edu/Dissertations/Spring2004/a_thoumrun-groje_042804.pdf, 15 Şubat 2009.

TONG, Guanqun and Christopher J. GREEN; (2005), "Pecking Order or Trade-off Hypothesis? Evidence on the Capital Structure of Chinese Companies", Applied Economics, 37, pp. 2179-2189.

TRAUTWEIN, Friedrich; (1990), "Merger Motives and Merger Prescriptions", Strategic Management Journal, 11 (4), pp. 283-295.

TURANLI, Münevver ve Elif GÜNEREN; (2003), "Turizm Sektöründe Talep Tahmin Modellemesi", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3), ss. 1-13.

TURHAN, Mustafa ve Özlem TAŞSEVEN; (2010), "Yönetim Fonksiyonlarının Uygulandığı Alanlarda Ortaya Çıkan Hata Değerlerinin Oluşturduğu Yeni İlişkilerin Panel Veri Modelleri ile İrdelenmesi", Ekonometri ve İstatistik. 11, ss. 128-153.

TUTAR, Hasan; (2006), İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

ÜLGEN, Hayri ve Burak KOÇER; (2002), "Daimler Chrysler Stratejik Birleşmesi", Yönetim Dergisi, 13 (42), ss. 51-61.

ÜLGEN, Hayri ve Kadri MİRZE; (2007), İşletmelerde Stratejik Yönetim, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

VANITHA, S. and M. SELVAM; (2007), "Financial Performance of Indian Manufacturing Companies During Pre and Post Merger", International Research Journal of Finance and Economics, 12, pp. 7-35.

WIARDA, Howard; (2008), Globalization: Universal Trends, Regional Implications, Northeastern University Press, Boston.

WIERSEMA, Margarethe and Harry BOWEN; (2008), "Corporate Diversification: The Impact of Foreign Competition, Industry Globalization, and Product Diversification", Strategic Management Journal, 29 (2), pp. 115-132.

WIWATTANAKANTANG, Yupana; (1999), "An Empirical Study on the Determinants of the Capital Structure of Thai Firms", Pasific-Basin Finance Journal, 7, pp. 371-403.

WOLFF, Reyhan Ayşen; (2002), "Yeniden Yapılanmada Stratejik İşbirlikleri", İsmail D ALAY, Recai COŞKUN ve Remzi ALTUNIŞIK (Ed.), Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss. 303-313.

YOON, Eunju and Soo Cheong JANG; (2005), "The Effect of Financial Leverage on Profitability and Risk of Restaurant Firms" Journal of Hospitality Financial Management, 13 (1), pp. 1-18.

ZUBAIRI, H. Jamal; (2010), Impact of Working Capital Management and Capital Structure on Profitability of Automobile Firms in Pakistan, http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=16-63354

Kaynak Göster