Sosyal Sermaye Kuramının Müzik Araştırmalarında Kullanılması: Kısa Bir Literatür Çalışması

Bu çalışmada sosyal sermaye teorisinin temel özellikleri ele alınmış ve bu özellikler ışığında yapılan müzik araştırmaları incelenmiştir. Çalışma boyunca sosyal sermaye ve müzik literatürü konusu temel olarak üç ana bölüm etrafında incelenmiştir. Bunlar; müzik eğitimi, müzik toplulukları ve müzik endüstrisi konularıdır. Dünyada ve Türkiye’de konu hakkında yapılan araştırmalar sosyalleşme, güven, kolektivite, eşitsizlik, karşılıklılık ve sosyal ilişkiler gibi sosyal sermayenin ilkeleri göz önüne alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Buna göre sosyal sermaye bireylerde grup aidiyetini güçlendiren, ağlar kuran, güven oluşturan, köprü inşa eden ve sürekli öğrenmenin önünü açan bir enstrümandır. Müzik de bu sosyal bağların en önemli birleştiricilerinden biri olma özelliğini taşır. Öte yandan sosyal sermayenin kişiler arası eşitsizliğe yol açan karanlık bir tarafı da mevcuttur. Varolan sosyal ilişkilerin haksız avantaj sağladığı ya da sosyal sermaye sahipliğinin kültürel ve ekonomik anlamda zaten avantajlı konumda olan kimselerin lehine işlediği bir senaryo da tartışmaların merkezinde kendine yer bulur. Çalışmada konunun bu tarafı daha çok müzik ekonomisi literatürü üzerinden tartışılmaktadır.

Social Capital Theory in Music Research: A Short Literature Study

In this study, the basic elements of the social capital theory are discussed in the light of music studies. The social capital theory and related music literature have been examined mainly around three main sections throughout the study. These are music education, music ensembles and the music industry. The studies on the subjects have been explained by considering the principles of social capital such as socialization, trust, collectivity, inequality, reciprocity and social relations. Accordingly, social capital is an instrument that strengthens group belonging in individuals, establishes networks, builds trust, builds bridges and supports continuous learning. Music is also one of the most significant unifiers of these social bonds. On the other hand, there is a dark side of social capital that leads to interpersonal inequality. It is also discussed in the literature that social relations provide an unfair advantage or that social capital ownership is in favour of those who are already in an advantageous position in cultural and economic terms. This side of the subject is discussed mostly through the music industry literature in this paper.

___

 • Becker H. (1982) Art Worlds, Berkeley, CA: University California Press.
 • Brimhall, J. (2014) Characteristics of Music Teachers Who Effectively Promote Social Capital: A Literature Review, Update: Applications of Research in Music Education, 33 (1): 42- 48.
 • Cloonan, M. (2004) A capital project? ‘The New Deal for Musicians’ in Scotland, Studies in the Education of Adults, 36:1, 40-56.
 • Coşkun F. (2007) Sosyalleşme bağlamında İzmir’de ki Türk sanat müziği amatör koroları ve toplu müzik pratikleri, DEU Güzel Sanatlar Enstitüsü Doktora Tezi.
 • Coulson S. (2010) Getting ‘capital’ in the music world: Musicians’ learning experiences and working lives, British Journal of Music Education, 27 (3): 255- 270.
 • Crossley N. ve Bottero W. (2015) Social spaces of music: introduction, Cultural Sociology, Vol 9 (1): 3- 19.
 • Dabback W. M (2008) Exploring social networks, reciprocity and trust in a senior adult band, Proceedings from the International Society for Music Education, Italy. Link: http://blogs.bu.edu/higginsl/files/2010/01/CMA2008RomeProceedings.pdf - page=112
 • Eastis C. (1998) Organisational diversity and the production of social capital: one of these groups is not like the other, American Behavioral Scientist, 4 (2): 66-77.
 • Field, J. (2008) Sosyal Sermaye, İstanbul: Bilgi Yayınları
 • Hampshire, K., Matthijsse M. (2010) Can arts projects improve young people’s well- being? A social capital approach, Social Science and Medicine, 71 (4): 708- 716.
 • Jones P. (2010) Developing social capital: A role for music education and community music in fostering civic engagement and intercultural understanding. International Journal of Community Music, 3 (2): 291- 302.
 • Kruse A. (2013) I always had my instrument, The story of Gloria Ramires, Bulletin of the Council for Research Music Education, 195: 25- 40.
 • Langston T.W. and Barrett M.S. (2008) Capitalizing on community music: a case study of the manifestation of social capital in a community choir’, Research Studies in Music Education, 30 (2): 118- 138.
 • Langston T. (2011) It is a life support, isn’t it? Social capital in community choir, International Journal of Community Music, 4 (2): 163- 184.
 • Lee H. K (2010) The rise of African drumming among adult music learners in Hong Kong. International Education Studies, Special Issue: Theorising and Reflecting on Lifelong Learning 3 (4): 86- 93.
 • Lu W. T. (2013) Confucious or Mozart? Community cultural wealth and upward mobility among children of Chinese immigrants, Qualitative Sociology, 36 (3): 303- 321.
 • McLean P. (2017) Culture in Networks, Cambridge: UK, Polity Press.
 • McNamara B. ve diğ. (2013) Evaluating the potential of group singing to enhance the well-being of the older people, Australasian Journal of Ageing, 33(2): 99- 104.
 • Mead G. H. (1967) Mind, self and society, Chicago: University of Chicago Press.
 • Ölçer G. (2018) Serepral palsili çocuklarda nörolojik müzik terapi eğitiminin yaşam kalitesi, katılım ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Öztürk T.A. (2015) Müzik İcracılarının Kültür Endüstrisi ve Dinleyici Beklentileri Arasında Yeni Medya Bağlamında Uyum Stratejileri, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.
 • Peterson R.A. (1992) Understanding audience segmentation: From elite and mass to omnivore and univore, Poetics, 21 (4): 243- 258.
 • Pietersen J. (2008) Community Music Life in Western Australia: Creating a Social Capital of Partnetship and Trust. CMA XI, Projects, Perspectives, and Conversations, International Society for Music Education, s. 147- 153.
 • Prest A. (2016) Social capital as a framework in music education research, Action, Criticism & Theory for Music Education, 15(4): 127- 160.
 • Procter, S. (2006) ‘Music therapy and social capital: What are we playing at?’ In R. Edwards, J. Franklin & J. Holland (eds) Assessing Social Capital: Concept, Policy and Practice, Newcastle: Cambridge Scholars Press.
 • Rossiter, N, Goodrich, P., and Shaw, J. (2011). Social capital and music entrepreneurship, Journal of Management and Marketing Research, 7 (6): 7–10.
 • Sargent C. (2009) Local musicians building global audiences: social capital and the distribution of user- created content on- and off-line, Information, Communication and Society, 12 (4), s. 469- 487.
 • Sevinç, S. (2017) Koro Eğitiminde Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenmenin Önemi, Fine Arts, (NWSAFA), 12(4):228-234.
 • Sutopo O.R. ve diğ. (2017) Young Indonesian musicians, strategic social capital, reflexivity and timing, Sociological Research Online, Vol 22(3) 186- 203.
 • Temple, J. (2001) Growths Effects of Education as Social Capital in the OECD Countries, OECD Economic Studies 33(2): 1-56.
 • Wing L. (1996) Studying ourselves through qualitative lenses: A caution, an observation, and a possibility, Bulletin of the Council for Research Music Education, s.116- 118.
 • Wright R. (2012) Music education and social transformation: Building social capital through music. Canadian Music Educator, 53(3)12-13.
 • Yıldız, Z., Topuz, H. (2001) Sosyal Sermaye ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi Açısından Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 61: 201-226.
 • Zdzinski, S. F. (2004). Contributions of drum corps participation to the quality of life of drum corps alumni. Bulletin of the Council for Research in Music Education, (159), 46-57.