Sığırlarda farklı pnömoni tiplerinde Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNFα), Malondialdehit (MDA), Prokalsitonin ve Neopterin düzeylerinin karşılaştırılması

Pnömoniler, sığırlarda görülen mortalite ve morbiditenin temel nedenleri arasında sayılan, önemli bir akciğer hastalığıdır. Klinik olarak iştahsızlık, yüksek ateş, solunum güçlüğü, solunum sayısında artış ve burun akıntısı ile karakterizedir. Sığırların solunum yolu hastalıklarının sınıflandırılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, fibrinli bronkopnömoniler, irinli bronkopnömoniler, interstisyel pnömoniler ve tüberkülozis ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada kesim sonrası alınan örnekler, makroskopik bulgulara göre her grupta 25 hayvana ait olmak üzere 4 guruba (fibrinli bronkopnömoni, irinli bronkopnömoni, interstisyel pnömoni ve tüberküloz pnömonisi) ayrıldı. Daha sonra her guruptan mikroskobik muayene ile doğrulanmış 8’er adet kan serumu ve akciğer dokusu alındı. Yapılan bu çalışmada sığırların tüberküloz pnömonilerinde tümör nekroz faktör alfanın (TNFα) ve neopterinin , fibrinli brokopnömonilerinde malondialdehitin (MDA), irinli bronkopnömonilerde prokalsitoninin, interstisyel pnömonilerde ise neopterinin akciğer dokusunda ve kan serumunda istatistiki olarak anlamlı derecede yüksek olduğu belirlendi. Elde edilen sonuçlardan TNFα, MDA, prokalsitonin ve neopterinin veteriner hekimlerin pnömonileri tiplendirmesine yardımcı olabileceği düşünülse de detaylı çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatine varılmıştır.

Comparison of Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFα), Malondialdehyde (MDA), Procalcitonin and Neopterin levels in Different pneumonia types in cattle

Pneumonia is an important lung disease that considered as one of the main causes of mortality and morbidity in cattle. It is clinically characterized by anorexia, high fever, dyspnea, increase the rate of inhaling and exhale of respiratory system and discharge of nose. Fibrinous bronchopneumonias, purulent bronchopneumonias, interstitial pneumonias and tuberculosis have been come to the fore in classification studies of respiratory diseases of cattle. In this study after slaughter samples were separated into 4 groups by based on macroscopic examination (fibrinous bronchopneumonia, purulent bronchopneumonia, interstitial pneumonia and tuberculosis pneumonia) each group consists of 25 cattle. Later, 8 blood serums and lung tissues were taken from each group were confirmed by microscopic examination. In this study, the tumor necrosis factor alpha (TNFα) and neopterin of tuberculosis pneumonias, malondialdehyde (MDA) of fibrinous bronchopneumonias, procalcitonin of pulmonary bronchopneumonias, and neopterin of interstitial pneumonias were statistically found to be significantly higher in both of lung tissues and sera of cattle. It was though that, although TNFα, MDA, procalcitonin and neopterin can help veterinarians to type pneumonia, comprehensive studies are needed.

Kaynakça

Akıllı H, Yoldaş A, Özmen M, Topçuoğlu H, Turut N, Tuzcu N. (2012) Çukurova Yöresinde Sığırlarda Görülen Granülomatöz Pnömonilerin Etiyolojisinin Histopatolojik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi AVKAE Derg. 2,1-6.

Alkan F, Özkul A, Karaoğlu MT, Bilde S, Akça Y, Burgu İ, Yeşilbağ K, Oğuzoğlu TÇ. (1997) Sığırlarda viral nedenli solunum sistemi enfeksiyonlarının seroepidemiyolojisi. AÜ. Vet. Fak. Derg. 44,1-8.

Assicot M, Gendrel D, Carsin H, Raymond J, Guilbaud J, Bohuon C. (1993) High serum procalcitonin concentrations in patients with sepsis and infection. Lancet. 341(8844),515 - 518.

Başoğlu A, Şen İ, Sevinç M, Şimşek A. (2004) Serum concentrations of tumor necrosis factor-α in neonatal calves with presumed septicemia. J Vet Med. 18,238-241.

Baylan O, Albay A, Kısa Ö, Doğancı L. (2002) Prokalsitonin. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ayın Kitabı. Sayı:31.

Baylan O, Balkan A, Inal A, Kisa O, Albay A, Doganci L. (2006) The predictive value of serum procalcitonin levels in adult patients with active pulmonary tuberculosis. Jpn J Infect Dis. 59, 164-7.

Cakir E, Deniz O, Ozcan O, Tozkoparan E, Yaman H, Akgul EO, Bilgi C, Bilgiç H, Ekiz K, Erbil MK. (2005) Pleural fluid and serum procalcitonin as diagnostic tools in tuberculous pleurisy. Clinical Biochemistry. 38, 234-8.

Caswell JL and Williams KJ. (2007) Respiratory system. In: Jubb (ed). Kennedy and Palmer’s Pathology of Domestic Animals. 5st ed. 523-629.

Cesur S. (2005) Enfeksiyonların İzleminde kullanılan bir belirleyici: Neopterin, Mikrobiyoloji Bülteni. 39, 251-260.

Çağlayan B, Salepçi B. (2012) Anti TNF- alfa kullanan hastalarda tüberküloz sıklığı. Türk Toraks Derg. 13, 93-98.

Çiftçi MK, Ortatatlı M, Erer H, Hatipoğlu F, Özdemir Ö. (2015) Veteriner Sistemik Patoloji, 1. Cilt. Konya, Selçuk Üniversitesi Basımevi. 157.

Çimtay İ, Şahin T, Kaya NBA. (2000) Enzootik pnömonili besi sığırlarının tedavisinde kullanılan amoksisilinin etkinliğinin araştırılması. YYÜ. Vet. Fak. Derg. 11,113-116.

Dalgleish R. Differantial diagnosis of respiratory disease in adult cattle. (1991) In Practice 13.6, 237-241.

Demirdağ K, Özden M, Gödekmerdan A, C,hangiroğlu M, Kalkan A. (2003) Sepsis olgularında prokalsitonin, tnf- alfa ve C-reaktif protein düzeylerinin değerlendirilmesi. Klimik dergisi. 16,21-24.

Demirtaş N, Ceylan E, Karadağ F, Polatlı M, Çildağ O. (2012) Adalimumab Kullanımı ile İlişkili Tüberküloz Pnömonisi Tepecik Eğit Hast Derg. 22 (3), 187-190.

Dungworth DL. (1993) The respiratory system. Jubb KVF, Kennedy PC, Pamer N (eds). Pathology of domestic animals, volüme 2, fourth edition. San Diego, Academic Press. 589-613.

Ercan N, Tuzcu N, Başbuğ O, Gök K, Işıdan H, Oğrak Y.Z. (2014) The Evaluation Of Important Biomarkers ın Healthy Cattle, Kafkas Univ Vet Fak Derg. 20 (5), 749-755.

Ergönül S, Aşkar T. (2009) Anaplasmosisli sığırlarda ısı şok protein (HSP), Malondialdehit (MDA), nitrik oksit (NO) ve interlökin (IL-6, IL-10) düzeylerinin araştırılması. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 15 (4), 575-579.

Ertuğrul Ö, Ertuğrul MB. (2005) Prokalsitonin ve infeksiyon klimik dergisi. 18(2), 59-62.

Fuchs D, Hausen A, Kofler M, Kosanowski H, Reibnegger G, Wachter H. (1984) Neopterin as an index of immune response in patients with tuberculosis. Lung 162,337–346.

Gourlay RN, Mackenzie A, Cooper JE. (1970) Studies of the microbiology and pathology of pneumonic lung of calves. J. Comp. Pathog. 80,575-584.

Hisaeda K, Hagiwara K, Eguchi J, Yamanaka H, Kirisawa R, Iwai H. (2001) Interferon-gamma and tumor necrosis factor-α levels in sera and whey of cattle with naturally occuring coliform mastitis.J Vet Med Sci.63(9),1009-11.

Huber C, Batchelor JR, Fuchs D, Hausen A, Lang A, Niederwieser D, Reibnegger G, Swetly P, Troppmair J, Wachter H. (1984) Immune response-associated production of neopterin. Release from macrophages primarily under control of interferon-gamma. J.Exp. Med. 160, 310-316.

Jones TC ve Hunt RD. (1983) Veterinary Pathology, 5th ed, Phiadelphia, USA, Lea and Febiger.

Kandemir Ö, Ulubaş B, Polat G, Sezer C, Çamdeviren H, Kaya A. (2003) Elevation of procalcitonin level in patients with pulmonary tuberculosis and in medical staff with close patient contact. Arch Med Res. 34, 311-4.

Keane J, Gershon S, Wise RP, Mirabile-Levens E, Kasznica J, Schwieterman WD, Siegel JN, Braun MM. (2001) Tuberculosis associated with infliximab, a tumor necrosis factor alpha-neutralizing agent. N Engl J Med.345,1098-104.

Becker KL, Snider R, Nylen ES. (2010) Procalcitonin in sepsis and systemic inflammation: a harmful biomarker and a therapeutic target Br J Pharmacol. 159(2), 253–264.

Lopez A, Martinson A.S. (2017) Respiratory System. Zachary JF (ed). Pathologc Basis of Veterinay Disease, sixth edition. Elsevıer, ST. Louis.

McGavin MD, Zachary JF. (2007) Pathologic Basis Veterinary Disease, 4st ed. By Mosby inc. 11830 Westline Industrıal Drive St. Louis,Missori 63146, 500-530. Milli ÜH, Hazıroğlu R. (2001) Veteriner Patoloji, 2. Cilt, 2.Baskı. Ankara, Tamer Matbaacılık. 31-104.

Mohammed KH, Mobashe AA, Yousef AR, Salah A, El-Naggar IZ, Ghoneim AH, Light RW. (2001) BAL neopterin: a novel marker for cell-mediated immunity in patients with pulmonary tuberculosis and lung cancer. Chest. 119,776-780.

Ortatatlı M, Çiftçi KM, Tuzcu M. (1998) Sığırlarda Tüberküloz ve Diğer Granülomatöz Pnömoniler Üzerinde Patolojik İncelemeler. Vet. Bil. Derg. 14(2),139-150.

Ortatatlı M. (1997) Konya Bölgesi Mezbahalarında Kesilen Besi Danalarında Pnömonilerin İnsidensi ve Patolojisi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Özçelik M, İssi M, Güler O, Şimşek H, Özdemir N, Kılıç A 2014 Bakteriyel pnömonili besi sığırlarında oluşan serbest radikal hasarının antioksidan aktivite ve bazı mineral maddeler üzerine etkisi. 11, 2, 111-116 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi.

Özkan M, Yükselol İ. (2003) Nitrik oksit ve Akciğer. Toraks Derg. 4(1),88-94.

Özyurt B, Iraz M, Koca K, Özyurt H, Sahin S. (2006) Protective effects of caffeic acid phenethyl ester on skeletal muscle ischemia-reperfusion injury in rats. Mol Cel Bioch. 292, 197-203.

Radelli E, Luini M, Loria GR, Nicholas RAJ, Scanziani E. (2008) Bacteriological serological, pathological and immunohistochemical studies of Mycoplasma bovis respiratory infection in veal calves adult cattle at slaughter. Res. Vet. Sci. 85, 282-290.

Rahman I, Van Schadewijk AA, Crowther AJ, Hiemstra PS, Stolk J, Macneew DE, Boer WI. (2002) 4-Hydroxy-2-nonenal, a specific lipid peroxidation product is elevatedin lung of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 166, 490-5.

Stang BV, Koller LD. (1998) Neopterin values in selected groups of normal animals. Res Vet Science. 65, 87-88.

Stenger S, Modlin RL. (2002) Control of Mycobacterium tuberculosis through mammalian Toll-like receptors. Curr Opin Immunol.14,452-7.

Tozkoparan E, Deniz O, Cakir E, Yaman H, Çiftci F, Gumus S, Ozcan O, Akgul OE, Bilgic H, Erbil K, Ekiz K. (2005) The diagnostic values of serum, pleural fluid and urine neopterin measurements in tuberculous pleurisy. Int J Tuberc Lung Dis. 9, 1040-5.

Tüközkan N, Erdamar H, Seven I. (2006) Measurement of total malondialdehyde in plasma and tissues by high- performanced liquid chromatography and thiobarbituric acid assay. Fırat Tıp Dergisi. 11, 88-92.

Ünlü M, Akkaya A. (1999) Reaktif oksijen metabolitleri ve akciğer hastalıkları. Sol Hast Derg. 10, 207- 11.

Watcher H, Fuchs D, Hausen A, Reibnegger G, Werner ER. (1989) Neopterin as a marker for activation of cellular immunity: immunologic basis and clinical application. Adv. Clin. Chem. 27, 81-141.

Yılmaz R. (2009) Sığırlarda Mycoplasma bovis Pnömonilerinde Histopatolojik İmmunohistokimyasal Bulgular. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Yüksekol I, Ozkan M, Akgul O, Tozkoparan E, Al-Rashed M, Balkan A, Hatipoğlu K, Bilgic H, Erbil K, Demirci N. (2003) Urinary neopterin measurement as a non-invasive diagnostic method in pulmonary tuberculosis. Int.J Tuberc Lung Dis. 7,771-6.

Kaynak Göster

APA Tuzcu, N , Tuzcu, M , Akçakavak, G . (2020). Sığırlarda farklı pnömoni tiplerinde Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNFα), Malondialdehit (MDA), Prokalsitonin ve Neopterin düzeylerinin karşılaştırılması . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 31 (1) , 52-61 . DOI: 10.35864/evmd.709433

755 55

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sığırlarda farklı pnömoni tiplerinde Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNFα), Malondialdehit (MDA), Prokalsitonin ve Neopterin düzeylerinin karşılaştırılması

Nevin TUZCU, Mehmet TUZCU, Gökhan AKÇAKAVAK

Bir organize sütçü işletmede Bovine Partainfluenza 3 Virus enfeksiyonunun prekolostral olarak serolojik değerlendirmesi.

Sibel GÜR, Ayşe GENCAY GÖKSU, Fatih Mehmet BİRDANE

Gıda ve yem mikrobiyoloji laboratuvarlarında seçilmiş riskler ile risk kaynaklarına ilişkin kontrol mekanizmaları

Nuray Gamze YÖRÜK, Erdem DANYER

Türkiye’nin Muğla ili Datça ilçesinde sahipli köpeklerde pire enfestasyonları

Mehmet ACIÖZ, Mehmet Fatih AYDIN

Contagious Ektima Aşı suşunun MDBK hücre kültürüne adaptasyonu ve kuzularda bağışıklık-stabilite çalışmaları

Veli GÜLYAZ, Fahriye SARAÇ, Esra SATIR, Serdar UZAR, Eray ATIL

Bir inekte Ovine Herpesvirüs-2’nin neden olduğu Sığır Gangrenli Nezlesi olgusu

Hamdi AVCI, Emrah İPEK, Ali Rıza BABAOĞLU, Erkmen EKİPMEN, Ahmet AYDOĞAN

Contagious Ektima (CE) aşısının bağışıklık ve zararsızlık çalışmalarında tavşanların kullanılması

Veli GÜLYAZ, Fahriye SARAÇ, Mustafa HASÖKSÜZ, Serdar UZAR

Investigation of Nasal Staphylococcus aureus carriage in hospital employees and rapid detection of PVL and mecA genes by RT-PCR

Dilek DÜLGER, Seda EKİCİ, Özgür ALBUZ, Ahu PAKDEMİRLİ

Balıklardan izole edilen bakteriyel etkenler: Beş yıllık değerlendirme

Zeynep ŞIK, Özlem ALTINTAŞ, Enes Gazi ATICI

Enrofloxacin, Linco-Spectin ve Florfenicol antibiyotiklerinin BHK-21 hücre kültürü ve FMD 146S virus partikülü-infektif titreleri üzerine etkilerinin belirlenmesi

Banu BAYRİ ÖZBİLĞE, Veli GÜLYAZ, Neslihan TAŞÇENE, Şükran YILMAZ, Yasemin GÜLTEKİN, Ayşenur ULUSOY, Mustafa HASÖKSÜZ, Gonca ÖZTAP