Balıklardan izole edilen bakteriyel etkenler: Beş yıllık değerlendirme

Bu çalışmada, 2015-2019 yılları arasında Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Su Ürünleri Hastalıkları Araştırma ve Teşhis Laboratuvarı’na gönderilen balık örneklerinden izole edilen bakteriyel etkenlerin dağılımı ve bu etkenlerin de bölgesel ve aylara göre dağılımı incelendi. Bu süreçte laboratuvara gönderilen balık örneklerinden etken izolasyonu ve identifikasyonu, konvansiyonel yöntemler ve hızlı teşhis kitleri (Vitek 2) kullanılarak gerçekleştirildi. Çalışmada 60 adet balık örneği incelendi ve bunların 27’sinde bakteriyel etken izole edildi. İzole edilen etkenlerin dağılımının; Aeromonas sobria (%23,3), Aeromonas hydrophila (%6,7), Shewanella putrefaciens (%5), Aeromonas veroni (%3,3), Serratia rubidaea (%1,7), Kocuria rhizophila (%1,7 ), Streptococcus iniae (%1,7 ), Pseudomonas aeruginosa (%1,7 ) ve Proteus spp. (%1,7 ) oranında olduğu belirlendi. Elde edilen sonuçlar göre; 2015-2019 yılları arasında balıklardan en fazla izole edilen etkenin Aeromonas sobria olduğu görüldü. Yine balıklardan izole edilen bakteriyel etkenlerin bölgesel ve aylara göre dağılımı incelendiğinde; bu etkenlerin en yaygın Haziran, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında ve Ankara, Bolu, Kastamonu illerinde görüldüğü belirlendi.

Bacterial agents isolated from fish: A five year evaluation

 In this study, the distribution of bacterial factors isolated from the fish samples sent to the Veterinary Control Central Research Institute Fisheries Diseases Research and Diagnosis Laboratory between 2015-2019 and the distribution of these factors by regional and months were examined. In this process, the isolation and identification of the causative agent from fish samples sent to the laboratory was carried out using conventional methods and rapid diagnostic kits (Vitek 2). In the study, 60 fish samples were examined and bacterial agents were isolated in 27 of them. The distribution of the isolated bacteria; Aeromonas sobria (%23,3), Aeromonas hydrophila (%6,7), Shewanella putrefaciens (%5), Aeromonas veroni (%3,3), Serratia rubidaea (%1,7), Kocuria rhizophila (%1,7), Streptococcus iniae (%1,7), Pseudomonas aeruginosa (%1,7) and Proteus spp. (%1,7) was determined. According to the results obtained; A. sobria was observed to be the most isolated factor from fish between 2015-2019. When the distribution of bacterial species isolated from fish by regions and months is examined; It is determined that these bacteria are most common in June, August, September, October and in Ankara, Bolu, Kastamonu provinces.

Kaynakça

Akaylı T, Çanak Ö, Başaran B. (2011) Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) görülen Aeromonas schubertii enfeksiyonu üzerine bir çalışma. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4, 99-106.

Arda M, Seçer S, Sarıeyyüpoğlu M. (2005) Balık Hastalıkları. Medisan Yayınları. Ankara.

Austin B, Austin DA. (2007) Bacterial Fish Pathogens. 4. Edt., UK, Praxis Publishing.

Aydın N, Paracıkoğlu J. (2006). Veteriner Mikrobiyoloji. İlke-Emek Yayınları.

Beaz-Hidalgo R, Alperi A, Bujan N, Romalde JL, Figueras MJ. (2010) Comparison of phenotypical and genetic identification of Aeromonas strains isolated from diseased fish. Syst. Appl. Microbiol. 33, 149–153.

Carriero AA, Mendes Maia AA, Moro Sousa RL, Henrique-Silva F. (2016) Characterization of a new strain of Aeromonas dhaken- sis isolated from diseased pacu fish (Piaractus mesopotamicus) in Brazil. J Fish Dis. 39, 1285-1295.

Cavari BZ, Allen DA, Colwell RR. (1981) Effect of temperature on growth and activity of Aeromonas spp. and mixed bacterial populations in the Anacostia River. Applied and Environmental Microbiology. 41,1052-1054.

Crear DP, Brill RW, Averilla LML, Meakem SC, Weng KC. (2020) In the face of climate change and exhaustive exercise: the physi- ological response of an important recreational fish species. R Soc Open Sci 25;7(3):200049.

Duman M. (2017). Gökkuşağı alabalıklarında görülen mo- til Aeromonas (Aeromonas hydrophila, A. sobria, A. caviae), Yersinia ruckeri ve Lactococcus garvieae bakterilerinin antimik- robiyal duyarlılıkları ve duyarlılıkta rol oynayan genlerin tespi- ti. Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Erdem B, Kariptaş E, Kaya T. (2010) Siderophore, hemolytic, pro- tease, and pyrazinamidase activities and antibiotic resistance in motil Aeromonas isolated from fish. Turk J Biol. 34, 453-462. 11- Erdem H, Erganiş S, Evren E, Aksakal FN, Çağlar K, Kalkancı A. (2017) Candida cinsi mayaların tür düzeyinde tanımlanmasın- da kullanılan yöntemlerin karşılaştırmalı analizi. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 47, 114-124.

Esteve C, Biosca EG, Amaro C. (1993) Virulens of Aeromonas hydrophila ans some other bacteria isolatedfrom European eels, Anguilla Anguilla reared in fresh water. Dis. Aqua. Org. 16, 15-20.

Feidantsis K, Georgoulis I, Zachariou A, Campaz B, Christoforou M, Pörtner HO, Michaelidis B. (2020) Energetic, antioxidant, inf- lammatory and cell death responses in the red muscle of ther- mally stressed Sparus aurata. J Comp Physiol B. doi: 10.1007/ s00360-020-01278-1.

Fernandez-Bravo A, Figueras MJ. (2020) An Update on the Genus Aeromonas: Taxonomy, Epidemiology, and Pathogenicity. Microorganisms. 8, 129.

John N. (2014) Distribution, extracellular virulence factors and antibiogram of motile aeromonads in fresh water ornamen- tal fishes and immune response of Cyprinus carpio against Aeromonas hydrophila infection. Thesis. Cochin University of Science and Technology.

Jung-Schroers V, Jung A, Ryll M, Bauer J, Teitge F, Steinhagen D. (2017) Methods for indentification and differentiation of diffe - rent Shewanella spp. isolates for diagnostic use. J Fish Dis. 41, 689-714.

Laith AA, Ambak MA, Hassan M, Sheriff SM, Nadirah M, Draman AS, Wahab W, Ibrahim WN, Aznan AS, Jabar A, Najiah M. (2017) Molecular identification and histopathological study of natural Streptococcus agalactiae infection in hybrid tilapia (Oreochromis niloticus). Vet World. 10, 101-111.

Laupland KB, Valiquette L. (2013) The changing culture of the microbiology laboratory. J Infect Dis Med Microbiol. 24, 125–8.

Lee C, Cho J-C, Lee S-H, Lee D-G, Kim S-J. (2002) Distribution of Aeromonas spp. as identified by 16S rDNA restriction frag- ment length polymorphism analysis in a trout farm. Journal of Applied Microbiology. 93, 976-985.

Onuk EE, Fındık A, Turk N, Altun S, Korun J, Özer S, Avsever ML, Çiftçi A. (2013) Molecular identification and determination of some virulence genes of Aeromonas spp. in fish and water from Turkish coastal regions. Revuc Med. Vet. 164, 200-2006.

Onuk EE, Durmaz Y, Çiftci A, Pekmezci GZ, Kılıçoğlu Y. (2015) Çeşitli Balık Türlerinden İzole Edilen Patojen Bakterilerin ve Antibiyotik Direnç Profilleri. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi. 10, 156-164.

Özkök S. (2005) Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus my- kiss) görülen önemli bakteriyel etkenlerin tespiti ve antibiyo- tiklere duyarlılıklarının saptanması. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 16, 1-2.

Öztürk RÇ, Altınok İ. (2014) Bacterial and Viral Fish Diseases in Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 14, 275-297.

Rosso F, Cedano JA, Parra-Lara LG, Sanz AM, Toala A, Velez JF, Hormaza MP, Moncada PA, Correa A. (2019) Emerging carba- penem-resistant Aeromonas spp. infections in Cali, Colombia. Braz J Infect Dis. 23, 336-342.

Toranzo AE, Baya AM, Romalde JL, Hetrick FM. (1989) Association of Aeromonas sobria with mortalities of adult giz- zard shad, Dorosoma cepedianim Lesueur. J. Fish Dis. 12, 439- 448.

Wahli T, Burr SE, Pugovkin D, Mueller O, Frey J. (2005) Aeromonas sobria, a causative agent of disease in farmed perch, Perca flu- viatilis L. J. Fish Dis. 28, 141-150.

Wanja DW, Mbuthia PG, Waruiru RM, Mwadime JM, Bebora LC, Nyaga PN, Ngowi HA. (2019) Bacterial pathogens isolated from farmed fish and source pond water in Kirinyaga County, Kenya. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies. 7, 295-301.

Kaynak Göster

APA Şık, Z , Altıntaş, Ö , Atıcı, E . (2020). Balıklardan izole edilen bakteriyel etkenler: Beş yıllık değerlendirme . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 31 (1) , 29-33 . DOI: 10.35864/evmd.708034

2478 3025

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye’nin Muğla ili Datça ilçesinde sahipli köpeklerde pire enfestasyonları

Mehmet ACIÖZ, Mehmet Fatih AYDIN

Contagious Ektima Aşı suşunun MDBK hücre kültürüne adaptasyonu ve kuzularda bağışıklık-stabilite çalışmaları

Veli GÜLYAZ, Fahriye SARAÇ, Esra SATIR, Serdar UZAR, Eray ATIL

Taze tavuk etlerinde aktif ambalajlama uygulamaları

Özlem KIZILIRMAK ESMER, Özge ÖZER, Farnaz NASERİFAR

Enrofloxacin, Linco-Spectin ve Florfenicol antibiyotiklerinin BHK-21 hücre kültürü ve FMD 146S virus partikülü-infektif titreleri üzerine etkilerinin belirlenmesi

Banu BAYRİ ÖZBİLĞE, Veli GÜLYAZ, Neslihan TAŞÇENE, Şükran YILMAZ, Yasemin GÜLTEKİN, Ayşenur ULUSOY, Mustafa HASÖKSÜZ, Gonca ÖZTAP

Bir organize sütçü işletmede Bovine Partainfluenza 3 Virus enfeksiyonunun prekolostral olarak serolojik değerlendirmesi.

Sibel GÜR, Ayşe GENCAY GÖKSU, Fatih Mehmet BİRDANE

Investigation of Nasal Staphylococcus aureus carriage in hospital employees and rapid detection of PVL and mecA genes by RT-PCR

Dilek DÜLGER, Seda EKİCİ, Özgür ALBUZ, Ahu PAKDEMİRLİ

Sığırlarda farklı pnömoni tiplerinde Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNFα), Malondialdehit (MDA), Prokalsitonin ve Neopterin düzeylerinin karşılaştırılması

Nevin TUZCU, Mehmet TUZCU, Gökhan AKÇAKAVAK

Bingöl’de yetiştirilen sığır sürülerinde Bovine Viral Diyare Virüs enfeksiyonunun varlığının ve yaygınlığının belirlenmesi

Metin GÜRÇAY, Hakan KECECİ, Merve ÖZTÜRK

Yeterli ve sağlıklı gıda temininde Veteriner Hekimliğin önemi ve Veteriner Kontrol Araştırma Enstitülerinin rolü

Özcan YILDIRIM, Cevdet YARALI, Erdem DANYER

Contagious Ektima (CE) aşısının bağışıklık ve zararsızlık çalışmalarında tavşanların kullanılması

Veli GÜLYAZ, Fahriye SARAÇ, Mustafa HASÖKSÜZ, Serdar UZAR