Van yöresinde koyun klinik mastitis olgularından izole edilen bakteri türlerinin prevalansı ve antimikrobiyel duyarlılıkları

Bu çalışmada, Van ve yöresinde koyunlarda mastitis olgularına neden olan bazı bakteriyel etkenlerin prevalansının ve antimikrobiyel duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlandı. İzole edilen etkenlerin tür düzeyinde identifikasyonu otomatize bakteri identifikasyon cihazı ile yapılırken antimikrobiyel duyarlılığın belirlenmesinde disk difüzyon testi kullanıldı. Çalışmada 103 mastitisli süt örneğinin 51 (%49.51)’inden bakteriyel etken izole edilirken, örneklerin geri kalanında bakteriyel üremenin olmadığı görüldü. Araştırmada en fazla izole edilen bakteriyel etkenlerin sırasıyla Pseudomonas spp. (%27.1), Mannheimia haemolytica (%16.94), Staphylococcus spp. (%13.55) ve Streptococcus pneumoniae (%11.86) olduğu belirlendi. Bununla birlikte Gram negatif bakteriyel etkenlerin sırasıyla %72.2, %52.8, %42.2, %25, %50 ve %50’sinin penicillin, cefoxitin, tetracycline, co-trimaxozole, tilmicosin ve erythromycine dirençli olduğu belirlendi. Gram pozitif bakteriyel etkenlerin ise methicillin, cefoxitin, enrofloxacin, tilmicosin, erythromycine ve gentamicine sırasıyla %21.7, %43.4, %8.7, %8.7, %8.7 ve %4.3’ü dirençli bulundu. Sonuç olarak bu çalışmada koyunlarda mastitis olgularında Gram pozitif bakteriyel etkenlerin yanı sıra Pseudomonas spp. ve Mannheimia haemolytica izolatlarının da önemli rol oynayabileceği gözlendi. Bununla birlikte Van ve yöresinde koyunlarda mastitis vakalarının tedavisinde penicillin, cefoxitin, tetracycline, tilmicosin ve erythromycin kullanımına dikkat edilmesi gerektiği belirlendi.

Prevalance and antimicrobial susceptibility of bacterial species isolated from ovine clinical mastitis cases in Van province

The aim of this study was to determine the prevalence and antimicrobial susceptibility of some bacterial agents causing mastitis in sheep in Van province. Identification of isolated agents at species level was performed by automated bacteria identification system and disc diffusion test was used to determine the antimicrobial susceptibility. In the study, bacterial agent was isolated from 51 (49.51%) of 103 milk samples, while no bacterial growth was in the rest of the samples. It was determined that Pseudomonas spp. (27.1%), Mannheimia haemolytica (16.94%), Staphylococcus spp. (13.55%) and Streptococcus pneumonia (11.86%) were mostly isolated, bacterial agents. In addition, 72.2%, 52.8%, 42.2%, 25%, 50%, and 50% of Gram-negative bacterial agents were resistant to penicillin, cefoxitin, tetracycline, co-trimaxozole, tilmicosin and erythromycin, respectively. Also, 21.7%, 43.4%, 8.7%, 8.7%, 8.7%, and 4.3% of Gram-positive bacterial agents were resistant to methicillin, cefoxitin, enrofloxacin, tilmicosin, erythromycin and gentamicin, respectively. In conclusion, it was observed that Pseudomonas spp. and Mannheimia haemolytica isolates could play an important role in mastitis cases in sheep as well as Gram-positive bacterial agents. Additionally, it was determined that the use of penicillin, cefoxitin, tetracycline, tilmicosin, and erythromycin should be considered in the treatment of mastitis in sheep in Van province. 

Kaynakça

Abdalhamed AM, Zeedan GSG , Zeina HAAA. (2018) Isolation and identification of bacteria causing mastitis in small ruminants and their susceptibility to antibiotics, honey, essential oils, and plant extracts. Veterinary World. 11(3), 355-362.

Ariznabarreta A, Gonzalo C, San Primitivo F. (2002) Microbiological quality and somatic cell count of ewe milk with special reference to Staphylococci. J Dairy Sci. 85, 1370-1375.

Arsenault J, Dubreuil P, Higgins R, Belanger D. (2008) Risk factors and impacts of clinical and subclinical mastitis in commercial meatproducing sheep flocks in Quebec, Canada. Prev Vet Med. 87, 373-393.

Azara E, Piras MG, Parisi A, Tola S. (2017) Antimicrobial susceptibility and genotyping of Staphylococcus aureus isolates collected between 1986 and 2015 from ovine mastitis. Vet Microbiol. 205, 53-56.

Batu A, Fırat G. (1981) Trakya ve Marmara böIgesinde koyunIarda klinik ve subklinik mastitisler ve etkenleri üzerinde araştırma. Pendik Vet Mikrobiyol Derg. 13(1), 11-21.

Bauer AW, Kirby WMM, Sherris JC, Turck M. (1966) Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disc method. Am J Clin Pathol. 45, 493-494.

Baysal T, Kenar B. (1989) Konya ve yöresindeki koyunlarda klinik ve subklinik mastitis olgularından aerob etken izolasyon ve identifikasyonu. Etlik Vet Mikrobiol Derg. 6(4), 55-66.

Brugère-Picoux J. Ovine listeriosis. (2008) Small Ruminant Res. 76, 12-20.

Ceniti C, Britti D, Santoro AML, Musarella R, Ciambrone L, Casalinuovo F, Costanzo N. (2017) Phenotypic antimicrobial resistance profile of isolates causing clinical mastitis in dairy animals. IJFS. 6, 84-87.

CLSI. (2002) Performance standards for antimicrobial disk and dilution susceptibility tests for bacteria isolated from animals approved standard. Second Edition. NCCLS document M31-A2 (ISBN 1- 56238-461-9). Wayne, PA: NCCLS.

CLSI. (2018) Performance standards for antimicrobial disk and dilution susceptibility tests for bacteria isolated from animals. Fourth edition. CLSI supplement VET08. Wayne, PA: CLSI.

Contreras A, Paape MJ and Miller RH. (1999) Prevalance of subclinical intramammary infection caused by Staphylococcus epidermidis in a commercial dairy goat herd. Small Ruminant Res. 31, 203-208.

Dinç G, Ata Z, Temelli S. (2012) Sığır mastitislerinden izole edilen Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz aktivitesi ve antibiyotik dirençlilik profilinin incelenmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg. 59, 85-88.

Dore S, Liciardi M, Amatisteb S, Bergagnac S, Bolzonid G, Caligiuri V, Cerronee A, Farinaf G, Montagnag CO, Saletti MA, Scatassai ML, Sotgiuj G, Cannasa EA. (2016) Survey on small ruminant bacterial mastitis in Italy. Small Ruminant Res. 141, 91-93.

Erdoğdu M. (2019). Mastitisli sütlerden Klebsiella spp. izolasyonu ve antibiyotik dirençliliğinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, ADÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın. Erganiş O, Kuyucuoğlu Y, Ok Ü. (1995) İnek ve koyun mastitislerine sebep olan koagulaz negatif ve pozitif stafilokokların biyotiplendirilmesi. Veterinarium. 6, 23-27.

Fotou K, Tzora A, Voidarou Ch, Alexopoulos A, Plessas E, Avgeris I, Bezirtzoglou E, Akrida-Demertzi K, Demertzis PG. (2011) Isolation of microbial pathogens of subclinical mastitis from raw sheep's milk of Epirus (Greece) and their role in its hygiene. Anaerobe. 315-319.

Fthenakis GC, Jones JET. (1990) The effect of experimentally induced subclinical mastitis on milk yield of ewes and on the growth of lambs. Br Vet J. 146, 43-49.

Gelasakis AI, Mavrogianni VS, Petridis IG, Vasileiou NGC, Fthenakis GC. (2015) Mastitis in sheep-The last 10 years and the future of research. Vet Microbiol. 181, 136-146.

Gökdağ MO. (2017). Mastitis izolatı Stafilokok suşlarında vankomisin dirençliliğinin fenotipik ve genotipik olarak araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, OMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Gülcü HB, Ertaş HB. (2002) Elazığ yöresinde mezbahada kesilen ineklerde mastitisli meme loblarının bakteriyolojik incelenmesi. Turk J Vet Anim Sci. 28, 91-94.

Gülcü HB, Öngör H. (2002) Elazığ ilinde mezbahada kesilen koyun ve keçilerde meme loblarının mastitis yönünden bakteriyolojik incelenmesi. Vet Bil Derg. 18, 3-4.

Hadimli HH, Erganis O, Kav K, Sayin Z. (2010) Isolation of Arcanobacterium pyogenes from samples of sheep and cattle and identification by polimerase chain reaction. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 16, 611-616.

İşnel Ceylan NB. (2009). Subklinik mastitisli keçilerde mikroorganizmaların izolasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, ADÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

Jones JET, Watkins GH. (1998) Studies on mastitis in sheep at the Royal Veterinary College. Proceedings of the Sheep Veterinary Society, 22, 83-90.

Kesenkaş H. (1999). İzmir ili ve çevresinde seçilen pilot işletmelerde mastitisin belirlenmesi ve süt kalitesine etkisi üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Koltaş S. (2016). Klinik ve subklinik mastitisli keçi sütlerinden bazı aerobik bakteri ve Mycoplasma spp. izolasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Van YYÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van. Kurt A. (2018). Sığır mastitis kökenli Streptokok izolatlarının bazı virülens özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, OMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Lafi SQ, Al-Majali AM, Rousan MD, Alawneh JM. (1998) Epidemiological studies of clinical and subclinical ovine mastitis in Awassi sheep in northern Jordan. Prev Vet Med. 33, 171-181.

Manser PA. (1986) Prevalence causes and laboratory diagnosis of subclinical mastitis in the goat. Vet Rec. 118, 552-554.

Marogna G, Rolesu S, Lollai S, Tola S, Leori G. (2010) Clinical findings in sheep farms affected by recurrent bacterial mastitis. Small Ruminant Res. 88, 119-125.

Mørk T, Waage S, Tollersrud S, Kvitle B, Sviland S. (2007) Clinical mastitis in ewes; bacteriology, epidemiology and clinical features. Acta Vet Scand. 49, 23-30.

Nebbia P, Robino P, Zoppi S, De Meneghi D. (2006) Detection and excretion pattern of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis in milk of asymptomatic sheep and goats by Nested-PCR. Small Ruminant Res. 66, 116-120.

Obaidat MM, Salman AEB, Amira A, Roess AA. (2018) High prevalence and antimicrobial resistance of mecA Staphylococcus aureus in dairy cattle, sheep, and goat bulk tank milk in Jordan. Trop Anim Health Prod. 50, 405-412.

Omaleki L, Barber SR, Allen JL, Browning GF. (2010) Mannheimia species associated with ovine mastitis. J Clin Microbiol. 48, 3419-3422.

Özdemir FÖ. Subklinik mastitisli sığırlardan major patojenlerin izolasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, ADÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

Queiroga MC. (2017) Prevalence and aetiology of sheep mastitis in Alentejo region of Portugal. Small Ruminant Res. 153, 123-130.

Quinn PJ, Markey BK, Leonard FC, FlizPatrick ES, Fanning S, Hartigan PJ. (2011) Veterinary microbiology and microbial disease. Second Edition. Oxford: Blackwell Science Ltd, p. 38-91.

Saratsis P, Leontides L, Tzora A, Alexopoulos C, Fthenakis GC. (1998) Incidence risk and aetiology of mammary abnormalities in dry ewes in 10 flocks in Southern Greece. Prev Vet Med. 37, 173-183.

Sasshofer A, Loibl A, Kessler O. (1987) Erkankungen be i Schaf und Ziege. 7. Euterentzündungen. Wien Tierarztl Mschr. 4, 125-131.

Sur E. (2019). Subklinik mastitisli inek sütlerinden elde edilen Staphylococcus aureus izolatlarında bazı toksin genlerinin ve antibiyotik dirençliliğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, ADÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

Tel OY, Keskin O, Zonturlu AK, Arserim Kaya NB. (2009) Şanlıurfa yöresinde subklinik mastitislerin görülme oranı, aerobik bakteri izolasyonu ve duyarlı antibiyotiklerin belirlenmesi. F Ü Sağ Bil Vet Derg. 23 (2), 101-106.

The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. (2019) Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 9.0.

Türkyılmaz S, Yıldız Ö, Oryaşın E, Kaynarca S, Bozdoğan B. (2010) Molecular identification of bacteria ısolated from dairy herds with mastitis. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 16 (6), 1025-1032.

Uçan N. (2014). Subklinik mastitisli keçilerdeki koagulaz negatif Stafilokokların saptanması ve antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, ADÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

Winter P, Schlicher F, Bago Z, Schoder D, Egerbacher M, Baumgartner W, Wagner M. (2004) Clinical and histopathological aspects of naturally occurring mastitis caused by Listeria monocytogenes in cattle and ewes. J Vet Med. 51, 176-179.

Yağcı İP. (2008) Koyunlarda subklinik mastitis: etiyoloji, epidemiyoloji ve tanı yöntemleri. Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 14(1), 117-122.

Kaynak Göster

APA Gökhan, M , Gülaydın, Ö . (2020). Van yöresinde koyun klinik mastitis olgularından izole edilen bakteri türlerinin prevalansı ve antimikrobiyel duyarlılıkları . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 31 (1) , 39-46 . DOI: 10.35864/evmd.691945

1601 923

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Bir organize sütçü işletmede Bovine Partainfluenza 3 Virus enfeksiyonunun prekolostral olarak serolojik değerlendirmesi.

Sibel GÜR, Ayşe GENCAY GÖKSU, Fatih Mehmet BİRDANE

Yeterli ve sağlıklı gıda temininde Veteriner Hekimliğin önemi ve Veteriner Kontrol Araştırma Enstitülerinin rolü

Özcan YILDIRIM, Cevdet YARALI, Erdem DANYER

Contagious Ektima (CE) aşısının bağışıklık ve zararsızlık çalışmalarında tavşanların kullanılması

Veli GÜLYAZ, Fahriye SARAÇ, Mustafa HASÖKSÜZ, Serdar UZAR

Investigation of Nasal Staphylococcus aureus carriage in hospital employees and rapid detection of PVL and mecA genes by RT-PCR

Dilek DÜLGER, Seda EKİCİ, Özgür ALBUZ, Ahu PAKDEMİRLİ

Bingöl’de yetiştirilen sığır sürülerinde Bovine Viral Diyare Virüs enfeksiyonunun varlığının ve yaygınlığının belirlenmesi

Metin GÜRÇAY, Hakan KECECİ, Merve ÖZTÜRK

Balıklardan izole edilen bakteriyel etkenler: Beş yıllık değerlendirme

Zeynep ŞIK, Özlem ALTINTAŞ, Enes Gazi ATICI

Gıda ve yem mikrobiyoloji laboratuvarlarında seçilmiş riskler ile risk kaynaklarına ilişkin kontrol mekanizmaları

Nuray Gamze YÖRÜK, Erdem DANYER

Contagious Ektima Aşı suşunun MDBK hücre kültürüne adaptasyonu ve kuzularda bağışıklık-stabilite çalışmaları

Veli GÜLYAZ, Fahriye SARAÇ, Esra SATIR, Serdar UZAR, Eray ATIL

Kanatlı Hayvanlarda Mukozal Bağışıklık

Zeynep ŞIK

Enrofloxacin, Linco-Spectin ve Florfenicol antibiyotiklerinin BHK-21 hücre kültürü ve FMD 146S virus partikülü-infektif titreleri üzerine etkilerinin belirlenmesi

Banu BAYRİ ÖZBİLĞE, Veli GÜLYAZ, Neslihan TAŞÇENE, Şükran YILMAZ, Yasemin GÜLTEKİN, Ayşenur ULUSOY, Mustafa HASÖKSÜZ, Gonca ÖZTAP