Denizli’de Bilinmeyen Bir Yapı: Tavas Hırka Köyü Camisi

Bu çalışmada Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Hırka Köyünde bulunan ve aynı adla anılan cami ele alınmıştır. Bugüne kadar hakkında hiçbir yerde herhangi bir çalışma yayınlanmamış olan bu yapı, Yapının banisi, planı, yapının geçirdiği onarımlar ve bugünkü durumu, bezeme ve tarihlendirme başlıkları altında ayrıntılı olarak incelenmiştir. İnceleme sonucunda; kitabe, taçkapı, minber ve mihrap süslemelerinden yola çıkılarak yapının bir 19. yüzyıl eseri olduğu anlaşılmaktadır. Cami 19. yüzyıl geç dönem yapıları arasında ele alındığında özellikle kesme taştan yapılmış taçkapı bezemeleriyle öne çıkmaktadır. Taçkapının bu denli vurgulanmasına karşın, harimin oldukça sade olması açısından, bu yönüyle yapı farklı bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

An Unknown Construction in Denizli: Hirka Köyü Mosque in Tavas

This study examines the Hırka Village Mosque which is in Hırka Village in Tavas of the Denizli province in Turkey. It is a local mosque about which there has been no earlier study therefore, this is the first study that investigates the mosque with all details under the following titles: the builder of the mosque, its plan, renovation processes its condition today, engravings and dating of the building. As a result of our study, taking the inscriptions, taçkapı, minbar, and the mihrab decorations into consideration, we come to a conclusion that the building is a 19th century construction. When the mosque is examined within the late 19th century structures, its taçkapı becomes quite remarkable especially with its engraved stones. While the taçkapı of the mosque is architecturally noteworthy, contrary to expectations, the harim is substantially simple; consequently, this makes the Hırka Village Mosque a unique structure. 

___

 • Acun, Hakkı,Tüm Yönleri İle Çapanoğulları ve Eserleri, Ankara, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Kasım 2005.
 • Akça, F. Akçakoca, Küçük Denizli Tarihi (Yunanlılardan, Osmanlılara-1434M.-832H- Kadar), 5. Baskı, Denizli 1945.
 • Aksarayi, Müsameretü’l-Ahbar, (Çev. Mürsel Öztürk), Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2000.
 • Arık, Rüçhan, Batılılaşma Dönemi Anadolu Tasvir Sanatı, Ankara 1976.
 • Baykara, Tuncer, Denizli Tarihi, II. Kısım (1070-1429), İstanbul 1969.
 • Çakmak, Şakir, “Denizli İli’ndeki Türk Anıtları (Camiler),” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir: Ege Üniversitesi 1991.
 • Çetişli, İsmail, “Seyahatnâmelerde Denizli ve Çevresi”, 1. Merkez Efendi Sempozyumu 1988, Denizli.
 • Darkot, Besim, “Denizli”, İslam Ansiklopedisi, C.3, MEB, İstanbul 1993.
 • Denizli İl Yıllığı, 1973.
 • Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, (Haz: M. Zılli ibn Derviş), C. 9, Maârif Vekaleti, Devlet Matbaası, İstanbul 1935.
 • Gökçe, Turan, XVI ve XVII. Yüzyıllarda Lâzıkıyye (Denizli) Kazâsı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2000.
 • İbn Batuta, İbn Batuta Seyahatnamesin’den Seçmeler, (Çev. İsmet Parmaksızoğlu), İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1986.
 • İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), (Çeviren. Ruşen Sezer), Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2003.
 • Katip Çelebi, Kitab-ı Cihannüma, İstanbul 1145.
 • Renda, Günsel, Batılılaşma Dönemi Türk Resim Sanatı, 1700-1850, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, C. 17, 1977.
 • Tanyeli, Uğur, “11-15. Yüzyıllar Denizli Kentinin Yapısal Evrimi”, Tarih ve Toplum, İstanbul 1990.
 • Texier, Charles, Küçük Asya, C. 2, (Çev. Ali Suat), Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara 2002.
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1988.
 • Yurt Ansiklopedisi, C. 3, Anadolu Yayıncılık A.Ş., İstanbul 1982.