Üçüncü boyutta üretmek: Bir mimari tasarım stüdyosu örneği

Mimarlık tarihi boyunca maketle ifade yöntemi en önemli araçlardan biri olarak kullanılagelmiştir. Mimari nesnenin zihindeki soyut temsili, maket aracılığıyla duyularla algılanabilen somut bir hale geçerek deneyimlenebilmektedir. Özellikle iki boyutlu tasarım araçlarına destek olarak gelişen maket, günümüzde tasarım eğitiminde yaratıcı bir ifade biçimi alarak tasarım fikrinin üretilmesinde etkili rol oynayan bir öğrenme aracıdır. Mimarlık eğitiminde maket çalışmaları, yaparak öğrenilen mimarlık bilgisinin üretildiği, paylaşıldığı ve son olarak da biçimlendirildiği dinamik bir süreci kapsamaktadır. Dolayısıyla maketin, mimarlık eğitiminde “bir tasarım, uygulama ve sunum aracı” olarak önemli bir rolü bulunmaktadır. Son yıllarda maketin mimarlık eğitimindeki yerinin, değişen tasarım yaklaşımları ve ortaya çıkan yeni mimari temsil araçları ile birlikte dönüşüm geçirdiğini söylemek mümkündür. Özellikle bilgisayar simülasyonlarıyla birlikte maketin sunum aracı olarak önemi azalmış olmasına rağmen, bir tasarım ve uygulama aracı olarak kullanımı halen önemini korumaktadır.

Producing in the third dimension: A case of an architectural design studio

Models have long been used as essential tools. Models allow someone to experience an architectural object from its abstract state in mind to its concrete form. Models, which developed in particular as supports for two-dimensional design tools and allowed for creative expression in the design process, are learning tools that play an essential role in producing design ideas. Model studies include a dynamic process in which architectural knowledge is acquired through a hands-on approach that provides for sharing and is shaped through architectural education. Thus, the model plays an essential role in architectural education as "a design, application and presentation tool." In recent years, it is possible to say that the model has changed with developing design approaches and emerging new architectural representation tools in architectural education. Although the importance of the model as a presentation tool has diminished because of computer simulations, the use of models as a design and application tool is still important and valid in architectural education.

Kaynakça

Acar, S. (2020). Model architecture: A brief history of models as a design tool, Architectural Models as Learning Tools, Ankara, 9-14.

Aksu, N.N., & Yılmaz, B. (2020). Reconstructing the site: Studio spaces As the architectural model, Architectural Models as Learning Tools, Ankara, 98-104.

Altan, E.T. (2020). Mimarlık tarihi bağlamında maket, düşünme ve görselleştirme aracı olarak Türkiye’de mimari maket | 20. yüzyıldan bir kesit, Pelin Derviş yayın projesi, Ofset Yapımevi, İstanbul.

Asar, H. (2018). Mimari temsil araçlarından maketin tasarım düşüncesindeki yeri, Tasarım Kuram Dergisi 26, 24-35, https://doi.org/ 10.23835/tasarimkuram.523210.

Bodur, A., Sevim Koşan, N., & Görmüş, Y. (2020). Model in architectural education: a sample building construction lesson practice. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 6 (2), 128-145. DOI: 10.47615/iss

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods (3rd ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Buchanan, R. (2001). Design research and the new learning, Design Issues, 17 (4), 3- 23.

Derviş, P. (2020). Araştırma ve işbirliği içeren çok yönlü bir proje: 'Türkiye'de mimari maket', VBenzeri, https://www.vbenzeri.com/mimari/turkiyede-mimari-maket-arastirma-arsiv- isbirligi-iceren-cok-yonlu-bir-proje-, Erişim Tarihi: 22.12.2020.

Dunn, N. (2010). Architectural model making, Laurance King Publishing, London.

Gergin, A. (2015). Sanat ve tasarım alanlarında maket yapımının tasarım, üretim ve sunum aşamalarına etkileri, Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi 14, 157-168.

Gökmen, H. & Süer, D. (2003). Mimari tasarım stüdyosunun elemanları, Dosya: Mimarlık eğitiminde tasarım stüdyolarına farklı yaklaşımlar, Ege Mimarlık Dergisi, 47 (3), 6-7.

Kabapınar, Y., & Sargın, T . (2014). Öğrencileri ‘Tarihin Mimarları’ kılma süreci olarak tarihsel maketler ve işlevleri: “Araştırıyorum, Uyguluyorum, Kendimle Gurur Duyuyorum” . Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 4 (1) , 63-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkefd/issue/21473/230153

Lawson, B. (1997). How designers think, The Architectural Press, London.

Maltzan, M. (2010). The model, ın: riedijk, M.eds. Architecture as a Craft, SUN: Architecture Publishers, 197-216.

Moon, K. (2005). Modeling massages the architect and the model, The Monicelli Press, New York.

Spankle, R. (2012). İç mekan çizimi ve sunumu, Literatür Yayınları, İstanbul.

Şahin, A. (2013). Mimarlık eğitiminde bir stüdyo yöntemi: Tasarla-Yap stüdyosu, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yalınay Çinici, Ş. (2005). Dijital ortamda mimari tasarım araştırmaları eğitimi, Mimarlık 321 (Ocak-Şubat 2005), 33-36.

Kaynak Göster

APA Sönmez, F . (2021). Üçüncü boyutta üretmek: Bir mimari tasarım stüdyosu örneği . Erciyes Akademi , 35 (2) , 432-446 . DOI: 10.48070/erciyesakademi.925207