Ülke turizm tanıtım politikaları kapsamında kurumsal internet sitelerinde sunulan içeriklerin incelenmesi: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) örneği

Bu çalışma; Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) kurumsal internet sitesinde yer alan içeriklerin incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; çalışmada Türkiye’nin iç ve dış turizm pazarında tanıtım ve turizm ile ilgili faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik ajansa ait kurumsal internet sitesinde yer alan bilgi ve içerikler örnek olay tarama modeli ile elde edilerek nitel bir araştırma yöntemi olan içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma; Türkiye’nin kurumsal düzeyde dijital ortamlarda uluslararası turizm pazarına yönelik gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin çeşitliliği ve geliştirilmesi ile ilgili detaylı ve güncel bilgiler içermektedir. Çalışma sonuçları; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı gibi kurumsal yapıların gerçekleştirdikleri faaliyetleri dijital ortamlarda kamuoyu ile aktif bir şekilde paylaşmalarının; bilgi toplumunun gerekliliği olarak küresel ölçekte rekabet avantajı elde etmek adına ülkede turizm sektöründe meydana gelen gelişmelere verilen önemi ve uluslararası turizm pazarında Türkiye’nin söz sahibi bir marka oluşturma çabalarını kanıtlar niteliktedir.

Evaluation of contents presented on corporate websites within the scope of tourism promotional policies of countries: Sample of Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA)

This study aimed to investigate; the contents of corporate website of Türkiye Tourism Promotion and Development Agency continues its activities under Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism/General Directorate of Promotion. In line with this aim; Turkey's domestic and foreign tourism markets and promotion of tourism related to agency's corporate website in information and content were obtained with case screening model and was evaluated using a qualitative research method is content analysis. The study contains detailed and up to date information about diversity and development of promotional activities carried out for international tourism market corporate level of Turkey on digital environment. Study results evidence that; Türkiye Tourism Promotion and Development Agency of institutional structures such as the activities they perform their share with public in an active way in digital environment; Turkey's information society justifies their efforts to create a brand with a say in necessity to obtain competitive advantage in global significance of the name given to the developments occurring in tourism industry and international tourism market.

Kaynakça

Akgün, Z. (2019). Pazarlamada dijital dönüşüm: dijital pazarlama ve c kuşağı. İksad Publications.

Altaş, A. (2017). Ülke tanıtım çalışmaları kapsamında kullanılan gastronomik ögeler: “Home of Turkey” kampanyası afişleri üzerine bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (2), 81-102.

Ateş, U. & Boz, M. (2015). Konaklama işletmelerinin web sitelerinin değerlendirilmesi: Çanakkale örneği. Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 1 (1), 63-84.

Baloğlu, Ş. & Pekcan Y.A. (2006). The website design and internet site marketing practices of upscale and luxury hotels in Turkey. Tourism Management, 27, 171-176.

Bayram, M. & Yaylı, A. (2009). Otel web sitelerinin içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Kış, 8(27), 347-379.

Chung, T. & Law, R. (2003), Developing a performance indicator for hotel websites. Hospitality Management, 22, 119–125.

Cox, J. & Dale, B.G. (2002). Key quality factors in web site design and use, an examination. International Journal of Quality & Reliability Management, 19 (7), 862–888.

Çıkmaz, E. & Sürme, M. (2017). Dizilerin yöre turizmine etkisini belirmeye yönelik bir çalışma. Lokman TOPRAK, Abdulvahap Altürk, Şehmus Aykol, & Tuğba Arık Yüksel (Editörler), 18. Ulusal Turizm Kongresi ‘Kültür Turizmi’ Bildiriler Kitabı içinde (235-242. ss) 18-22 Ekim 2017, Mardin. Ankara: Detay Yayıncılık.

Çubukcu, M. İ. (2010). Konaklama işletmeleri web site içeriklerinin değerlendirilmesi. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi, 1(1), 39-59.

Digital 2020 Global Overview Report (2020). https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media; https://thenextweb.com/podium/2020/01/30/digital-trends-2020-every-single-stat-you-need-to-know-about-the-internet/ (Erişim Tarihi: 04.02.2021).

Hung, C. (2017). Online positioning through website service quality: a case of star-rated hotels in Taiwan. Journal of Hospitality and Tourism Management, 31, 181-188.

Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! the challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68.

Karamustafa, K. & Öz, M. (2010). Türkiye’de konaklama işletmelerini web sitelerinde yer verilen faktörlerin başarımı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, 5(2), 189- 218.

Kim, D.Y., Lehto, X. Y. & Morrison, A. M. (2007). Gender differences in online travel information search: implications for marketing communication on the internet. Tourism Management, 28, 423-433.

Koçak, A. & Arun, Ö. (2013). İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. Selçuk İletişim, 4 (3), 21-28.

Mazlum, M.M. & Atalay Mazlum, A. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yönteminin belirlenmesi. Route Educational and Social Science Journal 4(4) June, 1-21.

Öztürk, M. & Yılmaz, R. (2013). Türkiye’de halkla ilişkiler şirketleri ve reklam ajansları web sayfalarını nasıl kullanıyorlar? Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (19), 9- 27.

Pollach, I. (2005). Corporate self-presentation on the www, strategies for enhancing usability, credibility and utility. Corporate Communications: An International Journal, 10 (4), 285-301.

Semerádová, T. & Vávrová, J.N., Using a systemic approach to assess internet marketing communication within hospitality industry. Tourism Management Perspectives, 20, 276–289. http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2016.09.007.Tourism ManagementPerspectives,

Ting, P.H., Wang, S.T., Bau, D.Y. & Chiang, M.L. (2013). Website Evaluation Of The Top 100 Hotels Using Advanced Content Analysis And eMICA model. Cornell Hospitality Quarterly, 54(3), 284-293. Doi: 10.1177/1938965512471892.

Topalian, A. (2003). Executive perspective: 1: Experienced reality. The development of corporate identity in the digital era. European Journal of Marketing, Vol. 37 Nos 7/8, 1119- 1132.

Yalçın, M. & Bahar, O. (2019). Seyahat acentelerinin web sitelerinin betimsel analizi ve tüketici değerlendirmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11 (18), 286- 320.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurumsal web sitesi ve uzantıları ile ilgili kaynaklar:

TGA, Anasayfa.(t.y.). https://tga.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 22.02.2021).

TGA, Basın odası. (2020). https://tga.gov.tr/basin-bultenleri/ (Erişim Tarihi: 23.02.2021).

TGA, Faaliyetler. (t.y.). https://tga.gov.tr/faaliyetler/ (Erişim Tarihi: 23.02.2021).

TGA, Güvenli turizm. (t.y.). https://tga.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 22.02.2021).

TGA, Güvenli turizm sertifikasyon kriterleri. (t.y.). https://www.tga.gov.tr/guvenli-turizm-programi-belgelendirme-kriterleri/(Erişim Tarihi: 24.02.2021).

TGA, Hakkında. (t.y.). https://tga.gov.tr/hakkinda/ (Erişim Tarihi: 22.02.2021).

TGA, Kurumsal Covid-19 konaklama destek sigortası. (t.y.). https://tga.gov.tr/covid-19-ekstra-otelde-kalma-masrafi-teminati/ (Erişim Tarihi: 25.02.2021).

TGA, İletişim. (t.y.). https://tga.gov.tr/iletisim/ (Erişim Tarihi: 23.02.2021).

TGA, Sağlık sigortaları. (t.y.). https://www.tga.gov.tr/sigorta/. (Erişim Tarihi: 25.02.2021).

TGA, Sertifikalandırmaya yetkili firmalar. (t.y.). https://www.tga.gov.tr/sertifikalandirmaya-yetkili-firmalar/ (Erişim Tarihi: 25.02.2021).

TGA, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrollü normalleşme süreci genelgeleri. (t.y.). https://www.tga.gov.tr/t-c-kultur-ve-turizm-bakanligi-kontrollu-normallesme-sureci- genelgeleri/ (Erişim Tarihi: 23.02.2021).

TGA, Türkiye’nin güvenli turizm sertifikasyon programı. (t.y.). https://www.tga.gov.tr/turkiyenin-guvenli-turizm-programi-hakkinda/ (Erişim Tarihi: 24.02.2021).

TGA, Türkiye’nin sağlık altyapısı ve Covid-19 yönetim süreci. (t.y.). https://www.tga.gov.tr/turkiyenin-saglik-altyapisi-ve-covid-19-yonetim-sureci/ (Erişim Tarihi: 23.02.2021).

TGA, Video galeri. (t.y.). https://tga.gov.tr/video-galeri/ (Erişim Tarihi: 23.02.2021).

TGA Yönetim kurulu. (t.y.). https://tga.gov.tr/yonetim-kurulu/ (Erişim Tarihi: 23.02.2021).

Tablo-1 Kaynak:

TGA, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesisleri. (t.y.). https://tga.gov.tr/search-hotel/?certificateType=4 (Erişim Tarihi: 26.02.2021).

TGA, Belediye belgeli konaklama tesisleri ve diğer. (t.y.). https://tga.gov.tr/search-hotel/?certificateType=5 (Erişim Tarihi: 26.02.2021).

TGA, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli restoran/kafe tesisleri. (t.y.). https://tga.gov.tr/search-cafe/?certificateType=4 (Erişim Tarihi: 26.02.2021).

TGA, Belediye Belgeli Restoran / Kafe Tesisleri ve Diğer. (t.y.). https://tga.gov.tr/search-cafe/?certificateType=5 (Erişim Tarihi: 26.02.2021).

TGA, Kültür, sanat ve kongre tesisleri. (t.y.). https://tga.gov.tr/sertifikali-kultur-sanat-ve-kongre-tesisleri/ (Erişim Tarihi: 26.02.2021).

TGA, Deniz turizmi tesisleri. (t.y.). https://tga.gov.tr/deniz-turizmi-tesisleri/ (Erişim Tarihi: 26.02.2021).

TGA, Temalı parklar. (t.y.). https://tga.gov.tr/sertifikali-temali-parklar/ (Erişim Tarihi: 26.02.2021).

TGA, Kış turizmi mekanik hat tesisleri. (t.y.). https://tga.gov.tr/sertifikali-kis-turizmi-mekanik-hatlar-tesisi/(Erişim Tarihi: 26.02.2021).

TGA, Tur ve transfer araçları. (t.y.). https://tga.gov.tr/search-transport/ (Erişim Tarihi: 26.02.2021).

Kaynak Göster

APA Acar, Y . (2021). Ülke turizm tanıtım politikaları kapsamında kurumsal internet sitelerinde sunulan içeriklerin incelenmesi: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) örneği . Erciyes Akademi , 35 (2) , 397-409 . DOI: 10.48070/erciyesakademi.893142