TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ülkemizde istikrar ve demokrasiyi en iyi şekilde tesis edecek hükümet sisteminin ne olduğu uzun yıllar tartışılmıştır. Yaşanan her sorunla alevlenen tartışmalar sonucu nihayet somut adımlar atılmış ve yaklaşık yüzyıl boyunca kısa kesintilerle de olsa devam eden parlamenter sistem, 16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen anayasa oylaması ile değiştirilmiştir. 24 Haziran 2018 seçimleri ile son bulan parlamenter sistem sonrası ülkemiz, yeni bir hükümet sistemine geçiş yapmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CBHS) olarak adlandırılan ve başkanlık sistemi referans alarak geliştirilen sistem, Türkiye’ye özgü bir yönetim sistemi olarak değerlendirilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik çeşitli alanlarda çalışmalar yapılsa da üniversite öğrencilerinin konuya yönelik düşünce ve algılarına yönelik alan araştırmalarının azlığı dikkat çekmektedir. Bu kapsamda TOGÜ İİBF öğrencilerine yüz yüze, rastlantısal örneklem yoluyla anket uygulanmış ve öğrencilerin sisteme yaklaşımlarının olumlu olmadığı, geliştirilmesinin gerektiği yönünde bir eğilime sahip oldukları görülmüştür.

A RESEARCH ON THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM PERCEPTIONS OF TOKAT GAZİOSMANPAŞA UNIVERSITY STUDENTS

Which government system is to establish stability and democracy in the best way has been a discussion topic for many years in our country. As a result of the discussions that flared up with every problem, concrete steps were finally taken and the parliamentary system, which continued for about a century, albeit with short interruptions, was replaced by the constitutional vote adopted on 16 April 2017. After the parliamentary system, which ended with the 24 June 2018 elections, our country has transitioned to a new government system. This system, which is called the Presidential Government System and developed with reference to the presidential system, is considered as a management system unique to Turkey. Although studies have been carried out in various fields on the Presidential Government System, the scarcity of field studies on the thoughts and perceptions of university students on the subject is significant. In this context, a face-to-face survey was held among TOGU FEAS students through random sampling, and its results show that the students' approach to the system is not positive and they think it needs more development.

___

 • Avaner, T. ve Uluca S. (2021). Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (CBK) Üzerine Bir Çözümleme. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 113-131.
 • Beceren, E. ve Kalagan, G. (2007). Başkanlık Ve Yarı-Başkanlık Sistemi; Türkiye’de Uygulanabilirliği Tartışmaları, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:11 Bahar 2007 (2),163-181.
 • Bezci, B. (2005). Demokrasi ve Başkanlık Sistemi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 77-92.
 • Çalışkan, E. ve Önder, M. (2017). Başkanlık Sistemi ve Mevcut Kamu Kurumları Üzerine Olası Etkileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(49), 570-578.
 • Erdoğan, D. (2021). Yürütme Organının Güçlendirilmesi Eğiliminin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçişe Etkileri, SÜHFD., C. 29, S. 1, 219-261.
 • Fendoğlu, H. T. (2012). Başkanlık Sistemi. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(1), 39-60.
 • Güler, T. (2018). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Kamu Yönetimine Etkileri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (39), 299-322.
 • Göker, G. ve Doğan, A. (2019). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Siyasal Bilgi ve Seçmen Tercihi: 24 Haziran 2018 Seçimleri Öncesi Elâzığ Örneğinde Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(30), 684-703.
 • Gözler, K. (2016). Elveda Kuvvetler Ayrılığı, Elveda Anayasa- 10 Aralık 2016 Tarihli Anayasa Değişikliği Teklifi Hakkında Bir Eleştiri- Ankara Barosu Dergisi, (4), 25-36.
 • Kamalak, İ., Gül, H. ve Sallan Gül, S. (2015). Demokrasi, Siyasal Rejim ve Başkanlık Sistemi Tartışmalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi. Toplum ve Demokrasi Dergisi, 9(19), 127-148.
 • Kılınç, F. ve Şener, T. (2018). Hükümet Sistemleri Bağlamında Seçmen Davranışları: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Örneği. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 7(1), 70-92.
 • Kırışık, F. ve Öztürk, K. (2022). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayısı Sorunu: Bir Model Önerisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 71, 198-213.
 • Kılınç, F. (2021) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Seçmen Davranışlarına Etkisi (Dan. Dr. Öğr. Üyesi Turan Şeker), Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Köylü, M. ve Önder, M. (2017). Başkanlık sistemi ve Türk kamu yönetiminde profesyonel kent yöneticiliğinin uygulanabilirliği. Strategic Public Management Journal, 3, 83-100.
 • Miş, N. ve Duran, B. (2017). Türkiye’de Siyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi. N. Miş ve B. Duran (Editörler). Türkiye’de Siyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistem. İstanbul: SETA. S.17-50’daki Makale.
 • Örselli, E. ve Bayrakcı, E. (2018). Vatandaşların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Algısı: Konya Örneği. Journal Of International Social Research, 11(59), 1023-1032.
 • Şahnagil, S. (2021). Türk Siyasal Kültürü Kapsamında Bir Sistem Arayışı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Ekev Akademi Dergisi 88 (Güz), 523-540.
 • Tataroğlu, M. (2016). Yürütmede Etkinlik Bakımından Başkanlık Sisteminin Değerlendirilmesi. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 74-97.
 • Yaman, A. (2014). Başkanlık Sistemi, Uygulamaları Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 83-98.
 • Yazıcı, S. (2018). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Toplumsal Algısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, 13(14), 233-252.
 • Yıldız, A. (2015). Başkanlık Sistemi ve Türkiye. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 1-14.