İŞARİ TEFSİR ÜZERİNE ANALİTİK VE ELEŞTİREL BİR ARAŞTIRMA / دراسةٌ نقديةٌ تحليليّةٌ للتفسير الإشاري

Müfessirlerin Kur’ân tefsirinde bir takım sebeplerle ihtilafa düştüklerinde şüphe yoktur. Bu durum olumlu ve olumsuz birçok yorumlar ortaya çıkarmıştır. İslâm ümmetinin geçmişini ve çağdaş durumunu dikkatlice incelediğimizde İslâm’ın yayıldığı hemen her bölgede, gruplaşma, fırkalara ayrılma ve bölünme hallerini bir tarafa bıraksak da bu ayrışmaların İslâm ümmetine çok pahalıya mal olduğu ve çokça can aldığı kanlı çarpışmalar ve fikri yönden çatışmalara neden olduğunu görmekteyiz. Netice diğer milletlere ayak uyduramama ve onların gerisinde kalma olmuştur. Elinizde olan bu (kısa) araştırma, bu farklı yorumlardan kaynaklanan ve İslâm ümmetinin tarihi sürecinde çekmekte olduğu birçok sıkıntıya yol açan olumsuz etkilerini vurgulamanın yanında, Arap dil kurallarına bağlı kalan müfessirler ile, onları dikkate almadan yorum yapan Ehl-i tasavvuf Kur’ân yorumcuları arasındaki farklı tefsirleri ve sonuçlarını işlemeye çalışmaktadır.

___

 • ابن أبي العز ، علي بن علي بن محمد الحنفي، شرح الطحاوية في العقيدة السلفية تحقيق أحمد محمد شاكر رياض .1396
 • .ابن أبي شيبة ابوبكر عبد الله، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، مكتبة الرشد الرياض، 1409 ه
 • ابن تيمية أحمد تقي الدين، صفات الله وأصول التفسير، تحقيق محمد زينهم ، القاهرة .1992
 • ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي، دار الفكر، بيروت 1981
 • أحمد بن حنبل ، مسند ، إسطنبول ، 1985 . أحمد بن حنبل ، مسند ، إسطنبول ، 1985
 • إدريس هاني، أزمة نص أم أزمة تأويل؟ http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID
 • الآلوسي شهاب الدين أبو الثناء محمود روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار الفكر،بيروت بلا تاريخ
 • ايجناس جولدتسيهر، مذاهب التفسير الإسلامي، تعريب: الدكتور عبد الحليم النجار مكتبة الخانجي بمصر، تاريخ، .1955
 • البخاري ، محمد بن إسماعيل ، الجامع الصحيح ، دار إبن كثير ، بيروت .1987
 • بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن، قرآئة في الوثائق البهائية مصر .1986 .الزرقاني محمد عبد العظيم ، مناهل العرفان ، دار إحياء الكتب العربية بيروت، بلا تاريخ
 • .الغزالي أبو حامد إحياء علوم الدين ، دار المعرفة لبنان بلا تاريخ
 • Ahmed b. Hanbel, el-Musned, İstanbul: 1985. Ahmed b. Hanbel, el-Musned, İstanbul: 1985.
 • Bint’u-Şati Aişe Abdurrahman, Kırae fi’l-Vesaik el-Bhaiyye, Mısır: 1986.
 • El-Âlûsi Şihabuddin Ebu’s-Sena Mahmud, Ruhu’l-Meanî fi Tefsiri’l-Kurani’l-Azim ve’s-Sebu’l-Mesani, Beyrut: Daru' - Fikr, ts.
 • El-Buhari, Muhammed b. İsmail, el-Camiu’s-Sahih,Beyrut: Daru İbn Kesir: 1986.
 • El-Gazali Ebu Hamid, İhyau Ulûmiddin, Dâru’l-Marife, Lubnan,ts.
 • Ez-Zerkânî, Muhammed Abdu’l-Azim, Menahilu’l-İrfan,Beyrut: Daru İhyai Kutubi’l-Arabiyye, ts.
 • Goldziher Ignác, Mezahibu’t-Tefsir el-İslâmi (Çev. Abdulhalim en-Neccar), Mektebetu’l-Hanci, Mısır: 1955.
 • İbn Ebi Şeybe Ebubekr Abdullah, el-Kitabu’l-Musannef fi’l-Ehadis ve’l-Asar, Riyad: Mektebetu’r-Ruşd: 1409 H.
 • İbn Ebi’l-Iz Ali b. Ali Muhmmed el-Hanafi, Şerhu’t-Tahaviyefi’l-Akide es-Selefiyye Thk. Muhammed Şakir, Riyad: 1396 H.
 • İbn Kesir Ebu’l-Fida İsmail el-Kurşi, ed-Dımeşki, Beyrut: Daru’l-Fikr, 1981.
 • İbn Teymiye Ahmed Tekiyyuddin, Sıfatullah ve Usulü’t-Tefsir, Tahkik Muhammed Zeyenhum, el-Kahire: 1992.
 • İdris Hani, Ezmetu Nas em Ezmetu Tevil, http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID