ASIL MANASI DIŞINDA TÜRKÇEYE DÂHİL OLAN (GİREN) ARAPÇA KELİMELERİN İNCELENMESİ / دراسة المفردات العربية التي دخلت في اللغة التركية بغير معانيها الأصلية

İnsana bilmediğini ve kalemle yazmayı öğreten Allah’a hamd, Hz. Peygamberimize, ehl-i beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Bu araştırma Türkçe’nin Arapçadan etkilenmesi bağlamında Asıl Manası Dışında Türkçeye Giren Arapça Kelimeleri alfabeye göre tespit etmeyi konu edinmiştir. Arapça diğer dillerden farklı olarak dilin güzelliğine, fesahat ve belagat özelliklerine ek olarak Allah’ın onu Kur’ân-ı Kerim’in dili olarak seçmesi sebebiyle değer kazanarak sadece Araplar için değil, Arap olmayan diğer Müslümanlar için de büyük bir öneme sahip olmuştur. Arapça “Allah’ın Kitabı’nın ve Hz. Peygamber’in sünnetinin dili” olduğu için birçok yabancı dilde, özellikle fasih Arapça konuşmayan Müslümanlar üzerinde etkili olmuştur. Bu dillerin başında araştırma konumuz olan Türkçe gelir. Zira Türkçe uzun bir süre yazıda Arap alfabesini kullanmıştır.

___

 • - Akar, Ali, “Arapça–Türkçe Arasındaki Sözcük İlişkileri”, Karadeniz Uluslararası Sosyal Bilimleri Dergisi, Ankara, 2010, s. 13.
 • - Birinci, Necat ve diğerleri, Mükemmel Osmanlı Lüğati, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2002.
 • -Devellioğlu, Ferit; Osmanlıca –Türkçe Ansiklopedik Lüğat, 6.Baskı, Ankara: Aydın Kitapevi, 1984.
 • Doğan, Mehmet; Büyük Türkçe Sözlük, 11. Baskı, Yeni Şafak Yayınları, 1996.
 • -Ermiş, Hamza; Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğü, 2. Baskı, İstanbul: Ensar Yayınları, 2014.
 • İbn Manzûr; Ebû’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem, Lisânü’l- Arab, 1-15 cilt, 3. Baskı, Beyrut: Dâru’l Sâdır Yayınları, h.1414.
 • İşler, Emrullah; Anlam Kaymasına Uğrayan Arapça Kelime ve Kelime grupları, İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakıf Yayınları, 1997.
 • el-Medeni, Ahmed Tevfik, “el-Vücud el-Arabiyye fi luğati’t- Türkiyye”, Mecellet Mecma’ el- Lugati Arabiyye, c. XXXVI, 1975, s. 129.
 • Mesuad, Cubrân; Mu’cem el-Raid, 7. Baskı, Lübnan: Dâru’l –İlm li’l- Melâyîn, 1992.
 • Mu’cemu’l el-Luğatu’l Arabiyye; Mu’cem el-Vasît, 4. Baskı, Şurûk el- Devliyye, 2004.
 • - Ömer, Ahmed Muhtâr; Mu’cemu’l-luğati’l-Arabiyye el- Muasıra, 1-3 cilt, 1. Baskı, Kahire: ‘Alem el- Kutûb, 2008.
 • -Özli, Muzaffer “Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğü”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, s. 365.
 • - Özön, Mustafa Nihat; Küçük Osmanlıca Türkçe Sözlük, 3. Baskı, İstanbul: İnkılâp ve Aka Kitapevi, 1983.
 • - Sami, Şemseddin; Kâmûs-ı Türkî, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1317.
 • - Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, 10. Baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2005.