EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ’NDE İNOVASYON SÜRECİ ve KÜLTÜRÜ

Bu araştırmada; Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi (EÜZF)’deki inovasyon süreci 112 akademisyenden anket yoluyla derlenen veriler kullanılarak, incelenmiştir. Veriler yüzdeler, ortalamalar, T-testi, regresyon analizi, faktör analizi yardımıyla yorumlanmıştır. Akademisyenlerin bazı kişisel özellikleri, fakülte eğitimine yönelik görüşleri, araştırma hedefleri, bilgi ve finansman kaynakları saptanmıştır. EÜZF’deki araştırma bulgularının %14 kadarı çiftçiler/hedef gruplar tarafından benimsenmektedir. İnovasyon süreci (fikirden çiftçi tarlasına) 10.1 yıl sürmektedir. Faktör analizi sonucuna göre fakültedeki kurumsal yenilikçilik unsurları; yaratıcı-paylaşımcı felsefe, araştırma özellikleri, iletişim ve güven şeklinde tanımlanan dört faktör grubu altında toplanmıştır. Fakültede ders içerikleri ve araştırma konularının kararlaştırılmasında küresel düşünülmesine karşın, yerel davranılmamaktadır. İnovasyon sürecinde yerel sorun ve öncelikler orijinal fikirler için fırsat olarak düşünülmelidir. Gözlenen negatif entropi fakültede inovatif kültürü engellemektedir. İnovasyon sürecinin geliştirilmesi için fakültede katılımcı, esnek ve öğrenen örgüt kültürü içselleştirilmelidir. Şeffaf yönetim anlayışı, güvenilir iş ortamı, sağlıklı bilgi paylaşımı, ekip çalışması, net tanımlanan hedefler, projelere hızlı destek, araştırmalarda yeni tekniklerin/teknolojilerin kullanımı, araştırma sonuçlarının katkılarının izlenmesi, finansman kaynaklarında çeşitlilik ve sektörle güçlü ilişkiler fakültede inovatif kültürün sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. 

___

  • Kaynakça1. Arai, K., et al., 2007, The future of research universities. Is the model of research-intensive universities still valid at the beginning of the twenty-first century? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1973958/ Sep; 8(9): 804–810.,EMBO Reports, erişim 10.Nisan 2018.2. Arnon, I., 1989. Agricultural Research and Technology Transfer, Elsevier Applied Science, London and Newyork, 684p. 3. Boyacı, M.,, 2002, Araştırma-yayım-çiftçi ilişkilerinin kurumsallaşması: İsrail bölgesel araştırma-geliştirme merkezleri örneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39 (3): 80-87 ISSN 1018-88514. Boyacı, M., 2001, İsrail Tarımı ve Tarımsal Bilgi Sistemi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Yayın No.223, Ankara, 50s.5. Council on Competitiveness, 2005, Innovate America, National Innovation Initiative Summit And Report, USA, 98p.6. Delgado, M., Porter, M. E. Scott S., 2011, Clusters, convergence, and economic performance, The North American Regional Science Association International Meetings, March 11, 7. Dutta, S., Lanvin, B., and Wunsch S., 2017, The Global Innovation Index 2017 Innovation Feeding the World, Tenth Edition, WIPO, 463p.8. European Commission, 2011, Innovation Union Competitiveness Report, Innovation Union Directorate-General for Research and Innovation Research and Innovation, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 765p.9. EÜZF, 2015, Dekanlık Personel İşleri Kayıtları10. EÜZF, 2018, Dekanlık Öğrenci İşleri Kayıtları11. Gürsu, H., 2018, Sahi, İnovasyon Neden Bize Bu Kadar Uzak? Dost Kitabevi, Ankara, 295s.12. Hall, A., 2006. Public Private Sector Partnerships in an Agricultural System of Innovation: Concept and Challenges, UNU-MERIT Working Papers 2006-002 Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology Keizier Kaprelplein 19, 6211 TC Maastricht, The Netherlands ISSN 1871-9872, January-2006.13. Hyman J. S., and Jacobs, L. F., 2010, 10 Reasons to Go to a Research University, April 28, https://www.usnews.com/education/blogs/professors-guide, erişim 13 Nisan 201814. Jacobsen C., 1993, Human behavior motives and needs, pp31-38, Principles and Methods of Extension Work C. Jacobsen (Editor) CINADCO, Isreal, 176p.15. Kiper, M., 2016, Üniversite sanayi işbirliği odaklı teknoloji transfer arayüzleri, Bilim, Teknoloj ve Yenilik, derlyenler Akçomak, I.S, Erdil, E., Pamukçu, M.T., Tiryakioğlu, M., İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları No. 561, s153-177. 16. Köksal, B., 2013, Yaratıcı ve Yenilikçi Yönetim, Sinemis Yayınları no, 110, Ankara, 217s.17. Ramaswamy, V. ve Özcan, K., 2015, İnovasyonun Şifresi Birlikte Yaratma Paradigması, Optimist Yayın No.400, İstanbul, 379s.18. Rogers, E. M., 1983, Diffusion of Innovations, the Free Press, New York, 453p.19. Röling, N., 1990, Extension Science Information Systems in Agricultural Development, Cambridge University Press, Cambridge, Newyork, 233p.20. Sample, S. B., 2002, The Research University of the 21st Century: What Will it Look Like? An Address to the 23rd Army Science Conference Orlando, Florida, December 2, https://about.usc.edu/presidentemeritus/speeches erişim: 13. Nisan 2018 21. Scheuermeier, U.,2004. Public private partnerships for rural development, BeraterInnen News 2/2004, 10-15pp.22. Spielman, D.J, 1999, Innovations systems perspectives on developing-country agriculture: a critical review, ISNAR, Discussion paper 223. Stanford, N., 2014, Organizasyon Kültürü, Çeviren Ümit Şensoy, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları No: 3093, 291s.24. Şen, Z., 2016, Bilim ve Türkiye, TÜBİTAK popüler Bilim Kitapları 708, Ankara, 222s.25. Tenekeci, P.D. ve Cansız, M., 2016, Dünyada ve Türkiye’de girişimci üniversiteler ve akademik girişimciliğin gelişimi , Bilim, Teknoloj ve Yenilik, derlyenler Akçomak, I.S, Erdil, E., Pamukçu, M.T., Tiryakioğlu, M., İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları No. 561, s615-639. 26. Uzkurt, C., 2017, Yenilik-İnovasyon- Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü, BETA Yayınları, No: 3466, İstanbul, 400 s.27. World Bank, 2006, Enhancing Agricultural Innovation: How to Go Beyond the Strengthening of Research Systems, Agriculture and Rural Development, Washington D.C. 20433, 118p. 28. YÖK, 2017, Araştırma üniversitesi ne demek? YÖK'te "Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri" ile Toplantı, 4 Ekim Ankara, http://yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/38141373, erişim: 13 Nisan 2018

___

APA Boyacı, M. (2018). EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ’NDE İNOVASYON SÜRECİ ve KÜLTÜRÜ . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 55 (4) , 121-130 . DOI: 10.20289/zfdergi.422141
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1018-8851
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Ege Üniversitesi

74.4b33.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Fide Üretim Tesislerinde Ozon Gazı ile Dezenfeksiyon Olanakları Üzerinde Araştırmalar

Nedim ÇETİNKAYA

Farklı Demir Gübrelerinin Maydanoz Bitkisinin Demir İçeriği Üzerine Etkileri

Nilgün SAATÇI MORDOĞAN, Yasemin BAYRAKTAROĞLU ÖZHAN, Onur BAYIZ

A-sınıfı Buharlaşma Kabından Olan Buharlaşma Miktarının Penman ve Priestley-Taylor (PT) Modelleri ile Tahmini

Çağlar Özkan SEZER, Tekin ÖZTEKİN, Esra KUTLU SEZER

Kentsel Doku İçinde Yer Alan Modern Alışveriş Merkezlerinin Peyzaj Tasarım Kriterleri Yönünden Değerlendirilmesi: Manisa İli Forum Magnesia ve İzmir İli Optimum Outlet Alışveriş Merkezleri Örneği

Bahriye Gülgün Aslan, Kübra Yazici, Bahar Türkylmaz Tahta

Keçi Sütü İşleyen İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Yapılarının Analizi: İzmir, Balıkesir ve Çanakkale İlleri Örneği

Harun KESENKAŞ, Sait ENGİNDENİZ, A. Ferhan SARVAN, Duygu AKTÜRK, Nedim KOŞUM, Turgay TAŞKIN, Mukadderat GÖKMEN, Ayşe UZMAY

Ege Bölgesi’nde Üretilen ve Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerin Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Oktay YERLİKAYA

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ’NDE İNOVASYON SÜRECİ ve KÜLTÜRÜ

Murat BOYACI

Bazı Doğal Toprak Düzenleyicilerin Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Etkileri

Bülent YAĞMUR, Bülent OKUR

Ege ve Marmara Bölgesi’nde Üretilen ve Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerin Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Oktay YERLİKAYA

Kapari Tohumlarının Çimlenmesinin İyileştirilmesinde Farklı Tohum Uygulamalarının Etkisinin Belirlenmesi

Adem GÖKÇÖL, İbrahim DUMAN