Keçi Sütünde Somatik Hücre Sayısı ve Malondialdehit Miktarı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Lipit peroksidasyonu birçok patolojik olgunun belirlenmesinde anahtar rol oynamaktadır. Sütte somatik hücre sayısı iltihaplı meme dokusunu işaret ederken, lipit peroksidasyonunun son ürünü olan malondihaldehit (MDA) seviyesi peroksidasyonun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Araştırmada Saanen keçi ırklarına ait sütlerde erken, orta ve geç laktasyon dönemlerinde lipit peroksidasyonun bir yıkım ürünü olan MDA ve somatik hücre sayısı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla farklı laktasyon dönemlerinde sağılan toplam 212 adet keçi sütü örneği incelenmiştir. Çalışmada tanımlayıcı analizler hem somatik hücre sayısı hem de laktasyon periyodunun MDA ile önemli düzeyde ilişkili olduğunu göstermiştir. Ortalama MDA seviyesi keçi sütlerinde erken laktasyon döneminde en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 

___

 • Macias, S., Moeno-Indias, C.N., Morales-Delanuez, A., Briggs, H., Capote, J. and A. Argüello. 2010. The effcets of storage temperature on goat milk somatic cell count using the Delaval counter. Tropical Animal Health Production, 42(7): 1317-1320. doi: 10.1007/s11250-010-9586-2.
 • Suriyasathaporn, W., Vinitketlwninwen, U. and T. Chewonarin. 2010. Relationship among malondialdehyde, milk compositions, and somatic cell count in milk from bulk tank, Journal of Science and Technology, 32(1): 23-26.
 • Yang, F.L., Li, X.S., He, B.X., Yang, X.L., Li, G.H., Liu, P., Huang, Q.H., Pan, X.M. and J. Lİ. 2011. Malondialdehyde level and some enzymatic activities in subclinical mastitis milk. African Journal of Biotechnology, 10 (28): 5534-5538. doi: 10.5897/AJB10.2226
 • Adam, R. C. 1972. Keçi Sütü. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:179, İzmir.
 • Sağdıç, O. 1996. Isparta İli ve Çevresindeki Kıl Keçisi Sütlerinin Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.
 • Santos, M.T., Valles, J., Aznar, J. and J. Vilches. 1980. Determination of plasma malondialdehyde-like material and its clinical application in stroke patients. Journal of Clinical Pathology, 33:973-976. doi: 10.1136/jcp.3310.973.
 • Serafini, M. and D. Del Rio. 2004. Understanding the association between dietary antioxidants, redox status and disease: Is the total antioxidant capacity the right tool? Redox Report, 9(3): 145-152. doi: 10.1179/135100004225004814.
 • Soryal, K.A., Zeng, S.S., Min, B.R., Hart, S.P. and F.A. Beyene. 2004. Effect of feeding systems on composition of goat milk and yield of Domiati cheese. Small Ruminant Research, 54:121-129. doi: 10.1016/j.smallrumres.2003.10.010.
 • Sousa, Y.R.F., Vasconcelos, M.A.S., Costa, R.G., Filho, C.A.A., Paiva, E.P. and R.C.R.E. Queriroga. 2015. Sialic acid content of goat milk during lactation. Livestock Science, 177:175-180. doi: 10.1016/j.livesci.2015.04.005.
 • Stolon, I., Oros, A. and E. Moldaveanu. 1996. Mineral view, apoptosis and free radicals. Biochemical and Molecular Medicine, 59: 93-97.
 • Hussain, R., Javed, M.T. and A. Khan. 2012. Changes in some biochemical parameters and somatic cell counts in the milk of buffalo and cattle suffering from mastitis. Pakistan Veterinary Journal, 3283:418-421.
 • Ibnelbachyr, M., Boujenane, I., Chikhi, A. and Y. Noutfia. 2015. Effect of some non-genetic factors on milk yield and composition of Draa indigenous goats under an intensive system of three kiddings in 2 years. Tropical Animal Health Production, 47(4): 727-733. doi: 10.1007/s11250-015-0785-8.
 • Kesenkaş, H., Dinkçi, N., Kınık, Ö., Gönç, S. ve G. Ender. 2010. Saanen Keçisi Sütünün Genel Özellikleri. Akademik Gıda, 8(2): 45-48.
 • Akşit, H., Kıral, F., Yılmaz, M. ve M. Ural. 2014. Saanen keçilerinde erken ve geç laktasyon döneminde oksidatif durum. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(2): 74-78. doi:10.5505/bsbd.2014.25238.
 • Albenzio, M., Santillo, A., Caroprese, M., Ciliberti, M.G., Marino, R. and A. Sevi. 2015. Effect of stage of lactation on the immun competence of goat mammary gland. Journal of Dairy Science, 99:3889-3895. doi: 10.3168/jds.2015-10520.
 • Deveci, H.A. 2007. Mastitisli (meme iltihabı) İneklerde Kan MDA ve GSH Düzeylerinin Araştırılması. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kars.
 • Dotan, Y., Lichtenberg, D. and U. Pinchuk. 2000. Lipit peroxidation cannot be used as a univeral criterion of oxidative stress. Progress in Lipid Research, 43:200-227. doi: 0.1016/j.plipres.2003.10.001.
 • El-Tarabany, M.S., El-Tarabany, A.A. and E.M. Roushdy. 2016. Impact of lactation stage on milk composition and blood biochemical and hematological of dairy Baladi goats. Saudi Journal of Biological Sciences, Article in Press. doi: 10.1016/j-sjbs.2016.08.003.
 • Güdemez, Y.D. 2007. Light Süt ve Süt Ürünleri Üzerine Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 54 s.
 • Mclnnis, E.A., Kalanetra, K.M., Mills, D.A. and E.A. Maga. 2015. Analysis of raw goat milk microbiota: Impact of stage lacttation and lysoyme on microbial diversity. Food Microbiology, 46:121-131. doi: 10.1016/j.fm.2014.07.021.
 • Ranjan, R., Swarup, D., Naresh, R. and R.C. Patra. 2005. Enhanced erythrocytic lipid peroxides and reduced plasma ascorbic acid, and alteration in blood trace elements level in dairy cows with mastitis. Veterinary Research Communications, 29:27-34. doi:10.1023/B.VERC.0000046740.59694.5d.
 • Keskin, M., Avşar, Y.K. and O. Biçer. 2004. A comparative study on milk yield and milk composition of two different goat genotypes and the climate of the Eastern Mediterranean. Turkish Journal of Veterinary and Medical Sciences, 28:531-536. doi: 10.3906/vet-1604-33.
 • Kılıç, S., Uysal, H., Kavas, G., Akbulut, N. ve H. Kesenkaş. 2002. Pilot Tesis Koşullarında Pastörize Keçi Sütünden Çimi Peyniri Üretimi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39(3): 56–63.
 • Kızıl, O., Akar, Y., Saat, N., Kızıl, M. and M. Yuksel. 2007. The plasma lipid peroxidation intensity (MDA) and chain-breaking antioxidant concentrations in the cows with clinic or subclinic mastitis. Revue de Médecine Véterinaire, 158:529-533.
 • Konar, A. ve M.S. Akın. 1992. İnek, keçi ve koyun sütlerinden üretilen dondurmaların kimyasal, fiziksel ve duyusal bazı özelliklerinin saptanması üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Doğa-Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 16:711-720.
 • Lobo, A.M.B.O., Lobo, R.N.B., Faco, O., Souza, V., Alves, A.A.C. and A.C. Costa. 2017. Characterization of milk production and composition of four exotic goat breeds in Brazil. Small Ruminant Research, 153:9-16. doi: 10.1016/j.small.rumres.2017.05.005.
 • Lynch, J.M., Lock, A.L., Dwyer, D.A., Noorbakhsh, R., Barbano, D.M. and D.E. Bauman. 2005. Flavor and stability of pasteurized milk with elevated levels of conjugated linoleic acid and vaccenic acid. Journal of Dairy Science, 88:489-498. doi: 10.3168/jds.S0022-0302(05)72711-9.

___

APA Özer, E. , Kesenkaş, H. , Kınık, Ö. & Yerlikaya, O. (2018). Keçi Sütünde Somatik Hücre Sayısı ve Malondialdehit Miktarı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 55 (4) , 31-40 . DOI: 10.20289/zfdergi.388054
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1018-8851
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Ege Üniversitesi

74.4b33.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kentsel Doku İçinde Yer Alan Modern Alışveriş Merkezlerinin Peyzaj Tasarım Kriterleri Yönünden Değerlendirilmesi: Manisa-Forum Magnesia ve İzmir - Optimum Outlet Alışveriş Merkezleri Örneği

Kübra YAZICI, Bahriye GÜLGÜN ASLAN, Bahar TÜRKYILMAZ TAHTA

Ege ve Marmara Bölgesi’nde Üretilen ve Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerin Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Oktay YERLİKAYA

Keçi Sütü İşleyen İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Yapılarının Analizi: İzmir, Balıkesir ve Çanakkale İlleri Örneği

Harun KESENKAŞ, Sait ENGİNDENİZ, A. Ferhan SARVAN, Duygu AKTÜRK, Nedim KOŞUM, Turgay TAŞKIN, Mukadderat GÖKMEN, Ayşe UZMAY

Batman İli Beşiri İlçesi Mera Vejetasyonlarının Bazı Özellikleri

Seyithan Seydoşoğlu, Kağan Kökten

Keçi Sütünde Somatik Hücre Sayısı ve Malondialdehit Miktarı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Elif ÖZER, Harun KESENKAŞ, Özer KINIK, Oktay YERLİKAYA

NBPT Kaplamalı Ürenin Buğday ve Mısırda Etkinliğinin Belirlenmesi

Volkan Ahmet İPEK, Burçin ÇOKUYSAL

Kentsel Doku İçinde Yer Alan Modern Alışveriş Merkezlerinin Peyzaj Tasarım Kriterleri Yönünden Değerlendirilmesi: Manisa İli Forum Magnesia ve İzmir İli Optimum Outlet Alışveriş Merkezleri Örneği

Bahriye Gülgün Aslan, Kübra Yazici, Bahar Türkylmaz Tahta

Bazı Yeni Çim Seçeneklerinin Akdeniz İklim Koşullarında Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Behçet KIR, Ali SALMAN, Rıza AVCIOĞLU, Şükrü Sezgi Özkan

A-sınıfı Buharlaşma Kabından Olan Buharlaşma Miktarının Penman ve Priestley-Taylor (PT) Modelleri ile Tahmini

Çağlar Özkan SEZER, Tekin ÖZTEKİN, Esra KUTLU SEZER

Fide Üretim Tesisleri Simülasyonunda Ozon Gazı ile Dezenfeksiyon Olanakları Üzerinde Araştırmalar

Nedim ÇETİNKAYA