Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitim Programı'nda laboratuvar-demonstrasyon derslerinin yeniden yapılandırılması: Öğrencilerin öğrenme düzeyi ve beğenisine ilişkin ilk sonuçlarının değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin (EÜTF) 2. Sınıf Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar-Demonstrasyon (TM-LD) derslerinin yeniden yapılandırılması ile öğrenci beğenisi ve bilgi düzeylerine ilişkin ilk sonuçların paylaşılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: TM-LD dersleri, EÜTF Evre 3 hedefleri, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) çerçevesinde gözden geçirilerek, amaç ve öğrenim hedefleri yeniden belirlenmiş, dersler öğrencilerin etkin katılım ve ilgilerini artıracak, öğrenme düzeylerinde kalıcılık sağlayacak bir yapıya dönüştürülmeye çalışılmıştır. Dersler, 2009-2010 döneminde, dört ayrı derste ve öğrencilerin günlük pratikte karşılaşacakları bir akışla uygulanmış böylece teorik bilgilerin anlaşılırlığının desteklenmesi hedeflenmiştir. Eğitim sonunda öğrencilerden 12 soruluk yapılandırılmış geribildirim formunu 9’lu değerlendirme ölçeğine göre yanıtlamaları istenmiştir. Dersler sonunda öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla, 25 sorudan oluşan bir bilgi testi uygulanmış, aynı test beş ay sonra aynı öğrenci grubuna yeniden uygulanmıştır. Bulgular: EÜTF 2. Sınıfına kayıtlı (n=351) öğrencilerin 284’ü (%80,9) uygulanan dört dersin tümüne katılmıştır. Geribildirim formunu 328 (%93,4) öğrenci yanıtlamıştır. Öğrenciler geribildirimlerinde genel olarak eğitimleri iyi bulduklarını (ortalama 6,91) belirtmişlerdir. Uygulanan her iki bilgi testinde öğrencilerin doğru yanıt ortalamalarının yüksek (test1 ort.=18,60, test2 ort.=19,48) olduğu saptanmıştır. Testlerin iç tutarlılık (Cronbach alfa) katsayıları sırası ile α1=0.62 ve α2=0.65 olarak saptanmıştır. Sonuç: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencilerinin yeniden yapılandırılmış TM-LD derslerine ilişkin beğenilerinin yüksek düzeyde olduğu ve eğitimin öğrencilerin bilgi düzeylerine olumlu yansıdığı saptanmıştır.

Restructuring of laboratory-demonstration classes in the Medical Microbiology Education Programme for the second year at Ege University Faculty of Medicine: Evaluation of preliminary results of students’ achievements and feedback

Aim: This study aims to present the preliminary results, students’ achievement and feedback relating to the restructuring of the Medical Microbiology Laboratory-Demonstration (MM-LD) classes in Ege University Faculty of Medicine (EUFM) 2nd year curriculum. Materials and Methods: The MM-LD classes’ objectives have been reviewed and reestablished within the framework of EUFM Phase 3 Education Program and the National Core Curriculum (NCC). During EUFM’s 2009-2010 Academic Year, the lectures and demonstrations were given as four separate classes in a way which students would experience in their daily practice and to support comprehension of theoretical knowledge. At the end of the training, the students were asked to complete a structured feedback form containing 12 questions on a 9-point scale. Students also received a knowledge test consisting of 25 questions. The same test was applied five months later as a re-test. Results: The survey was conducted among 351 students who were enrolled in their 2nd year, 284 (80.9%) attended all classes. Feedback forms were answered by 328 (93.4%) students. In their feedback, students found the lectures to be generally good (mean: 6.91). Test and re-test results demonstrated that the students had a high average of correct answers (mean.test1=18,60, mean.test2=19,48). The internal consistency (Cronbach’s alpha) coefficients of the tests were α1=0.62 and α2=0.65, respectively. Conclusion: It was concluded that 2nd year students of the EUFM were highly satisfied with the restructured MM-LD classes and this was reflected positively in their level of knowledge.

Kaynakça

1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı web sitesi, http://www.tead.med.ege.edu.tr/Dosyalar/29/EUTF%20outcomes.pdf (23 Nisan 2012 tarihinde ulaşıldı.)

2. Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Lisans Program Tanıtımı web sayfası, http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/llp/start.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=1&birim=1&altbirim=-1&program=2596 (23 Nisan 2012 tarihinde ulaşıldı.)

3. Öcek ZA, Çiçeklioğlu M, Gürsoy ŞT, et al. Public health education in Ege University Medical Faculty: Developing a community-oriented model. Med Teach 2008;30(9-10):e180-e8.

4. Williams RG, Klamen, DL. See one, do one, teach one-exploring the core teaching beliefs of medical school faculty. Med Teach 2006;28(5):418-24.

5. Costa ML, Van Rensburg L, Rushton N. Does teaching style matter? A randomised trial of group discussion versus lectures in orthopaedic undergraduate teaching. Med Educ 2007;41(2):214-7.

6. Graffam B, Active learning in medical education: Strategies for beginning implementation. Med Teach 2007;29(1):38-42.

7. Morrison J. ABC of learning and teaching in medicine: Evaluation. BMJ 2003;15; 326(7385): 385-7.

8. Parker K, Burrows G, Nash H, Rosenblum, N. Going beyond Kirkpatrick in evaluating a clinician scientist program: It's not “if it works” but “how it works”. Acad Med 2011;86(11):1389-96.

9. Kirkpatrick DL. Evaluation of training. In: Browning PL (ed). Evaluation of Short Term Training in Rehabilitation. University of Oregon;1970:35-56.

10. Blanchard P N, Thacker JW, Way SA. Training evaluation: Perspectives and evidence from Canada. Int J Training & Development; 2004;4:295-304.

11. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitici Gelişimi Programı. http://tead.med.ege.edu.tr/kategori.tsp?cat_yazi=22. (erişim tarihi: 04.04.2012)

12. Bulut A. Bir haber: Ulusal çekirdek eğitim programı oluşturuldu. Tıp Eğitimi Dünyası 2003;13:13-36.

13. Chandratilake M, Davis M, Ponnamperuma G. Assessment of medical knowledge: The pros and cons of using true/false multiple choice questions. Natl Med J India 2011;24(4):225-8.

14. Downing SM. Reliability: On the reproducibility of assessment data. Med Educ 2004;38(9):1006-12.

15. Şencan H: Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2005:105-80.

16. Remmen R, Scherpbier A, Denekens J, et al. Correlation of a written test of skills and a performance based test: A study in two traditional medical schools. Med Teach 2001;23(1):29-32.

17. Dijksterhuis MGK, Voorhuis M, Teunissen PW, et al. Assessment of competence and progressive independence in postgraduate clinical training. Med Educ 2009;43(12):1156-65.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-9113
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1962

3.6b 2.3b