Adaptation, validity and reliability of the leahy emotional schema scale turkish version based on turkish university students and workers

Üniversite öğrencileri ve çalışanları örnekleminde Leahy Duygusal Şema Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması, geçerlilik ve güvenilirliği Amaç: Duygusal şema kavramı duygularla ilgili inançları ve tutumları belirleyebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu araştırma, Leahy Duygusal Şema Ölçeği’nin (LDŞÖ) Türkçe’ye uyarlanmasını, Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliğinin analiz edilmesini amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma, iki ildeki üniversite öğrencileri, öğrenci yakınları ve çalışanlarından oluşan 436 gönüllü katı lımcı üzerinde yapıldı. LDŞÖ’nün Türkçeye çevrilmesi aşamasında çeviri, geri çeviri ve pilot uygulama yapılarak ölçeğe son biçimi verildi. Katılımcılara; sosyodemografik özellikler formu, LDŞÖ ve Üst-Biliş Ölçeği-30 (ÜBÖ-30) uygulandı. LDŞÖ’nün güvenilirliği; test-tekrar test, test yarılama, Cronbach alfa katsayısı ve madde-alt boyut toplam puan korelasyonu ile analiz edildi. Faktör analizinde temel bileşenler yöntemi ve varimax rotasyonu kullanıldı. Örtüşme ve ayrışma geçerliliğini belirlemek için Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Araştırma örnekleminin %51.1’i (n=223) kadındı. Yaş ortalaması 22.5±4.84 ve yaş aralığı 18-53 olarak sap tandı. İstatistiksel analizde, LDŞÖ Türkçe formunun güvenilirliğini destekleyen sonuçlar elde edildi. Madde-alt boyut toplam puan korelasyon katsayıları istatistiksel olarak anlamlı bulundu ve iç tutarlılığının yüksek olduğu tes pit edildi (Cronbach alfa = 0.86). Faktör analizinde, orijinal formda olduğu gibi saptanan 14 alt boyut, toplam var yansın %56.8’ini açıkladı. Alt boyutların beşinde orijinal formla uyumsuzluk saptandı. LDŞÖ’nün örtüşme ve ayrış ma geçerliğinin araştırılması için ÜBÖ-30 alt boyutları ile korelasyonuna bakıldı ve anlamlı ilişkiler elde edildi. Sonuç: Araştırmanın bulguları, LDŞÖ Türkçe formunun klinik olmayan örneklem grubunda, duygulara yönelik şemaları ve tutumları geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçtüğünü göstermiştir.

Üniversite öğrencileri ve çalışanları örnekleminde leahy duygusal şema ölçeği’nin türkçe uyarlaması, geçerlilik ve güvenilirliği

Adaptation, validity and reliability of the Leahy Emotional Schema Scale Turkish version based on Turkish university students and workers Objective: Emotional schema concept is developed for determining beliefs and attributions about emotions. The aim of this study was to examine validity and reliability of the Turkish version of “Leahy Emotional Schema Scale” (LESS). Method: The sample consisted of 436 participants including students, workers and their relatives from various faculties of two Turkish universities. Translation, back-translation and pilot assessment of LESS Turkish version completed. Socio-demographic data form, LESS Turkish version and short form of the Metacognition Questionnaire (MCQ-30) were administered to participants. For reliability of LESS test-retest correlation, split-half technique, Cronbach’s alpha coefficient and item-dimension total score correlations were used. Principal component analysis and varimax rotation used for factor analysis and Pearson correlation analysis was used for convergent and divergent validity. Results: The mean age of participants was 22.5±4.84 years (age range: 18-53 years) and 51.1% (n=223) were female. Statistically significant results supported LESS Turkish version’s reliability. Item-dimension total score correlation analyses revealed statistically significant correlation coefficients that show high internal consistency (Cronbach alpha = 0.86). Factor analysis revealed that LESS Turkish version, as the original version, had 14 dimensions, and these explained 56.8% of the total variance. In five dimensions, factor analysis showed inconsistency with original version of LESS. For convergent and divergent validity, we compared related subscales of LESS and MCQ-30 and revealed significant relations. Conclusion: The results of this study show that the Turkish version of LESS is a reliable and valid scale for the assessment of beliefs and attributions about emotions on non-clinical population.

Kaynakça

1. Rimes KA, Chalder T. The Beliefs about Emotions Scale: validity, reliability and sensitivity to change. J Psychosom Res 2010; 68:285-292.

2. Goldin PR, Gross JJ. Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder. Emotion 2010; 10:83-91.

3. Newman MG, Castonguay LG, Borkovec TD, Fisher AJ, Boswell JF, Szkodny LE, Nordberg SS. A randomized controlled trial of cognitive-behavioral therapy for generalized anxiety disorder with integrated techniques from emotion-focused and interpersonal therapies. J Consult Clin Psychol 2011; 79:171-181.

4. Leahy RL. Emotional schemas and resistance to change in anxiety disorders. Cogn Behav Pract 2007; 14:36-45.

5. Wells A. Emotional Disorders and Metacognition: Innovative Cognitive Therapy. West Sussex: Wiley, John & Sons, 2000; 55-73.

6. Papageorgiou C, Wells A. Treatment of recurrent major depression with attention training. Cogn Behav Pract 2000; 7:407-413.

7. Wells A, King P. Metacognitive therapy for generalized anxiety disorder: an open trial. J Behav Ther Exp Psychiatry 2006; 37:206-212.

8. Greenberg LS, Paivio SC. Working with the Emotions in Psychotherapy. New York: The Guilford Press, 1997.

9. Greenberg L, Warwar S, Malcolm W. Emotion-focused couples therapy and the facilitation of forgiveness. J Marital Fam Ther 2010; 36:28-42.

10. Leahy RL. A model of emotional schemas. Cogn Behav Pract 2002; 9:177-190.

11. Leahy RL. Overcoming Resistance in Cognitive Therapy. New York: The Guilford Press, 2001.

12. Leahy RL. Roadblocks in Cognitive-Behavioral Therapy: Transforming Challenges into Opportunities for Change. New York: The Guilford Press, 2003.

13. Makino H. The Development of a new performance-based- test for measuring emotional intelligence: humility-empathy- assertiveness-respect test. Dissertation, Liberty University, Lynchburg, Virginia, 2010.

14. Santos VM. Improving mood through acceptance of emotional experience. Dissertation, The University of Texas at Austin, Texas, 2007.

15. Cartwright-Hatton S, Wells A. Beliefs about worry and intrusions: the metacognitions questionnaire and its correlates. J Anxiety Disord 1997; 11:279-296.

16. Wells A, Cartwright-Hatton S. A short form of the metacognitions questionnaire: properties of the MCQ-30. Behav Res Ther 2004; 42:385-396.

17. Tosun A, Irak M. Adaptation, validity, and reliability of the Metacognition Questionnaire-30 for the Turkish population, and its relationship to anxiety and obsessive-compulsive symptoms. Turkish Journal of Psychiatry 2008; 19:67-80.

18. Bartlett MS. A note on the multiplying factors for various chi square approximations. J R Stat Soc Series B Stat Methodol 1954; 16:296-298.

19. Kaiser H. A second generation Little Jiffy. Psychometrika 1970; 35:401-415.

20. Kaiser H. An index of factorial simplicity. Psychometrika 1974; 39:31-36.

21. Tabachnick BG, Fidell LS (editors). Principal Components and Factor Analysis. In: Using Multivariate Statistics. Forth Ed. New York: HarperCollins, 2001, 607-675.

22. Aydemir Ö. Psikiyatride Değerlendirme Araçları: Özellikleri, Türleri, Kullanımı: İçinde Aydemir Ö, Köroğlu E (editors). Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler. Dördüncü Baskı. Ankara: HYB Basın Yayın, 2009, 21-33 (Article in Turkish).

23. Van Minnen A, Arntz A, Keijsers GP. Prolonged exposure in patients with chronic PTSD: predictors of treatment outcome and dropout. Behav Res Ther 2002; 40:439-457.

24. Nunnally JC. Psychometric Theory. Second Ed. New York: McGraw-Hill, 1978.

25. Averill, JR, Chon KK, Haan DW. Emotions and creativity, East and West. Asian Journal of Social Psychology 2001; 4:165-183.

26. Papageorgiou C, Wells A (editors). Nature, Functions, and Beliefs About Depressive Rumination. In: Depressive Rumination: Nature, Theory, and Treatment. First ed. New York: John Wiley and Sons Ltd, 2004.

27. Kim J, Mueller CW (editors). Construction of Factor Scales. In: Factor Analysis: Statistical Methods and Practical Issues. First Ed. California: Sage Publications, 1978, 60-73.

28. Stevens J. Confirmatoryand Exploratory Factor Analysis. In: Applied Multivariate Statistics for The Social Sciences. Forth Ed. New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass. Inc., 2002; 385-454.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.9b 3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

The validity and reliability of the turkish version of the buss-perry’s aggression questionnaire in male substance dependent ınpatients

Cüneyt EVREN, Özgül ÇINAR, Hüseyin GÜLEÇ, Selime ÇELİK, Bilge EVREN

Adaptation, validity and reliability of the leahy emotional schema scale turkish version based on turkish university students and workers

K. Fatih YAVUZ, M. Hahan TÜRKÇAPAR, Başak DEMİREL, Emrah KARADERE

Sitalopram ile suisid girişimi sonrasında sinüs ritminin baskılanarak atrial ritmin geliştiği bir olgu

SEVDA KORKMAZ, Hasan KORKMAZ, Murad ATMACA, Murat KULOĞLU

Yaşlılarda yürüme bozuklukları ve kognitif yıkım arasındaki ilişki

SİBEL GÜLER

Psikotik belirtilerle giden atipik lokalizasyonlu bir nörosifilis olgusu

K. Fatih YAVUZ, Sevinç ULUSOY, Hakan SELÇUK, Hüsnü ERKMEN

Evaluation of ınternet addiction in a group of high school students: A cross-sectional study

ÖZDEN ŞÜKRAN ÜNERİ, CANAN TANIDIR

Kraepelin bugün yaşasaydı dikotomi varlığını sürdürüyor olur muydu?

Kürşat ALTINBAŞ, SERHAT TUNÇ, Menekşe SILA YAZAR, Serap ÖZÇETİNKAYA, Sinan GÜLÖKSÜZ, Esat Timuçin ORAL

Psychiatric morbidity in patients with vitiligo

Özlem DEVRİM BALABAN, MURAT İLHAN ATAGÜN, Halise DEVRİMCİ-ÖZGÜVEN, Hüseyin Hamdi ÖZSAN

Comparison of bone mineral density levels in young-adult patients with schizophrenia and healthy controls

Emel KOÇER, Selma YAZICI, Fatih CANAN

Senkopun nadir bir nedeni: Takayasu arteritine bağlı gelişen subklavian çalma sendromu

Erkan YILDIRIM, Meryem TAHMAZ, Abdulbaki KUMBASAR, A. Kadir ERGEN, Devrimsel HARİKA ERTEM, Yavuz ALTUNKAYNAK