Sosyo -Demografik Özelliklere Göre İlköğretim Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, İlköğretim öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmelidir. Örneklem grubunu 38 bayan ve 44 erkek olmak üzere toplam 82 öğretmen oluşturmaktadır. ilkokul öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin istatistiksel analizleri sırasında t testi ve F varyans analizi kullanılmıştır. Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile iş doyumları arasında çeşitli değişkenlere göre anlamlı düzeyde ilişkinin olduğu belirlenmiştir.

The aim of this study is to investigate the corelation between the job satisfaction and the burnout of the elementary teachers accörding to some variables. The sample which is selected randomly consisted of a total of 82 elementary teachers (38 female, 44 male) working at schools in İzmir. The insruments used in this study are the Personal İnformation Form, Maslach Burnout Inventory, and Job Satisfaction Scale. F-test and t-test were used to analyse the data. According to the results there is a statistically significant relationship between burnout, the job satisfaction of the teachers and the other variables.

Kaynak Göster

APA Özben, Ş , Argun, Y . (2005). Sosyo -Demografik Özelliklere Göre İlköğretim Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (18) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25432/268329