Çocuk Kitaplarında Cinsiyet Rollerinin işlenişinde Kullanılan Dilsel ve Dildışı Göstergelerin Değerlendirilmesi

Çocuğun cinsel kimliğinin oluşumu sürecinde çeşitli kaynaklardan yansıyan toplumsal değerler, tutumlar ve duyuşsal ögeler, onun cinsiyetlere ilişkin temsillerini etkilemektedir. Okulöncesi dönemde çocuklara sunulan uyarıcılardan biri olan resimli çocuk kitapları, toplumda yaygın geleneksel cinsiyet rol kalıpları ve davranışlarını ele alış biçimi ile önemli bir model oluşturmaktadır. Bu çalışmada kitaplardaki cinsiyet rollerinin nasıl belirlendiği ve kitaplara nasıl yansıtıldığının incelenmesi amaçlanmıştır.

Childrens' representations related to sexual identity is effected by social values, attitudes and other emotional factors transfered by different sources . Pictured books, as one of the stimulus of these representations, are important models of traditional sexual role patterns and behaviors widespread at the society. This study aims to investigate how sexual roles are realized and reflected in children books.

Kaynak Göster

APA Gürşimşek, I , Günay, D . (2005). Çocuk Kitaplarında Cinsiyet Rollerinin işlenişinde Kullanılan Dilsel ve Dildışı Göstergelerin Değerlendirilmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (18) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25432/268337