Eski ve Yeni 4-5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi

Ülkemizde eski sosyal bilgiler programı (1968 programı) zaman zaman yapılan bazı değişikliklerle 2003-2004 öğretim yılına kadar tüm ilkokullarda (4. ve 5. sınıflar) uygulanmıştır. Eski programın artık çağın gereksinimlerine cevap vermemesi, öğretim programlarının Avrupa Birliği normlarma uyum sağlaması gereği vb. nedenlerle hazırlanan yeni sosyal bilgiler programı taslağı 2004-2005 öğretim yılında 9 ildeki pilot ilköğretim okullarında uygulanmıştır. 2005-2006 öğretim yılında ise taslak programda yapılan bazı küçük değişikliklerle yeni sosyal bilgiler öğretim programı, ülkemizdeki tüm ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında uygulanmış olan eski sosyal bilgiler öğretim programları ve 2005-2006 öğretim yılında ülkemizdeki tüm ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında uygulanmaya başlayan yeni sosyal bilgiler öğretim programı karşılaştırılarak ülkemiz şartlarında ortaya çıkabilecek bazı sorunlar üzerinde durulmuştur.

The former social studies curriculum (1968 curriculum) had been put into practice with some changes till 2003-2004 academic year in all primary schools (4th. and Sth. grades) in our country. The new social studies curriculum draft, has been applied as pilot study in some primary schools of nine cities during 2004-2005 academic year. It has been prepared due to the reasons as the former curriculum of social studies could not meet the requirements of modern age and because of the necessity of curriculum's accord with the EU norms etc. The New social studies curriculum has been put into practice in 4th. and 5th. grades of all primary schools with little changes in curriculum design in 2005-2006 academic year in Turkey. In this study, it has been focused on some problems which may be appeared in comparing the former social studies curriculum which had been applied in 4th and Sth grades and the new social studies curriculum which has been put into practice in 4th. and 5th. grades of all primary schools in 2005-2006 academic year.

Kaynak Göster

APA Semenderoğlu, A , Gülersoy, A . (2005). Eski ve Yeni 4-5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (18) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25432/268331