Alman Ekspresyonizmi (Dışavurumculuk), Die Brücke (Köprü) ve Türk Baskı Resim Sanatına Etkileri

Tarihsel sürece baktığımızda, 20. yüzyıl bilimsel ve teknolojik gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir çağ olmuştur. Dışavurumculuk, böyle bir ortamda Kuzey Avrupa sanatçılanyla bazı Alman sanatçıların oluşturup geliştirdikleri, izlenimciliğe tepki olarak ortaya çıkan bir sanat hareketidir. Alman Dışavurumculan, geleneksel Alman Baskı Resim Sanatı tekniklerine sahip çıkmışlar ve özellikle dışavurumcu ifade tarzına uyan tahta baskı ve gravür tekniğini kullanmışlardır. Alman Dışavurumculan; hızlı kentleşmeye, sanayileşmeye ve toplumda böylece oluşan statüleşmeye, savaşlara ve bunların getirdiği yıkımlara karşı çıkmışlardır. Kendi çağında derin yankılar uyandıran Alman Dışavurumculuğunun, Türk sanatçıları da etkilemiş olması kaçınılmazdır. Dışavurumculuk, özellikle 1960 sonrasının özgürlükçü ve sosyalist akımların gelişmesine uygun ortamında tahta baskılarda daha iyi ifade olanağı bulmuştur. Bu makalede, Alman Dışavurumculuğunun kuruculan Die Brücke (Köprü) Grubu ve Türk Baskı Resim sanatına etkileri incelenecektir. Dışavurumculuk yansıttığı sanat dili ve ortaya çıktığı dönem bakımından da kısaca tartışılacaktır.

When we take a look at the course of history, we see that the 20th century has become an age of rapid scientific and technological advancement. Expressionism, which originated and flourished during this period, started as a reaction towards Impressionism and developed into an art movement with the work of a group of German and North European artists. German Expressionists continued to use the techniques of traditional German printmaking, particularly that of the woodcut and engraving techniques. The German Expressionists were against: rapid urbanization, industrialization and their repercussions on society such as social stratification, wars and demolition. German Expressionism which had a deep impact during this era inevitably influenced Turkish artists as well. Especially after the 1960's expressionism due to being suitable to the development of socialist and independent movements provided better expressive possibilities through the technique of woodcut. This article will examine the effects of the German group Die Brücke(Bridge), the founders of German Expressionism, and the Art of Turkish Printmaking. Expressionism will also be discussed in relation to its artistic style and the period during which it flourished.

Kaynak Göster

APA Fırıncı, M . (2006). Alman Ekspresyonizmi (Dışavurumculuk), Die Brücke (Köprü) ve Türk Baskı Resim Sanatına Etkileri . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (19) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25441/268440