Coğrafya Öğretiminin Hedefleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafya, doğal ortamda meydana gelen olayların insan ve insan yaşamına; insanın da doğal ortam üzerine olan etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Coğrafya öğretiminin amaçlarından birisi de hiç kuşkusuz, "doğal ortam-insan" arasındaki ilişkilerin sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Doğal ortamdaki dengeler gözetilmez ise olabilecek sakıncalara dikkat çekmek, coğrafya eğitimi'nin birincil öncelikleri arasındadır. Ayrıca doğal ortamın sunduğu imkânların ne boyutlarda olduğu, nasıl kullanılır hâle getirileceği de bu dersin önemli hedeflerinden birisidir. Konunun başında ifade edilen coğrafya eğitiminin hedeflerine ulaşmak için bugün uygulanan öğretim yöntemlerinin çok yeterli olmadığı bir gerçektir. Hedeflere ulaşılmış olsaydı, ülkemizde bu gün olduğu düzeyde erozyon, orman yangını, tarım alanlarında yapılaşma, çevre kirliliği, anız yakma, tarım alanlarının % 25'ini nadasa bırakma gibi çarpıklıklar olmazdı. Coğrafya derslerinde mekânla\Coğrafya ile ilgili bütün bilgiler, sınıf ortamında sözlü olarak anlatım yöntemiyle öğrenciye aktarılmakta, en önemli ders aracı olarak da atlas ve duvar haritalar' kullanılmaktadır. Bu öğretim biçiminde öğrenci, mekânla ilgili gerçekleri fark etmek, ilişkiler kurmak, çözüm üretmek yerine, öğretmenin ve/veya ders kitabının sunduğu bilgi, çözüm ve yargıları kabul etmektedir. Bu olumsuzluk, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical Information Systems (GIS) ile bir ölçüde aşılabilecektir. Öğrenci mekanla ilgili olayları sentezleme, değerlendirme, karar verme ve sonuçları rapor etme özellikler kazanacaktır.

Geography is an earth science which examine the effects of human activities on natural environment and environmental effects on human activities. The targets of geographical training are to provide sustainable relationships between human and natural environment. Taking humans' attention to possible inconvenient situations, as a result of underestimating the natural balance is one of the primary targets of geography education. And another objective of this lesson is to show the dimension of possibilities that natural environment offer us and how to use these possibilities. We can not say that current geography teaching methods using in Turkey are sufficient to reach the goals of the geography education mentioned above. If we have reached the goals of geography education, environmental disasters like erosion and forest fires, and mistakes on misuse of the lands like building on agricultural realms, over grazing, to construct second house on the dwelling area etc. could be seen today in the country. All the information related to geography is giyen to students by "transmission method" orally in the classroom environment, and only atlas and wall maps are used as teaching aids. In this teaching approach, students accept the information, solutions and judgements offered by teachers and/or textbooks instead of noticing and developing relationship between natural environment and human activities and finding solutions. These problems, some extent, can be solved by means of Geographical Information System (GIS). By using GIS labs students will develop some skills related to natural environment and places such as analysing, evaluating, decisions taking and reporting the results. Therefore, I believe to reach the targets of geography education, high schools should have GIS labs.

Kaynak Göster

APA Çukur, H . (2005). Coğrafya Öğretiminin Hedefleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (18) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25432/268351