Buca Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yaratıcılık Boyutları Puanlarının Karşılaştırılması

Yaratıcılığın geliştirilmesi 2000'li yılların en önemli sorunlarından biridir. Yaratıcı düşünme, yenilik arayan, sorunlara yeni çözüm yolları getirebilen, buluşçu ve bireyin kendine özgü düşünme biçimidir. Yaratıcı düşünen birey, olayları kendine göre yorumlar. Anlatımında sözcük, ses, renk hareket, çizgi ve fikir aracılığıyla iç dünyasını yansıtır. Hayal gücünü ve yaratıcılığını kullanarak yeni ürünler ortaya çıkarır. Buluşun, yeniliğin temel olduğu yaratıcılıkta, zihnin tüm yetileri, düşünceler, düşünme süreçleri, duygular etkileşim halindedir. Bu çalışma ile; Eğitim Fakültesi öğrencilerinin, öğrenim gördükleri alanlarına göre (Güzel Sanatlar, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri) yaratıcılık düzeyleri karşılaştırılmıştır. Bu araştırma, öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeylerinin belirlenmesini, onların yaratıcı yeteneklerinin geliştirilmesi için gereken önlemlerin alınmasını ve düzenlemelerin yapılmasını sağlamak bakımından önemlidir. Araştırmanın örneklemini; Güzel Sanatlar Bölümünden 42, Sosyal Bilimlerin çeşitli dallarından 94, Fen Bilimlerinden 25 öğrenci olmak üzere toplam 161 Buca Eğitim Fakültesi 4.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklem grubu tesadüfi olarak seçilmiştir. Veri toplama araçları örneklem grubuna Mayıs 2000'de uygulanmıştır. Öğrencilerin yaratıcılık düzeylerini ölçmek için, Torrance Yaratıcı Düşünme Testi'nin Sözel A Formu ve örneklem grubuna ait bazı demografik bilgileri elde etmek amacıyla Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmeleri sırasında " t" ve F testleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin öğrenim alanları, cinsiyetleri, mezun oldukları lise ve boş zaman uğraşları ile yaratıcılık düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

The development of creativity is one of the fundemental problems of the year 2000's. ative thinking is a way of thinking that seeks innovation, that can bring new ways of problem ,ing and that is inventive and is concerned with one's originallity. An individual who thinks ıtively can also interpret situations in his own way. With the help of words, sound, color, on, drawing and thought he reflects his inner world. By asing his imagination and creativity ıroduces new products. Creative thinking involves cognitive procceses and the emotions that interactive with each other. This very process creates innovations. In this study the level of creativeness of the students of the Buca Faculty of Education, ompared according to their field of study ( Fine Atrs, Social Sciences and Science). In this :arch the importance of identifity the level of creativity of propective teachers and enhancing r abilities of creativity through educational programs is underscored. The sample of the study is consisted of a total of 161 senior universty students from e different departments at Buca Faculty of Education. Torrance Creative Thinking Test ( Form A ) was administered to the students to ısure the level of their creativity and Personal Information Scale was administered to obtain ıe demegraphical data. The results of the statistical analysis of the study will be discussed and some -gestions regarding c.reativelearningwillbe_putforward In evaluating the data, t test and F test were used

Kaynak Göster

APA Özben, Ş , Argun, Y . (2005). Buca Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yaratıcılık Boyutları Puanlarının Karşılaştırılması . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (18) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25432/268328