TÜRKİYE’NİN İMAM HATİP OKULLARI TECRÜBESİ / تجربة تركيا لمدارس الأئمة والخطباء

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bazı kurumları Osmanlı Devletinden alıp devam ettirirken bazı kurumları yeniden düzenlemiş veya yeni kurumlar ihdas etmiştir. Bu çerçevede eğitim sistemi içinde din eğitimine yer verilmiş ve mesleki din eğitimini yürüten kurumlarda da çeşitli düzenlemelere gidilmiştir. Örgün ve yaygın din eğitimine yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Örgün din eğitimi çerçevesinde ilkorta ve yükseköğretim’ de din eğitiminin yeri belirlenmiştir. Bu makale çerçevesinde örgün eğitim içinde yer alan İmam-Hatip Okullarının kuruluşundan günümüze durumu ele alınacak, temel tartışma konuları irdelenecektir.

___

 • آكسكي، أحمد حمدي («تقرير) عن تدريسات الدين والمؤسسات الدينية، سبيل الرشاد،1950 أنقرة، ،105-100.ص ،1.ج
 • Akseki, Ahmet Hamdi "Din Tedrisatı ve Dini Müesseseler Hakkında )Bir Rapor(, Sebilürreşad, c.1, s.100-105, Ankara, 1950.
 • آكيوريك، سليمان «التعليم الديني في ثانويات ال أئمة-الخطباء هل هي فرصة؟هل هي إمكانية؟هل هي دوامة؟هل هي معضلة؟ مجلس الشورى الديني الرابع، أنقرة، جلد2.، 2009 أكتوبر 16-19،12-599.ص
 • Akyürek, Süleyman "İmam-Hatip Liselerinde Din Öğretimi Fırsat mı? İmkân mı? Girdap mı? Açmaz mı?" IV. Din Şurası, Ankara, cilt.2, ss.599-619, 12 - 16 Ekim 2009,
 • آكيوريك، سليمان « التصورات المتعلقة بقابليات مدرسي علوم األخالق والتربية الدينية في التربية والتعليم في الدروس المهنية لثانوية األئمة والخطباء» ديم، ج10.، العدد .23
 • Akyürek, Süleyman " İmam Hatip Lisesi Meslek Dersi ile DKAB Öğretmenlerinin Eğitim Öğretim Yeterliklerine İlişkin Algıları", DEM, C.10, Sayı 23.
 • آكيوز، يحيى تاريخ التعليم التركي، نشريات ألفا، إسطنبول، 2005 Akyüz, Yahya »Türk Eğitim Tarihi«, Alfa Yay., İstanbul, 2005.
 • آشالماجي، إبراهيم «ثانويات األئمة والخطباء كنموذج للمدارس الباكستانية: تقييم مقارن»، ندوة ثانويات األئمة والخطباء في سنتها المائة، نشريات ديم، إسطنبول، 2015
 • Aşlamacı, İbrahim "Pakistan Medreselerine Model Olarak İmam Hatip Liseleri: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", " 100. Yılında İmam Hatip Liseleri Sempozyumu, DEM Yay., İstanbul, 2015.
 • أيدن م.شوقي «علم التعليم الديني» نشريات كيمليك. قيصري، 2018 Aydın, M. Şevki Din Eğitimi Bilimi, Kimlik Yay., Kayseri, 2018.
 • أيدن م.شوقي «مدرس التعليم الديني في العهد الجمهوري» نشريات ديم، إسطنبول،2005
 • Aydın, M. Şevki, Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi Öğretmeni, DEM Yay., İstanbul, 2005.
 • أيهان هاليس، التعليم الديني في تركيا، نشريات ديم، إسطنبول، 2004 Ayhan, Halis, Türkiye’de Din Eğitimi, DEM Yay., İstanbul, 2004.
 • بيلكين بيزا «علم األخالق والتعليم الديني» نشريات كون، أنقرة، 1998 Bilgin, Beyza Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Gün Yay., Ankara, 1998.
 • بوزان عرفان «مدرسة بين الدولة والمجتمع» ثانويات األئمة والخطباء، مؤسسة: رئاسة الشؤون الدينية، نشريات تسف، إسطنبول، 2007
 • Bozan, İrfan Devlet ile Toplum Arasında Bir Okul: İmam- Hatip Liseleri, Bir Kurum: Diyanet İşleri Başkanlığı, Tesev Yay., İstanbul, 2007.
 • جاكر روشن-بوزان عرفان-تالو بالكان، ثانويات األئمة والخطباء:» األساطير والحقائق، نشريات تسف، إسطنبول، 2004
 • Çakır, Ruşen – Bozan, İrfan - Talu, Balkan İmam Hatip Liseleri: Efsaneler ve Gerçekler, Tesev Yay., İstanbul, 2004.
 • جيبجي سعد، ميول وأسباب المتخرجين من ثانويات األئمة والخطباء، جامعة أنقرة، معهد العلوم االجتماعية،اطروحة دكتوراه غير مطبوعة، أنقرة، 2003
 • Cebeci, Suat İmam Hatip Liselerinden Mezun Olanların Yönelişleri ve Sebepleri, Ankara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 2003.
 • المديرية العامة للتعليم الديني، التعليم الديني في نظام التعليم التركي-مدارس األئمة والخطباء-أنقرة،2016،ص.36
 • http://dogm.meb.gov.tr/pdf/Tanitim_Kitapcigi_EN.pdf Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Türk Eğitim Sisteminde Din Öğretimi –İmam Hatip Okulları-, Ankara, 2016, s.36, http://dogm.meb.gov.tr/pdf/ Tanitim_Kitapcigi_EN.pdf
 • الــمــديــريــة الــعــامــة للتعليم الــديــنــي، وزارة الــتــربــيــة مــشــروع إعــــداد حــفــاظ الــقــرآن الــكــريــم بطريقة التعليم الــنــظــامــي، أنـــقـــرة، 2018 .http://dinogretimi.meb.gov.بتاريخ الدخول تم tr/proje/OrgunEgitimleBirlikteHafizlik.pdf )25.02.2019
 • Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi, Ankara, 2018, http://dinogretimi.meb.gov.tr/proje/ OrgunEgitimleBirlikteHafizlik.pdf )25.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • كوكاجتي، محمد علي «التعليم الديني في تركيا واألئمة والخطباء"، نشريات أيليتيشيم، إسطنبول، 2005 Gökaçtı, Mehmet Ali Türkiye’de Din Eğitimi ve İmam Hatipler, İletişim Yay., İstanbul, 2005.
 • كارا، إسماعيل «اإلســالم كقضية في تركيا في العهد الجمهوري»-2، نشريات درغا، إسطنبول، 1999 Kara, İsmail Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam-2,Dergah Yay., İstanbul, 1999.
 • مرموتلو بــدري، «ثانويات األئمة والخطباء والمعضلة العلمانية»، بحوث أكاديمية،87.ص Mermutlu, Bedri, İmam Hatip Liselerinin Seküler Açmazı, Akademik Araştırmalar, s.87.
 • https://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64 التربية وزارة إحصائيات بتاريخ الدخول تم 2.4.2019(
 • Milli Eğitim Bakanlığı İstatistikleri. https://sgb.meb.gov.tr/www/resmi- istatistikler/icerik/64 )2.4.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • أوزنسل ارتان ؛ آكن ومحمود حقي وأيدمير ومحمد علي «ثانويات األئمة والخطباء في تركيا وتصور األئمة والخطباء، نشريات تيماف، قونيا، 2012
 • Özensel, Ertan; Akın, Mahmut Hakkı ve Aydemir, Mehmet Ali Türkiye’de İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatipliler Algısı, Timav yay., Konya, 2012.
 • أوجال مصطفى، "ميول خريجي ثانوية األئمة والخطباء للدراسات العليا والوظائف التي قاموا بها"، ص40.، ثانويات األئمة والخطباء في الذكرى السنوية الثالثة واألربعون لتأسيسها، نشريات أنصار، إسطنبول، 1995
 • Öcal, Mustafa "İmam Hatip Lisesi Mezunlarının Yüksek Öğrenime Yönelişleri ve Üstlendikleri Görevleri",s.40, Kuruluşunun 43. Yılında İmam-Hatip Liseleri, Ensar Neşriyat, İstanbul, 1995.
 • أوجال مصطفى، "مدارسنا من مدرسة األئمة والخطباء إلى ثانويات األئمة والخطباء" نشريات أوندر إسطنبول، 2011
 • Öcal, Mustafa Medreset’ül-Eimme ve’l-Huteba’dan İmam Hatip Liselerine Bizim Okullarımız, Önder Yay., İstanbul, 2011.
 • أوجــال مصطفى، "ثانويات األئمة والخطباء من األمــس إلى اليوم"، )2013-1913(،الندوة الدولية لثانويات األئمة والخطباء في سنتها المائة، إسطنبول، 2015 Öcal, Mustafa "Dünden Bugüne İmam Hatip Liseleri )1913-2013(, 100. Yılında İmam Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 2015.
 • أوجال مصطفى، "أهمية ومكانة ثانويات األئمة والخطباء الدولية ومشروع في انشاء تركيا والعالم اإلسالمي"، مدارس األئمة والخطباء في إنشاء المستقبل،ج2.، ماالتيا،2017
 • Öcal, Mustafa "Türkiye’nin ve İslam Âleminin İnşasında Uluslararası ve Proje Anadolu İmam Hatip Liselerinin Yeri ve Önemi", Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları, C.2, Malatya, 2017.
 • 2015أوزكور أيرن، «مدارس األئمة والخطباء» نشريات كتاب، إسطنبول، Özgür, İren İmam Hatip Okulları, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2015.
 • الجريدة الرسمية، 9 فبراير 2019، العدد 30681 Resmi Gazete, 9 Şubat 2019, Sayı 30681
 • صايغيلي سردار، "في نظام التعليم التركي ثانويات األئمة والخطباء وفلسفتها كنموذج تعليمي اصيل بين التقليد والحداثة»، مدارس األئمة والخطباء في إنشاء المستقبل، ج1.، ماالتيا، 2017
 • Saygılı, Serdar " Türk Eğitim Sisteminde Gelenek ve Modernizm Arasında Özgün Bir Eğitim Modeli Olarak İmam Hatip Okulları ve Felsefesi", Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları, C.1, Malatya, 2017.
 • توبجو نورالدين،، قضية المعارف في تركيا، نشريات دارغا، إسطنبول، 1998 Topçu, Nurettin Türkiye’nin Maarif Davası, Dergah Yay., İstanbul, 1998.
 • أونسور أحمد،» ثانويات األئمة والخطباء منذ التأسيس وليومنا هذا»، إسطنبول، 1995 Ünsür, Ahmet İmam Hatip Liseleri: Kuruluşundan Günümüze, İstanbul, 1995.
 • /http://www.yok.gov.tr/content/view/746/Lang,tr_TR العالي، التعليم مؤسسة Yüksek Öğretim Kurulu, http://www.yok.gov.tr/content/view/746/Lang,tr_ TR/
 • زنكين محمود، « في تركيا الحديثة وضمن محور سياسات الدين والتعليم تحليل عن مدارس األئمة والخطباء» مدارس األئمة والخطباء في إنشاء المستقبل، ج1.، ماالتيا،2017
 • Zengin, Mahmut "Modern Türkiye’de Din ve Eğitim Politikaları Ekseninde İmam Hatip Okulları Üzerine Bir Analiz", Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları, C.1, Malatya, 2017.
 • زنكين زكي صالح «من المدارس التقليدية إلى المدارس الحديثة تأهيل موظفي الدين في مسيرة العبور» مدارس األئمة والخطباء في إنشاء المستقبل، ج1.، ماالتيا، 2017
 • Zengin, Zeki Salih " Medreseden Mektebe Geçiş Sürecinde Din Görevlilerinin Yetiştirilmesi", Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları, C.1, Malatya, 2017
Diyanet Arapça İlmi Dergi-Cover
 • ISSN: 2687-4547
 • Başlangıç: 2019
 • Yayıncı: Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayıdaki Diğer Makaleler

TÜRKİYE’NİN İMAM HATİP OKULLARI TECRÜBESİ / تجربة تركيا لمدارس الأئمة والخطباء

Süleyman AKYÜREK

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE DİN HİZMETLERİ / رئاسة الشؤون الدينية التركية وخدماتها الدينية

Hasan YAVUZER

BİR CUMHURİYET KURUMU OLARAK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ TARİHİ KÖKENİ (ÜMMET YAPISINDAN MİLLET YAPISINA) / (الجذور التاريخية لرئاسة الشؤون الدينية في تركيا بوصفها مؤسسة للنظام الجمهوري (من تركيبة الأمة إلى التركيبة الشعبية الأممية

Seyfettin ERŞAHİN

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TÜRKİYE’DE YÜKSEK DİN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ / مراحل تطور التعليم الديني العالي في تركيا منذ العهد العثماني إلى عهد الجمهورية

Zeki Salih ZENGİN

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ / رئاسة الشؤون الدينية والتعليم الديني غير النظامي

Ahmet KOÇ

GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE DİNÎ İLİMLERİN İHYÂ VE İNŞÂ MEKÂNLARI OLARAK DİNİ YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMLARI / البرامج الخاصة بمركز التعليم العالي للاختصاص الديني الذي يمثل أماكن إحياء العلوم الدينية في تركيا الحاضرة

Şahin GÜVEN

SAHİH DİNÎ BİLGİNİN TOPLUMA ULAŞTIRILMASINDA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINCILIĞI / دور نشريات رئاسة الشُّؤُونِ الدِّينِيَّةِ في إيصال المعلومة الدينية الصحيحة إلى المجتمع

Fatih KURT

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU’NUN FETVA YÖNTEMİ / رئاسة الشؤون الدينية في تركيا طرق وأساليب إصدار الفتاوى من قبل المجلس الأعلى للشؤون الدينية

Ahmet YAMAN