DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE DİN HİZMETLERİ / رئاسة الشؤون الدينية التركية وخدماتها الدينية

29 Ekim 1923 de Cumhuriyet ilan edilmiş, 3 Mart 1924 tarihinde de Diyanet İşleri Reisliği/Başkanlığı kurulmuştur. Anayasal bir kuruluş olan ve Cumhuriyet ile yaşıt bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı ülkede din ve din hizmetlerinden sorumlu tek kurumdur. Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarından oluşan Diyanet İşleri Başkanlığı ülke genelinde en ücra köşelere kadar, yurtdışında da başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, ABD, Türki Cumhuriyetler, Balkan ülkeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere Japonya’dan Kanada’ya, Avusturalya’dan Afrika’ya 111 ülkeye din hizmeti götürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti kurumları arasında hizmet alanı bu kadar geniş olan başka bir kurum bulunmamaktadır. Jocahim Wach’a göre dinin teorik, pratik ve sosyolojik, İslam bilginlerine göre ise inanç, ibadet, ahlak ve muamelat boyutu vardır. Bu alanların tamamı Diyanet İşleri Başkanlığının görevi   ile yakından ilgilidir.

___

 • أحمد أوزون أوغلو، رئاسة الشؤون الدينية وآخر التغييرات الخاصة بها, إسطنبول،.1978 Ahmet Uzunoğlu, En Son Değişiklikleriyle Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, 1978.
 • علي بارداك أوغلو، اإلجتماعية في كنف الجوامع، صحيفة يني شفق، 02.10.2005،.5-1 .الركن ،15 .ص
 • Ali Bardakoğlu, Camiler Sosyalleşmenin Merkezi Haline Getirilsin, Yeni Şafak Gazetesi, 02.10.2005, s.15, sütün.1-5.
 • .)02.06.2005 – كتابي طرح( ،http://www.diyanet.gov.tr أوغلو، بارداك علي
 • Ali Bardakoğlu, http://www.diyanet.gov.tr )Takdim Yazısı - 02.06.2005(.
 • علي تشارك أوغلو وبنناز تبراك، الدين والمجتمع والسياسة في تركيا، نشريات مؤسسة الدراسات االقتصادية واالجتماعية التركية، إسطنبول، .2000
 • Ali Çarkoğlu & Binnaz Toprak, Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset, TESEV Yayınları, İstanbul, 2000.
 • علي رضا أباي، تنظيم رئاسة الشؤون الدينية في عهد الجمهورية، أطروحة دراسات عليا غير منشورة، جامعة إسطنبول معهد العلوم اإلجتماعية، إسطنبول .1989
 • Ali Rıza Abay, Cumhuriyet Dönemi Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1989. بطال غــازي ليلك، التعليم الديني السائد ومثال تركيا، أطروحة دراســات عليا غير منشورة، جامعة إسطنبول معهد العلوم االجتماعية، إسطنبول .1995
 • Battalgazi Leylek, Yaygın Din Eğitimi ve Türkiye Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1995.
 • جالل الدين تشاليك،التمدن والدين، الطبعة األولى، مكتبة تشيزقي، قونيا، .2002Celaleddin Çelik, Şehirleşme ve Din, Birinci Basım, Çizgi Kitabevi, Konya, 2002.
 • داوود دورسن، بيروقراطية الدين: تركيبته وموقعه وتطوره، نشريات إشارت، إسطنبول.1992
 • Davut Dursun, Din Bürokrasisi: Yapısı, Konumu ve Gelişimi, İşaret Yayınları, İstanbul 1992.
 • مجلة الديانة الشهرية قسم األخبار، «مناقشة حول رئاسة الشؤون الدينية في الذكرى الثمانين لتأسيس الجمهورية»، نيسان، 2004، العدد. 160، ص. .1
 • Diyanet Aylık Dergi Haber Bülteni, "Cumhuriyet’in 80.Yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Paneli", Nisan, 2004, sayı.160, s. 1.
 • مجلة الديانة الشهرية قسم األخبار، «ندوة رجال اإلفتاء الخاصين بالبلدات»، نيسان.4 .ص ،172 .العدد ،2005
 • Diyanet Aylık Dergi Haber Bülteni, "İlçe Müftüleri Semineri"; Nisan 2005, sayı.172, s. 4.
 • إحصائيات رئاسة الشؤون الدينية التركية لعام 1995، أنقرة .1996Diyanet İşleri Başkanlığı 1995 Yılı İstatistikleri, Ankara 1996.
 • إحصائيات رئاسة الشؤون الدينية التركية لعام 1997، أنقرة .1998Diyanet İşleri Başkanlığı 1997 Yılı İstatistikleri, Ankara 1998.
 • إحصائيات رئاسة الشؤون الدينية التركية لعام 1998، أنقرة .1999Diyanet İşleri Başkanlığı 1998 Yılı İstatistikleri, Ankara 1999.
 • إحصائيات رئاسة الشؤون الدينية التركية لعام 1999، أنقرة .2000Diyanet İşleri Başkanlığı 1999 Yılı İstatistikleri, Ankara 2000.
 • إحصائيات رئاسة الشؤون الدينية التركية لعام 2001، انقرة 2002Diyanet İşleri Başkanlığı 2001 Yılı İstatistikleri, Ankara 2002.
 • إحصائيات رئاسة الشؤون الدينية التركية لعام 2003، أنقرة 2004Diyanet İşleri Başkanlığı 2003 Yılı İstatistikleri, Ankara 2004.
 • إحصائيات رئاسة الشؤون الدينية التركية لعام 2009، أنقرة .2010Diyanet İşleri Başkanlığı 2009 Yılı İstatistikleri, Ankara 2010.
 • إحصائيات رئاسة الشؤون الدينية التركية لعام 2016، أنقرة .2017 Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 Yılı İstatistikleri, Ankara 2017.
 • إحصائيات رئاسة الشؤون الدينية التركية لعام 2017، أنقرة .2018Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 Yılı İstatistikleri, Ankara 2018.
 • الدستور التركي، التبويب الثالث، إسطنبول 1931، الجلد: 5، ص. .665Düstur, III. Tertip, İstanbul 1931, c.5, s.665.
 • حسن ياووز أر، الخدمات الدينية المعاصرة ورئاسة الشؤون الدينية، نشريات التشين، الطبعة الثانية، قيصري، .2006
 • Hasan Yavuzer, Çağdaş Din Hizmeti ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Laçin Yayınları, 2. Baskı, Kayseri, 2006.
 • حسن يــاووز أر، «نظرة اجتماعية على الخدمات الخاصة بالجوامع داخــل الهيكلية المؤسساتية لرئاسة الشؤون الدينية»، مجلة العلوم االجتماعية 2008( ،SBArD(، السنة السادسة، العدد 12، ص. .186
 • Hasan Yavuzer, "Diyanet İşleri Başkanlığının Kurumsal Yapılanması İçinde Cami Hizmetlerine Sosyolojik Bir Bakış", Sosyal Bilimler Dergisi )SBArD(, 2008, Yıl. VI, Sayı 12, s.186.
 • حسن ياووز أر، الخدمات الدينية في مدينة قيصري، نشريات التشين، قيصري .2011Hasan Yavuzer, Kayseri’de Din Hizmetleri, Laçin Yayınları, Kayseri 2011.
 • اسماعيل كارا قوز، «تعلم وفهم وشرح الدين»، مجلة الديانة الشهرية، نوفمبر 2004،.31 .ص ،167 .العدد
 • İsmail Karagöz, "Dini Öğrenme, Anlama ve Anlatma", Diyanet Aylık Dergi, Kasım 2004, sayı.167, s. 31.
 • رئاسة الشؤون الدينية وفقا لإلحصائيات، أنقرة، .1990 İstatistiklerle Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 1990.
 • يواخيم واتش، سوسيولوجيا الدين (ترجمه إلى التركية: اونوير قوناي)، نشريات جامعة أرجياس، قيصري، .1990
 • Joachim Wach, Din Sosyolojisi )çev.: Ünver Günay(, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 1990.
 • كمال الدين تاش، نظرة المجتمع التركي إلى رئاسة الشؤون الدينية – مثال إسطنبول، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة أنقرة معهد العلوم االجتماعية، أنقرة، .2001
 • Kemalettin Taş, Türk Toplumunun Diyanet İşleri Başkanlığına Bakışı - İstanbul Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001.
 • م. جنكيز يلدز، دراسة اجتماعية حول قضايا مسؤولي الخدمات الدينية وتطلعاتهم: تطبيق إالزغ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الفرات معهد العلوم االجتماعية،1999 إالزغ،
 • M. Cengiz Yıldız, Din Görevlilerinin Sorunları ve Beklentileri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Elazığ Uygulaması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniverstesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 1999.
 • محمد عبد الحي الكتاني، نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب اإلدارية، (ترجمه إلى التركية: أحمد أوزيل)، الجلد: 1، نشريات إيز، إسطنبول .1990
 • Muhammed Abdülhay El-Kettânî, Et-Terâtîbu’l-İdariyye/Hz.Peygamber’in Yönetiminde Sosyal Hayat ve Kurumlar, )Çev.: Ahmet Özel(, C. 1, İz Yayıncılık, İstanbul 1990.
 • الجريدة الرسمية (بتاريخ 1965/7/2 وعدد )12038Resmi Gazete )2/7/1965 tarih ve 12038 sayılı(
 • الموسوعة اإلسالمية لوقف الديانة التركي، نشريات وقف الديانة، الجلد: 7، ص. -46 TDV İslam Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı Yayınları, C. 7, s. 46-92. .92
 • دراسة حول الحياة الدينية في تركيا، نشريات رئاسة الشؤون الدينية التركية، أنقرة، .2014Türkiye’de Dini Hayat Araştırması, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2014.
 • أونوير قوناي، دروس سوسيولوجيا الدين، نشريات جامعة أرجياس، قيصري، .1993
 • Ünver Günay, Din Sosyolojisi Dersleri, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 1993
 • أونوير قوناي، سوسيولوجيا الدين، نشريات إنسان، الطبعة السادسة، إسطنبول، .2005 Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, 6.baskı, İstanbul, 2005.
 • تقرير الخدمات الدينية لعام 2011، المديرية العامة للخدمات الدينية في رئاسة الشؤون.44-43 .ص ،2012 أنقرة الدينية،
 • 2011 Din Hizmetleri Raporu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2012, s. 43-44.
 • تقرير الخدمات الدينية لعام 2014، المديرية العامة للخدمات الدينية في رئاسة الشؤون.24-23 .ص ،2015 أنقرة الدينية،
 • 2014 Din Hizmetleri Raporu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2015, s.23-24.
 • تقرير األنشطة والفعاليات لعام 2015، المديرية العامة للخدمات الدينية في رئاسة الشؤون الدينية، أنقرة، 2016، ص.98.
 • 2015 Faaliyet Raporu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2016, s.98. www.diyanet.gov.tr
Diyanet Arapça İlmi Dergi-Cover
 • ISSN: 2687-4547
 • Başlangıç: 2019
 • Yayıncı: Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayıdaki Diğer Makaleler

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TÜRKİYE’DE YÜKSEK DİN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ / مراحل تطور التعليم الديني العالي في تركيا منذ العهد العثماني إلى عهد الجمهورية

Zeki Salih ZENGİN

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE DİN HİZMETLERİ / رئاسة الشؤون الدينية التركية وخدماتها الدينية

Hasan YAVUZER

TÜRKİYE’NİN İMAM HATİP OKULLARI TECRÜBESİ / تجربة تركيا لمدارس الأئمة والخطباء

Süleyman AKYÜREK

GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE DİNÎ İLİMLERİN İHYÂ VE İNŞÂ MEKÂNLARI OLARAK DİNİ YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMLARI / البرامج الخاصة بمركز التعليم العالي للاختصاص الديني الذي يمثل أماكن إحياء العلوم الدينية في تركيا الحاضرة

Şahin GÜVEN

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU’NUN FETVA YÖNTEMİ / رئاسة الشؤون الدينية في تركيا طرق وأساليب إصدار الفتاوى من قبل المجلس الأعلى للشؤون الدينية

Ahmet YAMAN

SAHİH DİNÎ BİLGİNİN TOPLUMA ULAŞTIRILMASINDA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINCILIĞI / دور نشريات رئاسة الشُّؤُونِ الدِّينِيَّةِ في إيصال المعلومة الدينية الصحيحة إلى المجتمع

Fatih KURT

BİR CUMHURİYET KURUMU OLARAK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ TARİHİ KÖKENİ (ÜMMET YAPISINDAN MİLLET YAPISINA) / (الجذور التاريخية لرئاسة الشؤون الدينية في تركيا بوصفها مؤسسة للنظام الجمهوري (من تركيبة الأمة إلى التركيبة الشعبية الأممية

Seyfettin ERŞAHİN

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ / رئاسة الشؤون الدينية والتعليم الديني غير النظامي

Ahmet KOÇ