GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE DİNÎ İLİMLERİN İHYÂ VE İNŞÂ MEKÂNLARI OLARAK DİNİ YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMLARI / البرامج الخاصة بمركز التعليم العالي للاختصاص الديني الذي يمثل أماكن إحياء العلوم الدينية في تركيا الحاضرة

Toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı, çeşitli alan-larda din hizmetlerini yürüten personeline yönelik hizmet içi eğitim kursları düzenlemektedir. Başkanlık teşkilatında görev yapacak nitelikli elemanlar yetiştirmek amacıyla yürütü-len eğitim-öğretim faaliyetlerinden birisi de bugün itibariyle sayıları onu (10) bulan Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezlerindeki “ihtisas eğitimi” olarak adlandırılan hizmet içi eğitim programıdır. İhtisas eğitimi süresince uygulanması öngörülen program bir bütün olarak değerlendirildiğinde, dînî eğitim alanında İmam-Hatip ve İlahiyat eğitimi almış olup Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan “Din Görevlileri”nin, özellikle de Müftü ve Vaizlerin, İslam Dînî’nin temel metinlerine ulaşmadaki yeterliklerini oluşturmak/artırmak amacıyla böyle bir program hazırlandığı görülmektedir. Bu kurslar, personelin yapmakta olduğu görev için sahip olduğu yeterlikler kadar (bilgi, beceri ve tutum), daha üst görevlere yükseldiğinde sahip olması gereken yeterliklerin kazandırılması için de düzenlenmektedir. Bu nedenle söz konusu program, hem süresi hem de verimliliği bakımından farklı zamanlarda gözden geçirilmiş ve ihtiyaçlar doğrultusunda içeriğinin geliştirilmesine/zenginleştirilmesine çalışılmıştır. Günümüz Türkiye’sinde dini ilimlerin ihyâ ve inşâ mekânları olma potansiyelini bünyesinde barındıran Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezleri, kurulduğu günden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının kendi personelini yetiştirdiği en önemli eğitim kurumu olmuştur. Çünkü Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkez-lerinde verilen eğitimin niteliği ve kalitesi göz önünde tutulduğunda ihtisas eğitimi, kimi ilim adamlarımıza göre, uzun süren bir fetret döneminin ardından, ülkemiz açısından dini ilimlerin tedrisatında adetâ bir “el-Ba’sü Ba’de’l-Mevt” (yani ölümden sonra yeniden diriliş) mesabesindedir. Söz konusu eğitim merkezlerinin anlam ve önemi artık ülke sınırlarını aşmış, özellikle Balkan ülkeleri ile Türkî Cumhuriyetlerden gelen kursiyerlerin de eğitim-öğretime katılmalarıyla farklı ve önemli bir boyut kazanmıştır. Neticede aradan geçen kırk küsur yıllık değişim ve gelişim süreci sonucunda söz konusu eğitim merkezlerinde verilen eğitimin düzeyi artık, Başkanlığın en üst yöneticileri tarafından “âlim yetiştirme projesi” olarak nitelendirilmektedir.

___

  • رئاسة الشؤون الدينية التركية، المديرية العامة للخدمات التعليمية، رئاسة قسم تطوير البرامج، برنامج التعليم االختصاصي، أنقرة .2016
  • محمد أفندي أوغلو، «بعض المالحظات حول دروس الحديث المقررة في الدورات العليا لالختصاص الديني التابعة لرئاسة الشؤون الدينية»، مجلة المعرفة، ربيع 2013 ،.166-149
  • علي أرباش، «مركز الديانة للتعليم االختصاصي من الماضي إلى الحاضر»، مجلة الديانة الشهرية، العدد285:، أيلول .2014
  • شاهين قوفين، «حول دروس مادة التفسير المقررة في مراكز التعليم االختصاصي التابعة لرئاسة الشؤون الدينية»، مجلة المعرفة، السنة 11، العدد: 3 / شتاء، قونيا-2011، -107
  • عبدالرحمن أبو زيد ولي الدين المالكي الحضرمي، ابن خلدون، المقدمة، القاهرة، سنة النشر غير معروفة
  • مصطفى كــارا، «تقييم دورات التعليم االختصاصي في إطــار الخدمة التابعة لرئاسة الشؤون الدينية من ناحية التعليم الديني»، جامعة أولوداغ معهد العلوم االجتماعية قسم التعليم األساسي للثقافة الدينية والمعرفة األخالقية، رسالة دراسات عليا غير منشورة،2006 بورصة
  • محمد قــورت، «االتحاد األوروبــي والدين: مقاربات الطالب الدارسين في المراكز التعليمية التابعة لرئاسة الشؤون الدينية المتعلقة باالتحاد األوروبي»، جامعة سلجوق معهد العلوم االجتماعية قسم الفلسفة والعلوم الدينية فرع علم اإلجتماع، (أطروحة دراسات عليا غير منشورة)، قونيا .2008
Diyanet Arapça İlmi Dergi-Cover
  • ISSN: 2687-4547
  • Başlangıç: 2019
  • Yayıncı: Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayıdaki Diğer Makaleler

TÜRKİYE’NİN İMAM HATİP OKULLARI TECRÜBESİ / تجربة تركيا لمدارس الأئمة والخطباء

Süleyman AKYÜREK

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU’NUN FETVA YÖNTEMİ / رئاسة الشؤون الدينية في تركيا طرق وأساليب إصدار الفتاوى من قبل المجلس الأعلى للشؤون الدينية

Ahmet YAMAN

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ / رئاسة الشؤون الدينية والتعليم الديني غير النظامي

Ahmet KOÇ

SAHİH DİNÎ BİLGİNİN TOPLUMA ULAŞTIRILMASINDA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINCILIĞI / دور نشريات رئاسة الشُّؤُونِ الدِّينِيَّةِ في إيصال المعلومة الدينية الصحيحة إلى المجتمع

Fatih KURT

BİR CUMHURİYET KURUMU OLARAK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ TARİHİ KÖKENİ (ÜMMET YAPISINDAN MİLLET YAPISINA) / (الجذور التاريخية لرئاسة الشؤون الدينية في تركيا بوصفها مؤسسة للنظام الجمهوري (من تركيبة الأمة إلى التركيبة الشعبية الأممية

Seyfettin ERŞAHİN

GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE DİNÎ İLİMLERİN İHYÂ VE İNŞÂ MEKÂNLARI OLARAK DİNİ YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMLARI / البرامج الخاصة بمركز التعليم العالي للاختصاص الديني الذي يمثل أماكن إحياء العلوم الدينية في تركيا الحاضرة

Şahin GÜVEN

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TÜRKİYE’DE YÜKSEK DİN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ / مراحل تطور التعليم الديني العالي في تركيا منذ العهد العثماني إلى عهد الجمهورية

Zeki Salih ZENGİN

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE DİN HİZMETLERİ / رئاسة الشؤون الدينية التركية وخدماتها الدينية

Hasan YAVUZER