SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE YÜKSEK HIZLI TRENİ (YHT) KULLANIM AMAÇLARI: SİVAS HALKI

Öz Araştırmanın konusu, Sivas halkının yakında bir zamanda hizmete girecek olan YHT’yi planladığı kullanım amaçlarının sosyo-demografik ( cinsiyet, gelir ve meslek) değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmada betimsel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, Sivas merkezde ikamet eden+18 yaş ve üzeri yaş grubundaki kişilerden oluşmaktadır. Örneklem ise toplam 68 mahalleden rastgele örnekleme tekniği ile seçilen 1942 kişiden oluşmuştur. Araştırmada araştırmacının geliştirdiği 22 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Anket çalışması sonunda elde edilen veriler, SPSS 18.00 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler için frekans ve yüzdeler, hipotez testleri için kikare ilişki analizi kullanılmıştır. Araştırmanın hipotezleri: H1: Gelir durumu ile YHT’yi kullanma sıklığı arasında anlamlı bir ilişki vardır. H2: Cinsiyet ile YHT’yi kullanma amaçları arasında anlamlı bir ilişki vardır. H3: Meslek ile YHT’yi kullanma amaçları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Elde edilen bulgulara göre gelir durumu ile YHT’yi kullanma sıklığı arasında anlamlı bir ilişki vardır. Gelir düzeyi yükseldikçe YHT’yi kullanma sıklığı artmaktadır. Bunun yanında cinsiyet ile YHT’yi kullanma amaçları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Kadınlarda, sağlık hizmetlerinden yararlanmak, gezmek, eğitim hizmetlerinden yararlanmak, eğlenmek ve alış-veriş yapmak için YHT’yi kullanım amaçları ön plana çıkarken, erkekler de ise spor etkinliklerine katılma, bürokrasi ziyaretleri yapma ve başka bir şehirde çalışmak ve para kazanmak için YHT’yi kullanım amaçları ön plana çıkmıştır. Son olarak da, meslek ile YHT’yi kullanma amaçları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için YHT’yi kullanma emekliler ön plana çıkarken bu oranın en düşük olduğu meslek grubu işsizlerdir. YHT’yi gezmek için kullanma işsizler ve memurlarda ön plana çıkarken, en az tercih edenler ise emeklilerdir. YHT’yi eğitim amaçlı kullanmayı düşünenlerin başında memurların ve işsizler gelmektedir. Alış-veriş amaçlı tercih edenlerin ilk sırasında da memurlar gelirken, en düşük oran emeklilere aittir. Spor etkinliklerine katılmak için kullanmayı düşünenlerin başında, sırasıyla esnafı, memur, işçi ve işsizler gelirken düşünmeyenler ise hanımları ve emeklilerdir. Bürokrasi ziyareti yapmayı düşünenlerin başında da memurlar ve esnaflar gelirken, ev hanımları ve emeklilerde bu oranın oldukça düşük olduğu gözlenmiştir.

Kaynakça

Akaya C., Kaplan Y. (2014). Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Spor Medyasında Kadın. International Journal of Science Culture and Sport: Special Issue,2 pp, 177-182.

Arık V. M., Klein J. D., FISCHER I., ALLAN M. J., Kokotailo P.K. ( 2002). Male Adolescent Use of Health Care Services: Where Are the Boys?. JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH; 30.35– 43, pp. 41-42.

Arslan A. R. ( 2016). Arkadaş Ve Akraba Ziyareti (AAZ) Turizmi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Turizm ve Araştırma Dergisi, Volume: 5, Number 1, pp.53-70.

Başol G. (2008). Bilimsel Araştırma Süreci ve Yöntem. Kılıç, O. Cinoğlu, M. (Editörler). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (İç.), 113-143. İstanbul: Lisans Yayıncılık.

Dickinson H. W, Titley A. (1934). Richard Trevithick: The Engineer and the Man. Cambridge at the University Press.

Dinç S., Hamurcu M., Eren T. (2019). Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattında İstasyon Yerlerinin Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Destekli 0-1 Hedef Programlama Modeli. Demiryolu Mühendisliği, 2019(9):1-16.

Ekmen E. S., Uçev N. M. (2015). Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Hızlı Tren İşletmeciliği. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporları.

Ela Babalik‐Sutcliffe (2007) Pro‐rail Policies in Turkey: A Policy Shift?, Transport Reviews, 27:4, 485-498.

Eren T. Hamurcu M., Alağaş H.M. (2017). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren İstasyon Yerinin Seçimi. 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017.

Garmendia M., Ribalaygua C., Ureña J. M. (2012) High speed rail: implication for cities. Cities, Volume 29, Supplement 2, pp. 26-31.

Gezer M.M. (2012). SİVASTA SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPI (1960-1970). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Girişken Yener (2015). Kadın ve Erkeklerin Alışveriş Deneyimi Sırasındaki Tutum ve Davranışlarına İlişkin Keşfedici Bir Araştırma İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 53. ss.123-136.

Hiçyılmaz, Ö.S., Özçelik, M. (2019). Ankara – Sivas Demiryolu Projesi T-5 Tüneli Yapım Çalışmaları, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(2), 321-329.

Işık B., Cebeci A. (2013). Türkiye Yüksek Hızlı Trenlerde Aerodinamik Tasarımın Önemi ve Uluslararası Standartlarda Yapılan Yenilikler. 2. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE’13), 9-11 Ekim, Karabük.

Li Zhou, Zhiyun Shen (2011) Progress in High-Speed Train Technology Around the World. Journal of Modern Transportation. Volume 19, Number 1, pp. 1-6.

McGehee N.G., Murphy L.L., Uysal M. (1996). The Australian International Pleasure Travel Market: Motivations from a Gendered Perspective. The Journal of Tourism Studies Vol. 7, No. 1, May, pp.45-57.

Mert, A.(2019). 2018 Verileriyle Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM). Ocak M. E. (2018). Neden Kadınlar Daha Uzun Yaşar? https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/neden-kadinlar-daha-uzun-yasar

Oğul K., Topal İ., Poşluk E. ( 2012). Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren Demiryolunda Balast Hammaddesi Olarak Granit ve Bazaltın Birlikte Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Aşınma Dayanımlarına Etkisi. Yeraltı Kaynakları Dergisi, yıl:1, Sayı:1.

Özaydınlık K. (2014). Toplumsal Cinsiyet Temelinde Türkiye’de Kadın ve Eğitim. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, Sayı: 33 ss. 93-112.

Özdemir T., Kalaycı D. P. (2019). Tüketim Toplumu Bağlamında Terminal Mimarisi Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı Örneği. ISAS, Ankara, Turkey.

Özdinç Ö. (2005). “Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Sporun ve Spora Katılımın Sosyalleşmeyle İlişkisi Üzerine Görüşleri” SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: III, Sayı: 2, ss.77-84.

Tuğyanoğlu M., Keskin A., Biçer U., Erdoğan Ş. (2013). Yüksek Hızlı Tren (YTH) Hatlarında Kusurlu Ray İncelemesi. 2. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE’13), 9-11 Ekim, Karabük.

Yaman H. T., Dalkıç G. (2019). Türkiye’deki Yüksek Hızlı Tren (YHT) Kullancılarının Ücret Tercihlerinin Ve Zaman Değerlerinin Değerlendirilmesi. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 34:1 255-273.

Yılmaz V., Dalbudak İ. (2018). Aracı Değişken Etkisinin İncelenmesi: Yüksek Hızlı Tren İşletmeciliği Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 14, Sayı 2.

Yüksel M. (2014). Cinsiyet ve Spor. Tarih Okulu Dergisi (TOD), Eylül Yıl 7, Sayı XIX, ss. 663-684.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cumusosbil909827, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-5143}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {45}, pages = {211 - 240}, doi = {}, title = {SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE YÜKSEK HIZLI TRENİ (YHT) KULLANIM AMAÇLARI: SİVAS HALKI}, key = {cite}, author = {Mutlu, Sevda} }
APA Mutlu, S . (2021). SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE YÜKSEK HIZLI TRENİ (YHT) KULLANIM AMAÇLARI: SİVAS HALKI . Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 45 (1) , 211-240 .
MLA Mutlu, S . "SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE YÜKSEK HIZLI TRENİ (YHT) KULLANIM AMAÇLARI: SİVAS HALKI" . Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 45 (2021 ): 211-240 <
Chicago Mutlu, S . "SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE YÜKSEK HIZLI TRENİ (YHT) KULLANIM AMAÇLARI: SİVAS HALKI". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 45 (2021 ): 211-240
RIS TY - JOUR T1 - SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE YÜKSEK HIZLI TRENİ (YHT) KULLANIM AMAÇLARI: SİVAS HALKI AU - Sevda Mutlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 240 VL - 45 IS - 1 SN - 1305-5143-1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE YÜKSEK HIZLI TRENİ (YHT) KULLANIM AMAÇLARI: SİVAS HALKI %A Sevda Mutlu %T SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE YÜKSEK HIZLI TRENİ (YHT) KULLANIM AMAÇLARI: SİVAS HALKI %D 2021 %J Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-5143-1305-5143 %V 45 %N 1 %R %U
ISNAD Mutlu, Sevda . "SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE YÜKSEK HIZLI TRENİ (YHT) KULLANIM AMAÇLARI: SİVAS HALKI". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 45 / 1 (Haziran 2021): 211-240 .
AMA Mutlu S . SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE YÜKSEK HIZLI TRENİ (YHT) KULLANIM AMAÇLARI: SİVAS HALKI. CUJOSS. 2021; 45(1): 211-240.
Vancouver Mutlu S . SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE YÜKSEK HIZLI TRENİ (YHT) KULLANIM AMAÇLARI: SİVAS HALKI. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 45(1): 211-240.
IEEE S. Mutlu , "SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE YÜKSEK HIZLI TRENİ (YHT) KULLANIM AMAÇLARI: SİVAS HALKI", Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 45, sayı. 1, ss. 211-240, Haz. 2021