Terör Saldırılarının Pay Senedi Piyasasına Etkisi: Türkiye Örneği

Terör, küreselleşen dünyada her toplumu yakından ilgilendiren ortak bir sorundur. Terör saldırıları sonucunda ortaya çıkan belirsizlik, toplumlar üzerinde sosyal, siyasi ve ekonomik açıdan olumsuz etkilere yaratmaktadır. Son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artan terör olayları korku, endişe ve belirsizlik ortamının oluşmasına neden olmuştur. Birçok piyasanın olduğu gibi Pay senetleri piyasasının da bu belirsizlikten olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Bu çalışma terör saldırılarının pay senetleri piyasasına etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır.  Bu amaç kapsamında, 2003-2016 yılları arasında Türkiye’de yaşanan 13 terör olayının BİST100 endeksi getirileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Olay çalışması yönteminden yararlanarak, ele alınan döneme ait BİST100 günlük endeks getirileri kullanılmıştır. Her terör olayı için anormal getiriler, kümülatif anormal getiriler ve istatistiksel olarak anlamlılıkları hesaplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre bazı terör olayları BİST100 endeksinde negatif getiriye neden olurken, bazıları ise pozitif getiriye neden olmuştur. Bu durum Türkiye’de pay senetleri piyasasının olaylar karşısında aynı tepkiyi vermediğini göstermektedir.   

The Effect of Terror Attacks on Stock Markets: The Case of Turkey

Terrorism is a common problem in the globalizing World that is closely related to every society. The uncertainties that arise as a result of terrorist attacks have social, political and economic impacts on societies. Increasing terrorist activities in Turkey as well as all over the world in recent years, have created an atmosphere of fear, anxiety and uncertainty. As is the case with many other markets, the share market is expected to be adversely affected by uncertainties. This study aims to examine the effects of terrorist attacks on the share market. Within this aim, our study has examined the effect of 13 terrorist incidents occurred in Turkey between 2003-2016 on Bist100 index. Bist100 daily index returns belonging to the examined period have been used by using the event study method. For each terrorist incident, abnorma lreturns, cumulative abnormal returns, and statistica lsignificance are calculated. According to the results of the analysis, some terrorist incidents caused a negative return on theBist 100 index, while others caused a positive return. This shows that the stock market in Turkey does not give the same reaction to the events 

___

 • Abadie A., Gardeazabal J., (2008), Terrorism and the World Economy. European Economic Review52(1): 1-27
 • Abadie A., Gardeazabal J., (2003), “The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country.” American Economic Review 93(1):113–132.
 • Ağır H, Kar M (2010) Terörizmin Makroekonomik Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme. Finans Politika ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı: 539, ss:13-32.
 • Ağırman E., Özcan M., Yılmaz Ö., (2014), Terörizmin Finansal Piyasalara Etkisi: Ampirik Bir Çalışma, Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi Sayı:8(2), ss:99-117.
 • Alkan, N., (2002) Gençlik ve Terörizm, Ankara, Temüh Dairesi Başkanlığı Yayınları, 248s.
 • Alp, İ.A., (2013), Terörün Ekonomik Etkileri, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, Sayı:4(1), ss:1-19.
 • Altay H., Ekinci A., Peçe M.A., (2013), Ortadoğu’da Terörün Ekonomik Etkileri: Türkiye, Mısır Ve Suudi Arabistan Üzerine Bir İnceleme, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:37, ss:267-288
 • Arin K.P., Ciferri D., Spagnolo N., (2008,) The Price of Terror: The Effects of Terrorism on Stock Market Returns and Volatility, Economics Letters Vol:101(3), ss:164-167
 • Arquilla J., Ronfeldt D., Zanini M., (1999), Networks, Netwarand Information-Age Terrorism, in Countering the New Terrorism, RAND, Washington, pp:75-111.
 • BM, (1990), Eighth United Nations Congress On the Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders, Havana, 27 August-7 September, Https://Digitallibrary.Un.Org/Record/1296532/Files/A-Conf-144-28-Rev-1-E.Pdf Erişim Tarihi: 06/05/2017
 • Campbell J. Y., Lo A. W., Craig A., (1997), The Econometrics of Financial Markets Princeton University Press Princeton, New Jersey
 • Chen, A.H., Siems, T.F., (2004), The Effects of Terrorism on Global Capital Markets, European Journal of Political Economy Vol. 20, pp. 349–366
 • Chesney M., Reshetar G., Karaman M., (2011), The Impact of Terrorism on Financial Markets: An Empirical Study, Journal of Banking and Finance Vol:35, pp.253-267.
 • Dilmaç S., (2011), Terörizmde Tanım Sorunu ve Yaklaşımlar, Doktora Tezi, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Yönetimi ve Stratejileri ABD: Ankara.
 • Eldor R., Melnick R., (2004), Financial Markets and Terrorism, European Journal of Political Economy Vol:20, pp.367-386.Enders W., Todd S., Gerald F.P., (1992), An Econometric Analysis of the Impact of Terrorism on Tourism, Kyklos, Vol:45(4), pp.531-554.
 • Eppli, M. J., Tu C. C., (2005), An Event Study Analysis of Mall Renovation and Expanion, Journal of Shopping Center Research, Vol. 12, No. 2, pp. 117–130.
 • Fama E. F., Fisher L., Jensen M. C., Roll R., (1969), The Adjustment of Stock Prices to New Information, International Economic Review, Vol.10(1), pp. 1-21
 • Johnston R.B., Nedelescu O.M., (2006), The Impact of Terrorism on Financial Markets, Journal of Financial Crime, vol:13(1), pp. 7-25.
 • Kaderli Y., (2007), Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü İle İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 36, Ekim, ss.144-154.
 • Karolyi G.A., Martell R., (2010), Terrorism and the Stock Market, International Review of Applied Financial Issues and Economics, vol:2, pp.285-314.
 • Kongar E., (2001), Küresel Terör ve Türkiye, Remzi Kitapevi, İstanbul, 208 s.
 • Oxford Dictionary of English, (2003), Terreur maddesi, Oxford UniversityPress, New York.
 • Özcan M., Yardımcı S., (2005), Avrupa Birliği ve Küresel Terörizmle Mücadele. e-akademi Aylık İnternet Dergisi, Sayı:39.
 • Serra, A. P., (2002), Event Study Tests - A Brief Survey, Working Papers da FEP, No. 117, 14 p.
 • Tuomınen, T., (2005), Corporate Layoff Announcements and Shareholder Value: Empirical Evidence from Finland, Master‘s Thesis, Department of Business Administration, Lappeenranta University of Technology, Kuala Lumpur.
 • Zafer H., (1999), Sosyolojik Boyutuyla Terörizm, Beta Yayınevi, İstanbul, 303 s.