Çevresel Kalite Üzerinde Endüstrinin ve Ölçek Etkisinin İncelenmesi

Endüstriyel faaliyetler, fosil yakıtların atmosfere salınmasına ve çevresel kalitenin düşmesine yol açmaktadır. Dünya uzun yıllar boyunca çevresel bozulmaya ekonomik kalkınma uğruna katlanılması gereken bir bedel gözüyle bakmıştır. Son yıllarda, ekonomik kalkınma uğruna doğa tahribatının gelecek kuşakların refahını tehlikeye attığı anlaşılmış ve çevre - ekonomi ilişkisi sorgulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada 103 orta ve üst gelirli ülkenin 2012 yılına ait verileri kullanılarak endüstrileşme ve gayrisafi yurtiçi hasıla ile çevresel kalite ilişkilerinin sorgulanması amaçlanmıştır.

Examination of Industry and Scale Effect on Environmental Quality

Industrial activities caused fossil fuels to emit into atmosphere and environmental quality to decrease. The World considered environmental degradation a price to be paid for long years. In recent years, it is recognized that nature decompostion for sake of economic growth endangers the welfare of coming generation and environment economics relationship is started to be questioned. In this study, by using variables of 103 middle and upper income countries as of 2012, industrialization-environmental quality, gross domestic product-environmental quality relationships are aimed to be questioned.

___

 • Arı, A., Zeren, F. (2011). CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi. Yönetim ve Ekonomi, 18 (2), 37-47.
 • Artan, S., Hayaloğlu ,P., Seyhan, B. (2015). Türkiye’de Çevre Kirliliği, Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13 (1), 308-325.
 • Dam, M.M., Karakaya, E., Bulut, Ş. (2013). Çevresel Kuznets Eğrisi ve Türkiye: Ampirik Bir Analiz. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı.
 • Erataş, F., Uysal, D. (2014). Çevresel Kuznets Eğrisi Yaklaşımının BRICT Ülkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi. İktisat Fakültesi Mecmuası, 64(1), 1-25.
 • Erol, S.I. (2016). Küresel Bir Sorun Olarak Demografik Dönüşüm: Nedenleri, Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler. Journal of Social Policy Studies, Sayı. 37, ss. 75-123.
 • Hacıoğlu-Deniz, M. (2009). Sanayileşme Perspektifinde Kentleşme ve Çevre. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, Sayı: 19, 95-105
 • Halıcıoğlu, F.(2009) .An Econometric Study of CO2 Emissions, Energy, Consumption, Income and Foreign Trade in Turkey. Energy Policy, 37(3), ss. 1156-1164
 • Kukla Gryz, A. (2006). Use of Structural Equation Modelling to Examine Relationships Between Growth, Trade and The Environment in Developing Countries. Sustainable Development, 14(5), ss. 327-342.
 • Kukla Gryz, A. (2009). Economic Growth, International Trade and Air Pollution: A Decompotision Analysis. Ecological Economics, 68(5), ss.1329-1339.
 • Saatçi, M., Dumrul, Y. (2011). Çevre Kirliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Çevresel Kuznets Eğrisinin Türk Ekonomisi İçin Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Yöntemiyle Tahmini. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı.37, 65-86.
 • Şahinöz, A., Fotourehchi, Z. (2013). Çevresel Kuznets Eğrisi: İndirgenmiş ve Ayrıştırılmış Modellerle Ampirik Bir Analiz. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 199-224
 • Tıraş, H.H. (2012). Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre: Teorik Bir İnceleme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 57-73
 • Uçan, O. (2014). Enerji Büyüme İlişkisine Ampirik Bir Yaklaşım. Verimlilik Dergisi, 0(2), 7-16
 • Yıldız, D. (2012). Suya Ulaşma Hakkı Çözüm Olur mu? USİAD Bildiren Dergisi, Sayı: 47, 14-17
 • Yılmaz, Nail. (2004). Farklılaştıran ve Ayrıştıran Bir Mekanizma Olarak Kentleşme. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 0(48), 250-267.