Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetim Raporuna Yansıtılması: Bağımsız Denetçileri Etkilemesi Üzerine Bir Araştırma

Tarafsız, şeffaf ve güvenilir bilgiye ihtiyacın giderek artması, denetim standartlarının gerek denetçinin sorumlulukları gerekse görüş oluşturulması yönünde yenilenmesini gerektirmiştir. Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB)’nun 2006 yılında ajandasına alarak başlattığı çalışmalar sonuçlanmış ve 15.12.2016 itibariyle yeni ve gözden geçirilmiş raporlama standartlarının yürürlüğe konulması yönünde karar alınmıştır. IAASB’nin bu süreçte yaptığı araştırmalar kullanıcıların denetçi raporunun sadece finansal tabloların ilgili standartlara olan uyum derecesini ifade eden görüş paragrafını okuduklarını ortaya koymuştur. Paydaşlar, IAASB’nin denetçi raporunun yeniden ele alınması kapsamındaki çalışmalarında, daha kullanılabilir bilgi içeren ve daha bilgilendirici denetçi raporlarına ihtiyacını özellikle dile getirmiştir. Yeni raporlama standartları denetçi raporunda yer verilen kilit denetim konuları bölümü ile denetçi raporunun okuyucularına işletme hakkında detaylı bilgiler vermekten ziyade gerçekleştirilen denetim süreci hakkında detaylı bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmamızın amacı, BDS 701 çerçevesinde, yeni ve gözden geçirilmiş raporlama standartlarında yer alan kilit denetim konularının belirlenmesinden ve bu kapsamda açıklanacak uygun bilgilerin raporlanmasına kadar ki mesleki yargı sürecinin ortaya konulmasıdır. 

Reflection of Key Audit Matters on Independent Auditors’ Report: The Effect on Auditors

The revision of auditing standards has required both for the auditor's responsibilities and for building an opinion due to the increasing need for objective, transparent and reliable information. The works initiated by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) in 2006 was finalized and it was decided that new and audited reporting standards should be implemented as of 15.12.2016. The research conducted by the IAASB in this process has revealed that the auditor's report of the users only reads the paragraph of opinion expressing the degree of compliance of the financial statements with the relevant standards. Stakeholders have particularly expressed the need for more informative and informative auditor reports in their work within the context of the IAASB's review of the auditor's report. The new reporting standards are intended to provide detailed information about the audit process, which is part of the key audit issues section included in the auditor's report, and the fact that the readers of the auditor's report provide detailed information about the entity. The ultimate aim of the study is to establish a professional jurisdiction within the framework of ISA 701, from the identification of key audit issues in new and audited reporting standards to the reporting of appropriate information to be disclosed in this context. In this respect, the study revealed that it would not cause too much burden for the auditors and would contribute to the transparency and reliability of the audit.

___

 • Biçer, Ali, Altuğ ve Erol, Selin, UDS 701 Kapsamında Denetimde Tespit Edilen Kilit Bulguların Finansal Bilgi Kullanıcılarına Sunulması, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi • Cilt 12, Sayı 47, Ocak 2017. ss.71-77.
 • Dönmez, Adnan, Bağımsız Denetim Sürecinde Kullanılan Analitik İnceleme Prosedürlerinin Denetim Standartları Açısından Değerlendirilmesi Ve Türkiye de, Sermaye Piyasası Kurulundan Yetki Almış Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma, Antalya, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmış Doktora Tezi, 2088, ss. 24-25.
 • Cordoş, G.S., Fülöp, M.T., Understanding audit reporting changes: Introduction of Key Audit Matters. Accounting and Management Information Systems Vol. 14, No. 1, 2015, ss.128-152.
 • Dow, B., Proposed Disclosure of Critical Audit Matters. The Corporate Governance, 2014.
 • Gımbar, C., Hansen, B., & Ozlanskı, M. E., Early Early Evidence on the Effects of Critical Audit Matters on Auditor Liability. Current Issues In Audıtıng, Vol. 10, No. 1, 2016, A24–A33.
 • International Federation Of Accountants, Proposed Internatıonal Standard On Audıtıng (Isa) 701 Communıcatıng Key Audıt Matters In The Independent Audıtor’s Report, Newyork, 2015, pp.2-3.
 • Kamu Gözetim Kurulu, Bağımsız Denetim Standartı 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi, Ankara, Resmi Gazete (30002 Sayılı), 2017, ss.4-26.
 • Kaval, Hasan, Muhasebe Denetimi, Ankara, Gazi Kitabevi, 2. Baskı, 2005, ss.3-11.
 • Lazarevska, Zorica, Bozinovska. and Trpeska, Marina, Serafimoska, The New Audit Report Seen Through The Prism Of The Certıfıed Audıtors – Research In The Republic Of Macedonia, Economic Development No. Macedonia, 2016, pp.91-114.
 • Oldenborg, Luis, Lundgren, Moa, A Quantitative Study Of Potential Effects Of The Swedish İmplementation Of ISA 700 (Revised) And ISA 701, Swedish, 2016, pp.9-30. Sayar, Z. ve Ergüden, E., Son Düzenleme ve Gelişmeler Kapsamında Değişecek ve Yenilenecek Bağımsız Denetçi Raporları Muhasebe ve Denetime Bakış, 2016, ss.85-98.
 • Şen, Selim, Hatalı ve Hileli İşlemlerin Tespiti İçin Denetim Teknikleri, Yaklaşım Yayınları, 2003, http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/130/2%20denetim%20turleri.pdf (Erişim Tarihi: 28.10.2017).
 • Weirich, Thomas. R., Reinstein, Alan. (2014), The PCAOB’s Proposed New Audit Report, 28.10.2017, http://search.proquest.com/openview/5fd758a76a6f58b906fbd0a8f1bca8c0/1?pqorigsite=gscholar&cbl=41798