Sağlık Harcamalarının Belirleyicileri: BRICS-T Ülkelerinin Analizi

Son dönemlerde beşeri sermaye gelişmekte olan ülkelerde önemli bir faktör olmaktadır. Çünkü beşeri sermayenin temel bileşenlerinden biri olan sağlık harcamaları ekonomik büyümede etkilidir. Günümüzde ekonomik kalkınma düzeyleriyle gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan BRICS ülkelerinin hızla büyüyen ekonomileri dikkat çekmektedir. Bu çalışmada 1995-2014 dönem verileri kullanılarak ekonomik ve sosyal gelişmeleriyle dikkat çeken bu ülkelerin sağlık harcamalarının belirleyicilerini Türkiye’nin de içinde yer aldığı BRICS-T grubu içerisinde incelemiştir. Çalışmada ülkelerin sağlık harcamalarının belirleyicileri Panel Vektör Otoregresif (VAR) yöntemiyle analiz edilmiştir. Panel Sistem GMM yaklaşımı kullanılarak tahmin edilen Panel VAR analiz sonuçlarına göre belirlenmiş yıl aralığında toplam sağlık harcamalarının yaşlanan nüfus ve kadın ölüm oranları değişkenlerini negatif ve anlamlı olarak etkilediği, erkek ölüm oranı ile gayri safi yurtiçi hâsılayı ise pozitif ve anlamlı olarak etkilediği sonucuna varılmıştır. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre ise bağımlı değişken ile diğer değişkenler arasında çift yönlü anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Determinants of Health Expenditures: Analysis of BRICS-T Countries

In recent years, human capital is an important factor in developing countries. Because health expenditures, which are one of the basic components of human capital, are effective in economic growth. Today, the rapidly growing economies of BRICS countries, which are among the developing countries with their economic development, attract attention. This study is examined data from the 1995-2014 period, using their remarkable economic and social development that takes place in these countries including Turkey determinants of health expenditure in BRICS-T group. In this study, the determinants of the health expenditures of the countries are analyzed with the Panel Vector Autoregressive (VAR) method. According to the results of Panel VAR analysis using Panel System GMM approach, it has been concluded that total health expenditures in the year determined according to the results of Panel VAR analysis negatively and significantly affect the aging population and female mortality rates, while the male death rate and gross domestic product affect positively and significantly. According to the results of Granger causality test, there is a bi-direction relation between dependent variable and other variables.

___

 • Ahmed, K. (2017). Revisiting the Role of Financial Development for Energy-Growth- Trade Nexus in BRICS Economies. Energy , 487-495.
 • Atasever, M. (2013). Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi: 2002-2013 Dönemi. Türkiye Sağlık Bakanlığı E-Kitap .
 • Azevedo, V. G., Sartori, S., & Campos, L. M. (2018). CO2 emissions: A Quantitative Analysis among the BRICS Nations. Renewable and Sustainable Energy Reviews,107-115.
 • Baltagi, B. H., Lagravinese, R., Moscone, F., & Tosetti, F. (2017). Health Care Expenditure and Income: A Global Perspective. Health Economics , 26 (7), 863- 874.
 • Bloom, D. E., & Canning, D. (2000). The Health and Wealth of Nations. Science , 287, 1207-1209.
 • Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel VectorAutoregressive Models A Survey. European Central Bank , (Working Paper).
 • Cebeci, E., & Ay, A. (2016). The Effects of Health Expendıtures on Economıc Growth: A Panel Regressıon Analysıs on BRICS Countrıes and Turkey. ICEBSS Sosyal Bilimler Dergisi (ICEBSS Özel Sayısı), 91-102.
 • Dreger, C., & Reimers, H. (2005). Health Care Expenditures in OECD Countries:A Panel Unit Root and Cointegration Analysis. IZA Discussion Paper (1469), 1-20.
 • Erdoğan, S., & Bozkurt, H. (2008). Türkiye’de Yaşam Beklentisi-Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL. The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management (3), 25-38.
 • Fazaeli, A. A., Ghaderi, H., Salehi, M., & Fazaeli, A. R. (2015). Health Care Expenditure and GDP in Oil Exporting Countries: Evidence From OPEC Data, 1995-2012. Glob J Health Sci , 8 (2), 93-98.
 • Gangolli, L., Duggal, R., & Shukla, A. (2005). Review of Healthcare in India Centre for Enquiry into Health and Allied Themes, Centre for Enquiry into Health and Allied Themes . Research Centre of Anusandhan Trust .
 • Gredtham, U. G., & Löthgren, M. (2000). On Stationarity and Cointegration of International Health Expenditure and GDP. Journal of Health Economics , 19 (4), 461-475.Jakovljevic, M., Potapchik, E., Popovich, L., Barik, D., & Getzen, T. E. (2016). Evolving Health Expenditure Landscape of the BRICS Nations and Projections to 2025. Health Economics , 26 (7), 844-852.
 • Jewell, T., Lee, J., Tieslau, M., & Strazicich, M. C. (2003). Stationarity of Health Expenditures and GDP: Evidence from Panel Unit Root Tests with Heterogeneous Structural Breaks. Journal of Health Economics , 22 (2), 313- 323.
 • Karsoy, A., & Demirtaş, G. (2018). Sağlık Harcamalarının Belirleyicileri Üzerine Bir Uygulama: Çevre Kirliliği ve Yönetişimin Etkilerinin İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 7 (3), 1917-1939.
 • Kıymaz, H., Akbulut, Y., & Demir, A. (2006). Tests of Stationarity and Cointegration of Health Care Expenditure and Gross Domestic Product: an Application to Turkey. The European Journal of Health Economics , 7 (4), 285-289.
 • Kouassi, E., Akinkugbe, O., Kutlo, N. O., & Brou, J. M. (2018). Health Expenditure and Growth Dynamics in The SADC Region: Evidence from Non-Stationary Panel Data with Cross Section Dependence and Unobserved Heterogeneity. International Journal Of Health Economics and Management , 18 (1), 47-66.
 • Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties. Journal of Economics , 1-24.
 • Love, M. R. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata: a Package of Programs.
 • Lu, D. A. (2001). Consistent Model and Moment Selection Procudurees for GMM Estimation with Application to Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 123-164.
 • Lv, Z., & Zhu, H. (2014). Health Care Expenditure and GDP in African Countries: Evidence from Semiparametric Estimation with Panel Data. ScientificWorldJournal.
 • Mehrara, M., & Musai, M. (2011). Granger Causality between Health and Economic Growth in Oil Exporting Countries. Interdisciplinary Journal of Research in Business , 1 (8), 103-108.
 • Memiş, M. (2017). Türkiye Sağlık Harcamaları Analizi. SASAM Enstitüsü (Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Enstitüsü) , 3 (10), 1-28.
 • Murthy, V. N., & Okunade, A. A. (2009). The Core Determinants of Health Expenditure in the African Context: Some Econometric Evidence for Policy. Health Policy , 91 (1), 57-62.
 • Newhouse, J. P. (1977). Medical care expenditure: A cross national. Journal of Human Resources , 12, 115-125.
 • Ouyang, Y., & Li, P. (2018). On the Nexus of Financial Development, Economic Growth, and Energy Consumption in China: New Perspective from a GMM Panel VAR Approach. Energy Economics , 238-252.
 • Reinhart, V. R. (1999). Death and Taxes: Their Implications for Endogenous Growth. Economics Letters (62), 339-345.
 • Rodriguez, A. F., & Neives, V. M. (2018). Health care expenditures and GDP in Latin American and OECD countries: a comparison using a panel cointegration approach. International Journal of Health Economics and management , 1-39.
 • Sargutan, E. A. (2010). 84 Ülke Ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri. Hacettepe Üniversitesi Yayınları , 625-656.
 • Sayılı, U., Sayman Aksu, Ö., Vehid, S., Köksal, S. S., & Erginöz, E. (2017). Türkiye ve OECD Ülkelerinin Sağlık Göstergeleri ve Sağlık Harcamalarının Karşılaştırılması. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi , 2 (3), 1-12.
 • Sayım, F. (2017). Türkiye'de Sağlık Ekonomisi İstatistikleri ve Sağlık Harcamalarının Gelişimi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (15), 13-30.
 • Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica , 1-48.
 • Sülkü, S. N., & Caner, A. (2011). Health Care Expenditures and Gross Domestic Product: the Turkish Case. The European Journal of Health Economics: HEPAC , 12 (1), 29-38.
 • Taşkaya, S., & Demirkıran, M. (2016). Enflasyon, Gelir ve Sağlık Harcaması Arasındaki Nedensellik İlişkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin , 15 (2), 127-131.
 • Yılmaz, V., & Yentürk, N. (Kasım, 2015). Türkiye’de Sağlık Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi .
 • http://www.saturk.gov.tr/images/pdf/ust/rusya.pdf (Erişim Tarihi: 25.12.2018).
 • http://www.worldbank.org