Sekiz haftalık yapılandırılmış Brain Gym aktivite programının üniversite öğrencilerinin seçici dikkat, inhibitör kontrol ve bilişsel esneklik üzerine etkisi

Amaç: Bu çalışma, Yapılandırılmış Brain Gym aktivite programının, üniversite öğrencilerinin yönetici fonksiyonları üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Mersin İli’nde bulunan yaş ortalaması 19,91±1,23 yıl olan 33 sedanter üniversite öğrencisi gönüllü olarak katıldı. Katılımcılar, rastgele yöntemiyle Çalışma Grubu (ÇG) ve Kontrol Grubu (KG) olarak 2’ye ayrıldı. ÇG’nda bulunan 15 katılımcıya 8 hafta süreyle, haftada 2 gün ve günde 50 dk olmak üzere Yapılandırılmış Brain Gym Aktivite Programı (YBGAP) uygulandı. KG’nda bulunan 18 katılımcı ise bu süre içerisinde düzenli hiçbir fiziksel aktiviteye katılmadı. Çalışma öncesi ve sonrasında tüm katılımcılara yönetici fonksiyon testleri (D2 Dikkat Testi, Stroop-Renk Testi, Sözel Akıcılık Testi) uygulandı. Bulgular: 8 hafta sonunda çalışma grubunun Stroop -Renk testi ve D2 testi sonuçlarında pozitif yönde anlamlı bir fark görülürken, kontrol grubunda her iki testte de anlamlı bir fark görülmedi. Sözel Akıcılık Testi sonuçlarında ise her iki grupta da anlamlı bir değişiklik olmadığı tespit edildi. Sonuç: 8 haftalık YBGA programının üniversite öğrencilerinin inhibitör kontrol ve seçici dikkat gibi yönetici fonksiyonlarının gelişimine katkı sağlamaktadır.

The effects of an eight-week structured Brain Gym activity programme on the selective attention, inhibitory control and cognitive flexibility of university students

Purpose: This study aimed to investigate Brain Gym activity programme on university students’ executive functions. Materials and Methods: The study was carried out with the participation of 33 sedantery university students with mean age 19,91±1,23 years. The participants were randomly assigned into two groups: Study Group (SG) and Control Group (CG). The 15 participants in the SG participated in a 50 minute Structured Brain Gym Activity (SBGA) programme for two days a week in total of 8 weeks. The 18 participants in the CG didn’t participate in any regular physical activity during this period. All participants were administrated executive function tests (D2 attention test, Stroop Color Test, Verbal Fluency Test) before and after the study. Results: After statistical analysis, it was found that Stroop Color and D2 test results of the SG after 8 weeks showed significant change in a positive way, while there was no difference in both tests in CG. Verbal fluency test results showed no significant difference in both groups after 8 weeks. Conclusion: The results showed that an 8 week of SBGA programme contributed to the improvement of executive functions such as inhibitory control and selective attention of the participant university students.

Kaynakça

1. Warburton DE, Nicol CW, Bredin SS. Health benefits of physical activity: the evidence. Cmaj. 2006; 174(6): 801-9.

2. Taras H, Potts & Datema W. Obesity and student performance at school. Journal of School Health. 2005; 75(8): 291-5.

3. Mehren A, Özyurt J, Lam AP, Brandes M, Müller HHO, Thiel CM, Philipsen A. Acute Effects of Aerobic Exercise on Executive Function and Attention in Older Adukt Patients With ADHD. Frontiers in Pscyhiatry. 2019; 10. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00132.

4. Ludyga S, Gerber M, Brand S, Pühse U, Colledge F. Effects of aerobic exercise on cognitive performance among young adults in a higher education setting. Research Quarterly For Exercise And Sport. 2018; 89(2): 164-72.

5. Keays JJ, Allison KR. The effects of regular moderate to vigorous physical activity on student outcomes: a review. Canadian journal of public health. 1995;86(1):62-65.

6. Altunöz U. Frontal lob işlevleri. www.türkpsikyatri.org/blog/2012/03/31/frontal-lob- /işlevleri 31.03.2012 (Erişim tarihi: Temmuz 2019).

7. Diamond A. Executive functions. Annual review of psychology. 2013; 64: 135-68.

8. Schall JD, Palmeri TJ, Logan GD. Models of inhibitory control. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2017; 372: 1718. https://doi.org/10.1098/rstb.2016.0193.

9. Cragg L.The development of stimulus and response interference control in midchildhood. Developmental Psychology. 2016; 52(2): 242-52.

10. Smith PJ, Blumenthal JA, Hoffman BM, Cooper H, Strauman TA, Welsh-Bohmer K. Aerobic exercise and neurocognitive performance: a meta-analytic review of randomized controlled trials. Psychosomatic Medicine. 2010; 72(3): 239-52.

Kaynak Göster

MLA Ekerer, C , Ince, G , Över, M . "Sekiz haftalık yapılandırılmış Brain Gym aktivite programının üniversite öğrencilerinin seçici dikkat, inhibitör kontrol ve bilişsel esneklik üzerine etkisi" . Cukurova Medical Journal 46 (2021 ): 814-824 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/62101/871110>

65781 39853

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Tıp fakültesi öğrencilerinde 2./4. el parmak uzunluk oranının vücut yağ dağılımı parametreleri ve el kavrama kuvveti ile olan ilişkisi

Gülay AÇAR, Betül DİGİLLİ, Abdulselam SAĞLAM, Aynur ÇİÇEKCİBAŞI

Unikompartmantal diz artroplastisinin alt ekstremite ekseni, tibiofemoral subluksasyon ve lateral diz eklem mesafesine etkisi

Hakan ASLAN, Evrim DUMAN, Osman Yağız ATLI, Hüseyin Bilgehan ÇEVİK

Koronavirüse (COVID-19) yakalanma kaygısının uyku ertelemeye etkisi

Ramazan KIRAÇ, Sait SÖYLER, Göksel YILMAZ, Seda UYAR

Histerektomide robotik veya laparoskopik yaklaşım: operatif sonuçlar ve maliyet karşılaştırılması

Sema KARAKAŞ, Gökhan DEMİRAYAK, Şakir Volkan ERDOĞAN, Aliye ERDOĞAN, Ayşe Büşra ÖNDER, İsa Aykut ÖZDEMİR, Cihan COMBA, Sema SÜZEN ÇAYPINAR, Murat EKİN, Levent YAŞAR, Selim AFŞAR

Thiol/disülfid homeostazının kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile ilişkili mortalitedeki etkisi

Hacı Mehmet ÇALIŞKAN, Bilal İLANBEY, Duygu ZORLU, Zamir ERTÜRK, Burak ÇELİK, Süleyman ERSOY

Remisyonda olan bipolar bozukluk tip I olgularında bilinçli farkındalık ve atak sıklığı ilişkisi

Soner ÇAKMAK, Lut TAMAM

Sekiz haftalık yapılandırılmış Brain Gym aktivite programının üniversite öğrencilerinin seçici dikkat, inhibitör kontrol ve bilişsel esneklik üzerine etkisi

Ceylan EKERER, Gonca INCE, Mehmet Fahrettin ÖVER

Hastanede yatan COVID-19 hastalarında elektrokardiyografik bulgular ve hidroksiklorokin + azitromisin tedavisinin kardiyak güvenliği

Oğuz AKKUŞ, Tayibe BAL, Hasibullah YAGOOBİ, Özkan BEKLER, Gamze AKKUŞ, Mehmet ÇABALAK

Erişkin akut gastroenterit olgularında etiyolojik ajanlar

Ayşe Seza İNAL, Filiz KİBAR, Akgün YAMAN, Yeşim TAŞOVA

Obsesif kompulsif bozuklukta serum doğal antioksidan düzeyleri

Bahadır DEMİR, Aslıhan GÜMÜŞLÜ, Şengül ŞAHİN, Gulcin ELBOGA, Abdurrahman ALTINDAĞ