Karitane Ebeveyn Kendine Güven Ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması

Amaç: Bu çalışmanın amacı, 0-12 aylık bebeğe sahip ebeveynlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş olan Karitane Ebeveyn Kendine Güven Ölçeği (KEKGÖ)’nin Türkçe uyarlamasının geçerliği ve güvenilirliğini test etmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışma verileri çevrimiçi platformda Nisan-Aralık 2020 tarih aralığında toplandı. Çalışmaya 0-12 aylık bebeği olan 218 ebeveyn dâhil edildi. Verilerin toplanmasında katılımcı tanıtım formu, Anne-Baba Stres Ölçeği ve KEKGÖ kullanıldı. Çalışmada KEKGÖ’yü Türk dili ve kültürüne uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini belirlemek için dil ve kapsam geçerliliği, madde analizi, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, iç tutarlılık katsayıları, eş zamanlı ve yakınsak geçerlik sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 30.19±4.10’dur. Ölçeğin toplam Kapsam Geçerlik İndeksi 0.98 olarak hesaplandı. Ölçeğin iki faktörlü yapısının kabul edilebilir uyum indeksleri aralığında olduğu bulundu. Bir maddenin çıkarılması ve birinin ters puanlanması sonrası 14 maddelik ölçeğin Cronbach alfa değeri, toplam ölçek için 0.934, “Bebeğin bakımı” alt boyutu için 0.966 ve “Ebeveynlik rolü” alt boyutu için 0.712 olarak belirlendi. Sonuç: KEKGÖ’nün Türkçe versiyonunun 0-12 aylık bebekleri olan annelerin ebeveynlik konusundaki kendine güven durumlarının değerlendirilmesi için uygun olduğu bulunmuştur.

Karitane Parenting Self Confidence Scale: Turkish validity and reliability study

Purpose: This study aims to perform validity and reliability study of the Turkish version of the Karitane Parental Self-Confidence Scale (KPSCS), developed to be used in parents with a 0-12 month old baby. Materials and Methods: Study data was collected on the online platform between April and December 2020. The study included 218 parents with babies aged 0-12 months. Participant introduction form, Mother-Father Stress Scale, and KPSCS used to collect data. In the study, language and content validity, item analysis, exploratory and confirmatory factor analyses, internal consistency coefficients, concurrent and convergent validity results were evaluated to adapt the KPSCS to Turkish language and culture and determine its validity and reliability. Results: The average age of the participants is 30.19 ± 4.10. The total Content Validity Index of the scale was calculated as 0.98. It was found that the two-factor structure of the scale was within the acceptable range of fit indices. After removing one item and reverse scoring one, the Cronbach alpha value of the 14-item scale was 0.934 for the total scale, 0.966 for the "baby care" sub-dimension, and 0.712 for the "parenting role" sub-dimension. Conclusion: The Turkish version of KPSCS is appropriate for evaluating the self-confidence of mothers with babies aged 0-12 months.

Kaynakça

Pontoppidan M, Andrade SB, Kristensen IH, Mortensen EL. Maternal confidence after birth in at-risk and not-at-risk mothers: internal and external validity of the Danish version of the Karitane Parenting Confidence Scale (KPCS). J Patient Rep Outcomes. 2019;3(1):1-9.

Bandura A. Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educ Psychol. 1993;28:117-48.

Usui Y, Haruna M, Shimpuku Y. Validity and reliability of the Karitane Parenting Confidence Scale among Japanese mothers. Nurs Health Sci. 2020;22(2):205-11.

Shrestha S, Adachi K, Shrestha S. Translation and validation of the Karitane Parenting Confidence Scale in Nepali language. Midwifery. 2016;36:86-91.

Vance AJ, Brandon DH. Delineating among parenting confidence, parenting self-efficacy, and competence. Adv Nurs Sci. 2017;40(4):18-37.

Crossland N, Thomson G, Moran VH. Impact of parenting resources on breastfeeding, parenting confidence and relationships. Midwifery. 2020;81:102591.

Crncec R, Barnett B, Matthey S. Review of scales of parenting confidence. J Nurs Meas. 2010;18(3):210-40.

Cox JE, Harris SK, Conroy K, Engelhart T, Vyavaharkar A, Federico A, Woods ER. A parenting and life skills intervention for teen mothers: A randomized controlled trial. Pediatrics. 2019;143(3):e20182303.

Gilkerson L, Burkhardt T, Katch LE, Hans SL. Increasing parenting self-efficacy: The Fussy Baby Network® intervention. Infant Ment Health J. 2020;41(2):232-45.

Črncec R, Barnett B, Matthey, S. Development of an instrument to assess perceived self-efficacy in the parents of infants. Res Nurs Health. 2008;31:442-53.

Pereira LW, Bernardi JR, Matos S, Silva CHD, Goldani MZ, Bosa VL. Cross-cultural adaptation and validation of the Karitane Parenting Confidence Scale of maternal confidence assessment for use in Brazil. J Pediatr. 2018;94:192-9.

Wittkowski A, Garrett C, Calam R, Weisberg D. Self-report measures of parental self-efficacy: A systematic review of the current literature. J Child Fam Stud. 2017;26:2960-78.

Esin MN. Veri toplama araçlarının güvenilirliği ve geçerliliği. İçinde Hemşirelikte Araştırma (S Erdoğan, N Nahcivan, MN Esin, editörler). 1. Baskı. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 2014;193-233.

Özmen SK, Özmen A. Anne Baba Stres Ölçeği’nin geliştirilmesi. Milli Eğitim Dergisi. 2012;42(196):20-35.

Davis LL. Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Appl Nurs Res. 1992;5(4):194-7.

Tavakol M, Dennick R. Making sense of Cronbach ’s alpha. Int J Med Educ. 2011;2:53-5.

Büyüköztürk O, Cakmak EK, Akgün ÖK, Karadeniz Ş, Demirel F. Veri toplama. İçinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 11. Baskı. Ankara, Pegem Akademi, 2012;101-72.

Raubenheimer J. An item selection procedure to maximise scale reliability and validity. SA J Ind Psychol. 2004;30(4):59-64.

Costello AB, Osborne JW. Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. Pract Assess Res Evaluation. 2005;10:173-81.

Taylor R. Depression and gynaecological disorders. In Textbook of Gynaecolog (Eds MM Robertson, CLE Katona=:133-44. New York, John Wiley&Sons, 1997.

Kline, R. B. Exploratory and confirmatory factor analysis. In Applied Quantitative Analysis in the Social Sciences (Eds Y Petscher, C Schatschneider), 171-207. New York, Routledge. 2013.

World Health Organization. Process of Translation and adaptation of instruments. http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/ translation/en/ (accessed March 2021)

Polit FD, Beck CT. Nursing research principles and method (6th ed.). Philadelphia,. Lippincott Williams & Wilkins. 2012.

Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Pers Psychol. 1975;28(4):563-75.

Strickland OL. Using factor analysis for validity assessment: practical considerations. J Nurs Meas. 2003;11(3):203-5. Akgul A. Statistical analysis techniques in medical researches: SPSS applications (3rd ed.). Ankara, Emek Ofset Ltd Sti, 2005.

Kline CR. U.S. Patent No. 5,376,094. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office. 1994.

Brown TA. Confirmatory factor analysis for applied research. New York, Guilford Publications, 2015.

Khajehei M, Lee A. Prevalence and risk factors of low parenting confidence in mothers of infants 0–12 months of age: a retrospective file review. J Child Fam Stud. 2019;25(4):397-410.

Kaynak Göster

MLA Yılmaz, B , Oskay, Ü . "Karitane Ebeveyn Kendine Güven Ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması" . Cukurova Medical Journal 46 (2021 ): 801-813 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/62101/902521>

65208 39450

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Histerektomide robotik veya laparoskopik yaklaşım: operatif sonuçlar ve maliyet karşılaştırılması

Sema KARAKAŞ, Gökhan DEMİRAYAK, Şakir Volkan ERDOĞAN, Aliye ERDOĞAN, Ayşe Büşra ÖNDER, İsa Aykut ÖZDEMİR, Cihan COMBA, Sema SÜZEN ÇAYPINAR, Murat EKİN, Levent YAŞAR, Selim AFŞAR

COVID-19 pandemisi erken döneminde Türk tıp öğrencilerinin risk algısı ve korunmaya yönelik davranışları

Süleyman Utku UZUN, Nevzat Atalay ÇELİKYÜREK, Ahmet ERGİN

Multiple skleroz ile periodontal sağlık arasındaki ilişki: klinik- immunolojik çalışma

Bahar ALKAYA, Mustafa ÖZCAN, Mehmet Cenk HAYTAÇ, Meltem DEMİRKIRAN, Mehmet BALAL

Tiroid homeostazisi, insülin direnci ve kan parametrelerinin kilo verme üzerine olan etkileri

Mehmet ERYILMAZ, Duygu İlke YILDIRIM

Hemşirelik bakımından hasta memnuniyeti: günübirlik cerrahi vakası

Derya GEZER, Sevban ARSLAN

Yağ doku kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin ve koşullu besiyerinin deneysel prematür over yetmezliği modeli üzerine etkileri

Büşra ŞEN HALICIOĞLU, Mehmet İbrahim TUĞLU

Beta-amiloid ile indüklenen U87 hücrelerinde inula viscosa ekstresi ve kurkuminin antioksidan aktiviteleri

Ares ALİZADE, Gülüzar ÖZBOLAT

Mesane kanserli hastaların progresyonuna Covid-19 pandemisinin etkisi

Ediz VURUŞKAN, Kadir KARKİN, Hakan ERÇİL

Kabul ve kararlılık temelli danışmanlığın sigara bırakma ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi

Mahmut EVLİ, Nuray ŞİMŞEK

Bir psikiyatri kliniğinde Psikosomatik Araştırmalar için Tanı Ölçütleri (DCPR) ve D tipi kişiliğin değerlendirilmesi

Mahmut GÜRBÜZ, Bahadır GENİŞ, Mahmut Onur KARAYTUĞ, Behçet COŞAR