BATI’NIN EGEMEN ‘KÖTÜ-ÖTEKİ-DOĞU’ DÜŞÜNCESİNİN PEKİŞTİRİLDİĞİ BİR ALAN: DÜNYA BASIN FOTOĞRAFLARI KURULUŞU, YILIN FOTOĞRAFI KATEGORİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Ötekileştirme, günümüz dünyasının önemli sorunlarından birisidir. Toplumsal yapıda ‘ötekileştirme’ durumunu üreten çok sayıda mekanizma vardır. Fakat bu mekanizmalar içerisinde, kültür ve ekonomi, ‘öteki’ yaratma bağlamında ilk sırada yer almaktadır. Doğu-Batı ayrımı, aslında tarihten günümüze her geçen gün giderek yükselen düzeyde bir ‘öteki’ üretme, yeniden üretme sürecidir. Günümüzde ‘öteki’ üretiminde kitle iletişim araçları önemli bir role sahiptir. Bu araçlar her geçen gün, toplumsal uzamda var olan ayrımları ortadan kaldırmak yerine, destekleyecek veya pekiştirecek içeriklere yer vermektedir. Bu çalışmada oryantalizm, ötekileştirme ve hakikat kavramları üzerinde durulmuş ve Dünya Basın Fotoğrafları/Yılın Fotoğrafı (World Press Photo) bağlamında Doğu toplumlarının Batılı merkezlerce nasıl sunulduğu analiz edilmiştir. Çalışma 1955 yılından 2014 yılına kadar Dünya Basın Fotoğrafı Kuruluşu’nca ödüllendirilen 56 fotoğraf üzerinden gerçekleştirilmiştir. Foto muhabirliği alanı görece sorgulanmış, Batılı medya/eğlence organizasyonlarınca temsil edilen Doğu imgesi genel hatlarıyla açıklanmıştır. 
Anahtar Kelimeler:

Ötekileştirme, Medya, Fotoğraf

A FIELD REINFORCING THE WEST’S HEGEMONIC IDEA OF ‘BAD-OTHER-EAST’: AN ANALYSIS ON ‘THE PHOTO OF THE YEAR’ CATEGORY OF WORLD PHOTO PRESS ORGANIZATION

Othering is one of the major problems in modern world. In a society, there are a great number of mechanisms creating ‘othering’. However, in the sense of ‘othering’ creation, culture and economy take the first place among these mechanisms. In fact, the East - West discrimination is a process of (re)production of ‘othering’ which dates back to the past and increases day by day. Today, media have a significant role on the production and reproduction of the concept of ‘othering’. Instead of eliminating discriminations/othering within a social extent, the mass media tools allow for the contents supporting and reinforcing them. This study deals with the notions of orientalism, othering and truth and it analyzes the World Press Photo (WPP)/The Photo of the Year to show how Eastern societies are presented by the Western centers. In the study, in general the method of content analysis was used and qualitative evaluations were occasionally made. 56 photos awarded by the WPP between 1955 and 2014 were used to make the analysis. The field of photo journalism was relatively researched and the Eastern image represented by western media/entertainment organizations was explained in general. It was also examined how WPP represents the image of other-bad-Easterners
Keywords:

Othering, Media, Photo,

___

 • Akkor Gül, A. (2005). A Media Agenda Setting Research: The Mardin Kızıltepe Event. Eds. 3rd. International Symposium Communication in the Millennium Hosted by North Carolina, ABD 2, (136).
 • Alankuş, S. (2009). Medyada Kadın / Beden Temsil (Siyaset)i. Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi. Retrieved from http://www.obarsiv.com/pdf/sevda_alankus.pdf.
 • Albert, M. (2007). Rasyonalite Dosyasına Giriş. In M. Albert, N. Chomsky, E. S. Herman (Eds.), Bilim ve Modernizm Tartışmaları Postmodernizm ve Sol (E. Abadoğlu & S. Altınçelik Trans.). İstanbul: Bgst Yayınları.
 • Atwood, J.B. (2003). The Link Between Poverty and Violent Conflict. New England Journal of Public Policy, 19(1), 160-165.
 • Başkaya, F. (2004). Doğu-Batı Çatışması Değil, Kapitalist Emperyalist Saldırı. In S. Öngider (Ed.), Doğu Batı Kıskacında Türkiye, İstanbul: Aykırı Güncel Yayınevi.
 • Bezirgan Acar, Y. & Bilgin, N. (2009). Gazete Haber Başlıklarında Öteki’nin İnşası. Kültür ve İletişim, 12(2) 133-157.
 • Bourdieu, P. (1998). On Television (P. Parkhurst Ferguson Trans.), New York: The New Press.
 • Bourdieu, P. (2005). The Political Field, the Social Science Field, and the Joumalistic Field. In R. Benson & E. Neveu (Eds.). Bourdieu and the Journalistic Field (29-47) Cambridge, England: Polity.
 • Creutz-Kämppi, K. (2008). The Othering of Islam in a European Context, Polarizing Discourses in Swedish-Language Dailies in Finland. Nordicom Review, 29(2), 295-308
 • Edward Said: ‘On Orientalism’. (2005). Retreived August 7, 2014 from Media Education Founda- tion Transcript: mediaed.org/assets/products,7403/transcript_403.pdf
 • Foucault, M. (1987). Söylemin Düzeni (T. Ilgaz, Trans.). İstanbul: Hil Yayınları.
 • Foucault, M. (2005). Entelektüelin Siyasi İşlevi (I. Ergüden, O. Akınhay, F. Keskin, Trans.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Harper, D. (2004). Photography as Social Science Data. In U. Flick, E. V. Kardoff, I. Steinke (Eds.), A Companion to Qualitative Research (231-236). (B. Jenner, Trans.). London. Thousand Oaks. New Delhi: SAGE Publications.
 • Keskin, F. (2000). İktidar, Hakikat ve Entelektüelin Siyasi İşlevi. Entelektüelin Siyasi İşlevi (13-29), (I. Ergüden, O. Akınhay, F. Keskin, Trans.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Luhmann, N. (1993). Deconstruction as Second-Order Observing. New Literary History 24(4), 763-782
 • Miguel, E. (2007). Poverty and Violence: An Overview of Recent Research and Implications for Foreign Aid. In L. Brainard and D. Chollet (Eds), Too Poor for Peace? Global Poverty, Con- flictand Security in the 21st Century (50-59). Washington D.C.: Brookings Institution Press.
 • Mora, N. (2008). Küresel Medyada Ötekinin Sunumu . In N. Mora (Ed.), Medya Çalışmaları Me- dya Pedagojisi ve Küresel İletişim (77-83). Altkitap Yayınları.
 • Nahya, Z. N. (2011). İmgeler ve Ötekileştirme: Cadılar, Yerliler, Avrupalılar. Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 27-38.
 • Said, E. (1998). Oryantalizm. (N. Uzel, Trans.). İstanbul: İrfan Yayımcılık.
 • Soykan, Ö. N. (1999). Hegel Sisteminde Tarih Felsefesi / Betimleyici-Eleştirel Bir Giriş. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 40(1), 272-289.
 • Tutal, N. (2003). Doğu ve Amerika Arasında Avrupa. Doğu ve Batı Dergisi, 23, 163-175.
 • Uluç, G. (2009). Medya ve Oryantalizm / Yabancı, Farklı ve Garip… Öteki. İstanbul: Anahtar Kitaplar.
 • World Press Photo Kurumsal İnternet Sayfası, http://www.worldpressphoto.org/