KARLIOVA HAVZASI VE ÇEVRESİNDE (BİNGÖL) KUZEY ANADOLU FAYI (KAF) VE DOĞU ANADOLU FAYI’NA (DAF) BAĞLI OLARAK GELİŞMİŞ YERŞEKİLLERİ

Bu çalışmada Karlıova Havzası ve çevresinde Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ile Doğu Anadolu Fayı’na (DAF) bağlı olarak gelişmiş bazı yer şekillerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Karlıova Havzası, KAF, DAF ve Varto Fayı’nın kesiştiği bir alanda yer almaktadır. Havzanın oluşum ve gelişimi bu fayların denetiminde olmuştur. Havza, Doğu Anadolu Fayı’nın uzanışına bağlı olarak KD-GB yönlü bir uzanıma sahiptir. Karlıova Havzası ve çevresinde KAFZ ve DAFZ boyunca; ötelenmiş vadiler ve sırtlar, fay vadileri, çizgisel uzanışlı vadiler, çizgisel çöküntü alanları, fay diklikleri, fay gölleri, asılı vadiler, birikinti koni ve yelpazeleri, kütle hareketleri, sıcak su kaynakları ve genç bazalt çıkışları görülmüştür. Bu çalışmada Karlıova Havzası ve çevresinde KAFZ ve DAFZ’a bağlı olarak oluşan fay diklikleri, fay gölleri, asılı vadiler, akarsu ötelenmeleri değerlendirilmiştir. KAFZ ve DAFZ boyunca fay diklikleri, asılı vadiler ve akarsu ötelenmeleri görülürken, DAFZ boyunca fay gölleri yaygındır.

___

  • Gaudemer, Y., Tapponnier, P. ve Turcotte, D. L. 1989. River offsets across active strike-slip faults, Ann. Tecton., III (2), 55–76.
  • Herece, E., 2008a, Doğu Anadolu Fayı Atlası, Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü Özel Yayın Serisi: 13, Ankara.
  • Herece, E., 2008b, DAF Boyu Jeoloji Haritası, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Ankara.
  • Huang, W., 1993. Morphologic patterns of stream channels on the active Yishi Fault, southern Shandong Province, Eastern China: implication for repeated great earthquake during the Holocene. Tectonophysics, 219, 283–304.
  • Huggett, R. J., 2015, Jeomorfolojinin Ana Temelleri, Nobel Yayınevi (3. Basımdan Çeviri) Özdemir, M. A. ve İnceöz, M., 2003, Doğu Anadolu Fay Zonunda (Karlıova-Türkoğlu arasında) Akarsu Ötelenmelerinin Tektonik Verilerle Karşılaştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C: 5, S: 1, s: 89-114, Afyon.
  • Şaroğlu, F., 1985, Doğu Anadolu’nun Neotektonik Dönemde Jeolojik ve Yapısal Evrimi, (İstanbul Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul.
  • Şaroğlu, F. ve Yılmaz, Y., 1986, Doğu Anadolu’da Neotektonik Dönemdeki Jeolojik Evrim ve Havza Modelleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü Dergisi, S: 107, Ankara.
  • Şaroğlu, F., Emre, O. ve Aydoğan, B., 1987, Türkiye’nin Diri Fayları ve Depremsellikleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü Derleme Rapor No. 8174.
  • Tarhan, N., 1997, 1/100000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Erzurum G 31 (J 45) ve G 32 (J 46) Paftaları, Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara.
  • Toori, M., 2012, Zanjan (Orta İran’ın Kuzeybatısı) Civarının Neotektoniği ve Depremselliği, (Ankara Üniversitesi Basılmamış Doktora Tezi), Ankara.