BİNGÖL HALK OYUNLARI

İlk insanlar duygularını ve düşüncelerini anlatabilmek için doğada bulunan hayvanları çeşitli mimik ve hareketlerle taklit etmeye çalışmışlardır. Bu ses ve taklitlerin birleşiminden ise halk oyunları ortaya çıkmıştır. Halk oyunlarında bir toplumun duygu, düşünce, heyecan, zevk ve sevinçlerini buluruz. Bingöl ülkemizde halk oyunlarının yaygın olarak yaşatıldığı şehirlerimizdendir. Bingöl halk oyunlarında yöre insanının yaşam tarzı, yörenin coğrafi yapısı ve iklimi yansıtılmaktadır. Bu oyunlar, başta eğlence olmak üzere; aşk, sevinç, barış, uzlaşma, toplumsal dayanışma, psikolojik rahatlama, eğitim ve kültürü koruma gibi önemli işlevlere sahiptir. Bu çalışmada Bingöl halk oyunları tanıtılacak ve bu oyunların işlevleri üzerinde durulacaktır.

FOLK DANCES OF BİNGÖL

Primitive man tried to imitate animals in nature through a variety of sounds and mimics to express their emotions and ideas. Folk dances came into existence with the combination of these sounds and imitations. We find the emotions, ideas, joys, enjoyments and happiness of a society in folk dances. Bingöl is one of the regions where folk dances are extensively performed. The life style of the region people, geographical structure and climate of the region are reflected in the folk dances of Bingöl. These dances have important functions such as entertainment, love, joy, peace, compromise, social solidarity, psychological relief, preservation of education and culture. In this study, the folk dances of Bingöl will be introduced and the functions of these dances will be dwelled on.

___

  • ALAY, Okan, (2006). Kültür Dünyamızda Bingöl, Elazığ: Üniversite Kitabevi Yay.
  • ARTUN, Erman, (2008). Türk Halkbilimi, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
  • BULMUŞ, Ahmet, (2010). “Bingöl Halk Oyunları Çıkışı” Ankara Binyar Dergisi, S. 1. s. 36.
  • ÇORUHLU, Yaşar, (2006). Türk Mitolojisi’nin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
  • GÜVEN, Merdan, (2014). “Türk Halk Oyunlarında Kartal Figürü”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum, s.285-302.
  • ÖGEL, Bahaeddin, (2003). Türk Mitolojisi: Kaynaklar ve Açıklamaları ile Destanlar, C. I, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.