Linguistic landscape Approach to language visibility in post - Soviet Baku

Makalede Dilbilimsel Görüntü ( Linguistic Landscape) kavramı kullanılarak, Bakü’nün merkez kısmında tabela ve levhalar sosyal bilim teorisi çerçevesinde dil açısından irdelenmiştir. Burada amaç, Azerbaycan’da boy gösteren köklü sosyal, politik ve ideolojik değişimlerin dil görünümünü nasıl etkilediğini ve dil manzarasında oluşan değişiklikleri tespit etmektir. Resmi ve resmi olmayan kurumların tabelaları, yazıldıkları dillere ve onların kullanım şekillerine göre incelenerek, hem kamu kurumlarının hem de özel sektörün günümüzde geçerli olan dil politikasına yaklaşımı ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen bulgular, dil görünümünün ve dillerin güç dengesinin tamamen değiştiğini göstermektedir. Azerbaycan Türkçesi, yasalarca koruma altına alınmasına rağmen, küreselleşmenin getirdiği şar tların etkisiyle İngilizce ile rekabet etmekte belli zorluklarla karşılaşmaktadır. Rus dili Sovyet zamanındaki kullanım ala nlarını kaybetmiş ve ondan boşalan yerleri İngiliz dili doldurmuştur. Ayrıca, Türkiye Türkçesinin Azerbaycan Türkçesi üzerinde yoğun etkisini görmek mümkündür. Kısacası, üç sonuçla karşı karşıyayız: Türk köklerine dönüş, Ruslaştırma etkisinin kaybolması ve ‘dilsel küreselleşme’.

___

Ben-Rafael, Eliezer et al. (2006). “Linguistic Landscape as a symbolic construc- tion of the public space: The case of Israel”. In Durk Gorter (ed.), Linguis- tic Landscape: A New Approach to Multilingualism . Clevedon: Multilingual Matters. 7- 30.

Du Plessis, Theodorus (2010). Bloemfontein/Mangaung, “‘City on the cove’. Language management and transformation of a non-representative linguis- tic landscape”. In Elana Shohamy, Eliezer Ben- Rafael & Monica Barni (eds.) . Linguistic Landscape in the City. Bristol: Multilingual Matters. 74- 95.

Garibova, Jala and Mata net Asgarova (2009). “Language policy and legislation in post-Soviet Azerbaijan”. Language Problems & Language Planning 33 (3):191 - 217

Gendelman, Irina and G . Aiello (2010). “Faces of places: Façades as global co m- munication in post- Eastern Bloc urban renewal”. In Adam Jaworski& Crispin Thurlow (eds.), Semiotic Landscapes: Language, Image, Space . Lo n- don: Continuum. 256-273.

Hélot, Christine, Janssens et al. (2012). “Introduction”. In Christine Hélot, Rudi Janssens, Monica Barni and Carla Bagna (eds.), Linguistic Landscapes, Multilingualism and Social Change . Frankfurt am Main: Peter Lang. 17- 26.

Landry, Roger and R. Y. Bourhis (199 7). “Linguistic landscape and ethnolinguis- tic vitality: An empirical study”. Journal of Language and Social Psychology, Vol.16 (1): 23 -49.

Muth, Sebastian (2013). “War, language removal and identity in the LL of Na- gorno -Karabakh”. The 5th Linguistic Landscape Conference on “Protest. Con- flict and Change”. The University of Namur (Belgium) April 24-26, 2013.

Pavlenko, Aneta (2009). “Language conflict in post-Soviet linguistic landscapes”. Journal of Slavic Linguistics 17(1 -2): 247-274.

_____, (2010). “Linguistic landscape of Kyiv, Ukraine: A Diachronic study”. In Elana Shohamy, Eliezer Ben-Rafael & Monica Barni (eds.), Linguistic Landscape in the City. Bristol: Multilingual Matters. 133 -150.

Sadıkhova, Farida and M. Abadi (2000). Where's the Azeri? Trends among store signs in Baku. Azerbaijan International(8.1) Spring 2000.

Shibliyev, Javanshir (2005). The Relationship Between Language Policy and Sociopolitical Developments: The Azerbaijani Language . Unpublished PhD Disse r- tation. Eastern Mediterranean University.

Shibliyev, Javanshir and N. Osam (2003). “Sociopolitical changes and language: A retrospective view of Azerbaijanian”, Turkic Languages 7: 235 -244.

Yurchak, Alexei (2000). “Privatize your name: Symbolic work in a post- Soviet linguistic market”. Journal ofSociolinguistics 4/3: 406-434.

___