Karbon stok değişimi; Bolu Sarıalan işletme şefliği

Küresel ısınmanın en önemli nedenlerinden biri atmosferde biriken karbondioksittir. Atmosferdeki karbondioksitin azaltılmasında  ormanlar önemli karasal ekosistemlerdir. Küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, ülkeler orman ekosistemlerindeki tutulan karbon miktarlarını ve karbon değişimlerini belirlemeleri gerekmektedir. Karbon hesaplamalarında doğru sonuçlara ulaşabilmek amacıyla hangi metodun daha güvenilir olduğunun belirlenmesi amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Çalışma sonucunda değerlendirilen dört yöntem içerisinden FRA 2010 yönteminin, meşcere karbonunun belirlenmesinde, diğer metodlardan daha yüksek, toprak karbon hesaplanmasında ise en düşük değer verdiği görülmüştür. Sarıalan orman işletme şefliğinde hesap yöntemiyle stoklanan karbon miktarı 172,56 ton/ha olarak hesaplanmıştır. Ayrıca 1986-95 plan dönemi ile 2005-2014 plan dönemleri kıyaslandığında tüm yöntemlerle ortalama %15,5 oranında Sarıalan Orman işletme Şefliğinde stoklanan karbon miktarında artış belirlenmiştir.

Carbon stock change; Bolu Sarialan forest enterprise

One of the most important causes of global warming is carbon dioxide stored in the atmosphere. Forests are important terrestrial ecosystems in reducing carbon dioxide in the atmosphere. In the context of struggle global climate change, countries need to determine the amount of carbon retained and carbon changes in forest ecosystems. This study was conducted in order to determine which method is more reliable to achieve accurate results in carbon calculations. Among the four methods evaluated in the study, FRA 2010 method was found to be higher than other methods in determination of stand carbon and lowest value in soil carbon calculation. The amount of carbon stocked by the method of calculation in Sarıalan forest enterprize is calculated as 172,56 tons / ha. Moreover, when compared to the 1986-95 plan period and the 2005-2014 plan period, an increase in the amount of carbon stocks stocked in the Sarıalan  forest enterprize on average was determined to be 15.5%.

Kaynakça

Asan, Ü., Destan, S., Özkan, Y.U. 2002. İstanbul Korularının Karbon Depolama, Oksijen Üretme ve Toz Tutma Kapasitesinin Kestirilmesi, Orman Amenajmanı'nda Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, 18-19 Nisan, İstanbul, Bildiriler Kitabı, 194-197.

Binkley, D., Stape J.L. and Ryan, M.G.2004. “Thinking about efficiency of resource use in forests”. Forest Ecol.Manag., vol. 193, pp. 5-16.

Brown, S. 2002. Measuring carbon in forests: current status and future challenges. Environmental Pollution, 116, 363-372.

Coomes D.A., Allen R.B., Scott N.A., Goulding C., and Beets P., 2002. Designing systems to monitor carbon stocks in forests and shrublands, For. Ecol. Manage. 164 89–108.

Dixon, R.K., Trexler, M.C., Wisniewski, J., Brown, S., Houghton R.A. and Solomon A.M. 1994. “Carbon pools and flux of global forest ecosystems”, For. Sci. vol.263, no 3, pp. 185-190.

Durkaya, A., Durkaya, B., Atmaca, S. 2010. “Predicting the Above-ground Biomass of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Stands in Turkey”. Energy Sources, Part A, 32:485-493, DOI:10.1080/15567030802612473.

Durkaya, A., Durkaya, B., Makineci, E., Orhan, İ. 2015 “Turkish Pines’ Aboveground Biomass and Carbon Storage Relationships” Fresenius Environmental Bulletin Vol:24 (11), pp. 3573-3583.

Durkaya, B., Durkaya A.,Varol,T., Kaptan, S. 2013. Orman Ekosistemlerinde Karbon Stok Değişimlerinin Belirlenmesinde BEF Katsayılarının Kullanımı ve Uygunluklarının Değerlendirilmesi. Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslar arası Sempozyumu Bildiriler Kitabı,:451-465, 26-28 Kasım, ANTALYA

Durkaya, B., Durkaya, A.,Makineci, E.,Karabürk, T. 2013. “Estımatıng Above-Ground Bıomass and Carbon Stock of Indıvıdual Trees in Uneven-Aged Uludag Fir Stands”. Fresenius Environmental Bulletin. Vol:22 (2), pp. 428-434

Durkaya, B.,Varol, T., Durkaya, A.2014 “Determination of carbon stock changes: biomass models or biomass expansion factors” Fresenius Environmental Bulletin. Vol:23 (3), pp. 774-781.

FRA, 2010. Country Report, Turkey, pp.37-39

Goodale, C. L., Apps, M. J., Birdsey, R. A., Field, C. B., Heath, L.S., Houghton, R.A., Jenkins, J.C., Kohlmaier, G. H., Kurz, W., Liu, S., Nabuurs, G. J., Nilsson S. and Shvidenko, A. X. 2002. “Forest carbon sinks in the Northern Hemisphere”, Ecol. Appl. Vol.12, no 3, pp. 891–899,

Hertsgaard, M. 2001.Yeryüzü Gezgini, Çevresel Geleceğimizin Peşinde Dünya Turu. İstanbul. TEMA, Yayın No. 34,

Houghton, J.T., Meira Filho, L.G., Lim, B., Treanton, K., Mamaty, I., Bonduki, Y., Griggs, D.J. and Callander B.A. 1997. Revised 1996 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. IPCC/OECD/IEA,

IPCC, 1996.Climate Change 1995 The Science of Climate Change. Contribution of Working Group I. Cambridge University Press, New York,

IPCC, 2013. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley Cambridge, United Kingdom and New York, USA.

Jandl, R., Lindner, M., Vesterdal, L., Bauwens, B., Baritz, R., Hagedorn, F., Johnson, D.W., Minkinen K. and Byrne, K.A. 2007. “How strongly can forest management influence soil carbon sequestration?”, Geoderma. vol.137, pp. 253-268,

OGM, 1986 a; Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Abant Orman İşletme Müdürlüğü, Sarıalan Orman İşletme Şefliği Orman Amenajman Planı 1986-1995.

OGM, 1986 b Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Abant Orman İşletme Müdürlüğü, Elmalıdere Orman İşletme Şefliği Orman Amenajman Planı 1986-1995.

OGM,2005. Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Abant Orman İşletme Müdürlüğü, Sarıalan Orman İşletme Şefliği Orman Amenajman Planı 2005-2014.

OGM,2014. Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajmanı Planlarının Düzenlenmesine Ait Usul ve Esaslar. OGM

Schroeder P., Brown S., Mo J., Birdsey R., Cieszewski C., Biomass estimation for temperate broadleaf forests of the United States using inventory data, For. Sci. 43 (1997) 424–434.

Van Camp N., Vande Walle I., Mertens J., De Neve S., Samson R., Lust N., Lemeur R., Boeckx P., Lootens P., Beheydt D., Mestdagh I., Sleutel S., Verbeeck H., Van Cleemput O., Hofman G., Carlier L., Inventory-based carbon stock of Flemish forests: a comparison of European biomass expansion factors, Ann. For. Sci. 61 (2004) 677–682.

Vande Walle I, Van Camp N, Perrin D, Lemeur R, Verheyen, K, Van Wesemael B, Laitat E. 2005. Growing stock-based assesment of the carbon stock in the Belgian forest biomass. Ann.For.Sci. 62, 853-864.

Yolasığmaz, H.A., Çavdar, B., Demirci U.ve Aydın, İ.Z. 2016. “İki farklı yönteme göre karbon birikiminin tahmin edilmesi: Artvin Orman İşletme Şefliği örneği”, Türkiye Ormancılık Dergisi cilt 17, sayı 1, s.43-51.

Kaynak Göster

APA Durkaya, B , Durkaya, A , Kocaman, M . (2017). Karbon stok değişimi; Bolu Sarıalan işletme şefliği . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 268-275 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/27137/298115