KREDİ TAHSİSİNDE RATİNG YÖNTEMİNİN SORUNLU KREDİYE ETKİSİ

Bankalar teknolojik yenilik ve rekabete paralel olarak her geçen gün gelişmekle birlikte, özünde mevduat toplama ve kredi pazarlama ana işlevi içinde faaliyet gösteren kurumlardır. Bankaların asli işlevi güven esası doğrultusunda piyasadan belli bir maliyetle fon toplamak ve belirli kar marjıyla yine piyasaya aktarmaktır. Ancak piyasadan toplanan fonların kredi olarak pazarlanması, banka politikası, piyasaların durumu ve hedef müşterilerin kredibilitesi kısıtları çerçevesinde gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle ticari işletmelerin kredi taleplerinde mali tablolar analizi sonuçlarına göre verilen kredi kararı, bankaların sorunlu kredi oranını doğrudan etkilemektedir. Bankalar sorunlu kredilerinin oluşumunda önceden gerekli önlemleri alabilmek amacıyla, özellikle ticari işletmelerin finansal bilgilerini, aktarma ve arındırma işlemlerinden geçirerek yorumlanabilir seviyeye getirmektedirler. İşletmelerin finansal bilgilerinin bankalar tarafından yeniden gözden geçirilmesi ve düzeltme kayıtları yapılarak manipülatif raporlamaların tespiti ile bankalarda sorunlu kredi oranı düşerek, kredi kalitesinde artış yaşanabilecektir. Çalışmanın amacı, ticari işletmelerin risk derecelerini belirleyen rating kredi değerlendirme yönteminin gelişmesi ve doğru kredi kararlarının verilmesi sağlanarak bankaların sorunlu kredi oranları düşürülerek, finansal risk haritalarındaki olumsuzlukları minimum seviyeye indirilmesine katkı sağlamaktır. Bu amaçla bir kamu bankasında değerleme yöntemlerine göre verilen kredilerin takibe düşme oranları karşılaştırmalı olarak verilmiş ve uygun tahsis yöntemiyle kredi risklerinin minimize edilebileceği vurgulanmıştır. Bu çalışmayla, kredi tahsisinde işletmelerin finansal analizlerinin değerlendirilerek rating yöntemiyle verilen kredilerin diğer kredi değerleme yöntemlerine kıyasla sorunlu kredi oranını düşürdüğü ve banka mali bünyesinin bozulmasını önleyerek sermaye yeterliliğini arttırdığı tespit edilmiştir.

The Effect Of RatIng Method To ProblematIc Loans At Loan AllocatIon

With the improvement of banks each passing day, in paralel with technological innovation and competition, in essence, the banks are some institutions which operate in their main function of collecting deposits and loan marketing. The primary functions of the banks are to collect. Funds from the market with a certain cost in the direction of the confidience subject and to transfer them to the market again with a certain profit margain. However, the marketing of the funds collected from the market as loans, can be carried out within the constraints of the banking policy, the situation of the market and the credibility of the target markets. Particularly, in the loan requests of the trade associations, the loan decision made according to the analysis results of the financial situations affects the critical rate of the banks loans directly. With the aim of taking some necessary precautions in advance for the performing of the critical loans, the banks bring the financial information of the trade associations to a level at which it can be interpreted passing it through the transfer and purification proseduros. By reviewing of the financial information of the trade associations once more and preparing their correcting reports, with the determination of the manipulative reports and by reducing the critical rates of the loans at the bank an increase can occur in the loan quality.The aim of this study is to develop rating loan assesment method which determines the risk ratings of commercial establishments, to ensure giving the proper loan decisions and to make contributions for the decreasing of problematic loans of the banks and to reduce the problems to the minimum level in financial risk maps. To this end, to prosecution rates of the loans given with rating methods by a public bank has been given comperatively and it has been emphasised that the loan risks can be minimized with the proper allotment method.In this study, it has been ascertained that in loan allotment, the loans which were given with rating methods have reduced the rate of problematic loans compared with the other loan rating methods and prevented the unstability of financial condition of the bank and enhanced capital adequacy

___

 • Akgüç, Ö. (2006). Mali Tablolar Analizi. (12.Basım). İstanbul: Arayış Basım ve Yayıncılık.
 • Ekren, N. (Haziran 2008). TBB 51. Olağan Genel Kurulu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Prof. Dr. Nazım EKREN’in Açılış Konuşması. Bankacılar Dergisi, Sayı:65, S.4.
 • Belkıs, S. (1990). Kredilendirme Süreci ve Kredi Yönetimi, Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Vakfı, Yayın No:11, S.251.
 • Çıtak, N. (2009). Yaratıcı Muhasebe Hileli Finansal Raporlamamıdır?. Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 91, S.83.
 • Dymi, A. (Dec. 2010). Customer Behavior Coerces Update of Risk Scoring Tool. Mortgage Servicing News , 14 (12), 14-16.
 • Eken, M. H. (Nisan 2006). Türk Bankacılık Sektörü Yapılanma Sürecinde Bankalarda Finansal Risk Yönetimi-I, Analiz. Marmara Ünv. Muhasebe-Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi (MUFAD), 6 (15), 79-81.
 • Henkel, C. (Oct. 2011). Mastering Your Rating Scale. The RMA Journal 94 (2), 48-51.
 • Mishkin, S. F. (2001). Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emerging Market Countries, NBER Working Paper Series, No: 8087, 3-13.
 • Resmi Gazete. (2001). Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri Hakkında Yönetmelik, Tarih: 08.02.2001, Sayı: 24312.
 • Rose, P. And Marquis, M. (2003). Money and Capital Markets. (5. Edition). USA: Mc Graw Hill.
 • Serov, V. (1 April 2011). Credit Risk Measurement of SMEs. _____http://ssrn.com/ abstract=2018110> (2012, March 8).
 • Talu, H. (2-6 Mayıs 2001). Muhasebe Mesleğinin Para ve Sermaye Piyasalarındaki Yeri ve Önemi, İSMMMO Sempozyumu. Sayı 7, S.2.
 • http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/sempozyumkonu.asp?id=1125&did=1&dad=5.%2 MUHASEBE%20DENETİMİ%20SEMPOZYUMU%20(2-6%20Mayıs%202001) 10.12.2008.
 • Yayla, M. Ve Kaya, Y.T. (Mayıs 2005). Basel II’nin Ekonomik Yansımaları ve Geçiş Süreci, BDDK Araştırma Dairesi Çalışma Raporları, Sayı:3. S.1. T.C. Ziraat Bankası. (2005). Risk İzleme Eğitim Notu, Ankara.
 • http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Bankacilik_Kanununa_Ilis- kin_Duzenlemeler. 17.12.2011
 • http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Dergiler/Dokumanlar/sayi71.pdf 22.01.2012
 • http://www.resmigazete.gov.tr
 • http://www.tcmb.gov.tr

___

APA ATALAR M, ŞAHIN N (2013). Kredi tahsisinde rating yönteminin sorunlu krediye etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(30), 89 - 114.
Chicago ATALAR Metin,ŞAHIN Nisa Kıymet Kredi tahsisinde rating yönteminin sorunlu krediye etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16, no.30 (2013): 89 - 114.
MLA ATALAR Metin,ŞAHIN Nisa Kıymet Kredi tahsisinde rating yönteminin sorunlu krediye etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.30, 2013, ss.89 - 114.
AMA ATALAR M,ŞAHIN N Kredi tahsisinde rating yönteminin sorunlu krediye etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 16(30): 89 - 114.
Vancouver ATALAR M,ŞAHIN N Kredi tahsisinde rating yönteminin sorunlu krediye etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 16(30): 89 - 114.
IEEE ATALAR M,ŞAHIN N "Kredi tahsisinde rating yönteminin sorunlu krediye etkisi." Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, ss.89 - 114, 2013.