TÜRKİYE’DE GASTRONOMİ TURİZMİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Gastronomi turizmi, yükselen turizm trendleri arasında yerini alan, etkinlik kapsamı geniş ve yüksek derecede farkındalık yaratan etkisi ile yerel halkın ve etkinliğin gerçekleştirildiği yerin kalkınmasında ve imajında ciddi derecede katkıda bulunan, bölge ve ülkelerin tanıtımında önemli rol oynayan stratejik açıdan etkin faaliyetler olarak tanımlanmaktadır.Gastronomik etkinliklerin tanıtımı noktasında yapılan çalışmaların yetersizliği etkinliklerden elde edilecek olan maksimum verimi engellemektedir. Bu tarz etkinliklerin farkındalık düzeyinin arttırılması, yadsınamaz bir gerçek olarak ortadadır. İlgili konu çerçevesinde yapılan araştırmalara literatürde pek fazla rastlanamaması bu araştırmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır

An Overall Assessment On The Gastronomıc Tourısm In Turkey

Gastronomy tourism, emerging tourism trends taking place among the scope of activity to raise awareness on the effect of large and high degree of activity carried out with the local people and the image of the earth, and significantly contribute to the development of the region and the countries that play an important role in the promotion of active operations is defined as the strategic point of view.Promotional activities at the lack of gastronomic events of the studies prevents maximum efficiency to be obtained. Increasing the level of awareness of the value of this kind of activities, can not be denied as a reality is obvious. Much of the research literature on the subject is not within the framework emphasizes the need to study

___

Atilla, N. (2012), Sizin Oraların Nesi Meşhur ,http://aksam.medyator. com/2010/05/23/yazar/17362/nedim_atilla/sizin_oralarin_nesi_meshur_.html. (11.10.2012)

Bilgili, B., Ö. Yağmur, ve H. Yazarkan (2012), “Turistik Ürün Olarak Fes- tivallerin Etkinlik ve Verimliliği Üzerine Bir Araştırma (Erzurum-Oltu Kır- dağ Festivali Örneği)”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2(2), 117-124.

Çağlı, Irmak Beril (2012). “Türkiye’de Yerel Kültürün Turizm Odaklı Kal- kınmadaki Rolü: Gastronomi Turizmi Örneği”. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Çevik, S. ve M. Yıldırım Saçılık (2011). “Destinasyonun Rekabet Avantajı Elde Etmesinde Gastronomi Turizminin Rolü: Erdek Örneği”, 12. Ulusal Tu- rizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 12 Şubat Düzce 503-515.

Demirer, K (2012). “Turizm Gelirini Ancak Gastronomi ile Arttırabiliriz” http://www.turizmguncel.com/haber/-turizm-gelirini-ancak- gastronomi-ile- artirabiliriz-h13157.html. (11.12.2012).

Duman, T., M. Kozak, ve M. S. Uysal (2007). “Turizmde Ürün Çeşitliliği Yo- luyla Ürün Değeri Oluşturma: Türkiye’deki Arz Kaynakları Üzerine Bir İnce- leme”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18(2), 206-214.

Eren, D. (2012). “Alternatif Bir Turizm Çeşidi Olarak Mutfak Turizminin De- ğerlendirilmesine İlişkin Sektör Temsilcilerinin Görüşlerinin İncelenmesi Üze- rine Bir Araştırma”. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlan- mamış Yüksek Lisans Tezi.

Getz, D. (2000). “Developing a research agenda for the event management field. Events Beyond 2000: Setting the Agenda, Proceedings of Conference on Event Evaluation, Research and Education”. Editors John Allen, Robert Harris, Leo K Jago and A J Veal. Sydney: Australian Centre for Event Ma- nagement, University of Technology Sydney

Giritlioğlu, İ. ve C. Avcıkurt (2010) “Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pa- zarlanması, Örnek Şehirler ve Türkiye’deki Şehirler Üzerine Öneriler” (Derle- meden Oluşmuş Bir Uygulama), Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens- titüsü Dergisi, 3(4): 74-89.

Güneli, M. (2012). “Gastronomi ve İmaj Devri” (Erişim Tarihi: 09.12.2012). http://www.turizmdebusabah.com/yazarlar/gastronomi-ve-imaj-devri-mehmet- guneli-62638.html.

Horng, J.S. ve T. Chen-Tsang (2012). “Culinary Tourism Strategic Development:an Asia-Pacific Perspective”, International Tourism Of Journal Research, 14, 40-55. Jayswal, T. (2008). “Events Tourism: Potential to Build a Brand Destination”, Conference on Tourism in India – Challenges Ahead, 15-17 May , IIMK.

Karagöz, D (2006). “Etkinlik Turizmi ve Etkinlik Turizmi Bağlamında Ya- bancı Ziyaretçi Harcamalarının Ekonomiye Etkisi: Formula 1 2005 Türkiye Grand Prix Örneği”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın- lanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Türkben, C., Fulya Gül ve Yılmaz Uzar (2012). “Türkiye’de Bağcılığın Ta- rım Turizmi (Agro-Turizm) İçinde Yeri ve Önemi”, KMÜ Sosyal ve Ekono- mik Araştırmalar Dergisi, 14 (23): 47-50.

Uzunkaya, E. (2009). “Türkiye’nin Uluslararası Platformlardaki Tanıtım Fa- aliyetleri İçinde Halk Oyunları Festivallerinin Rolü”, Akademik Bakış Der- gisi, Sayı:16.

Yakın Doğu Üniversitesi (2012). “Gastronomi ve Turizm”, http://www.neu. edu.tr/tr/node/5551 (10.12.2012).

Yıldız, Ö. E. (2009). Türkiye’de Şarap Turizmi – Çeşme Örneğinde Ürün Ge- liştirme Modeli. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın- lanmamış Yüksek Lisans Tezi.

___

APA Bucak, T , Aracı, Ü . (2013). TÜRKİYE’DE GASTRONOMİ TURİZMİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 16 (30) , 203-216 .
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

104.5b37.6b