TÜRK DÜNYASI’NDA VE ANADOLU’DA KOPUZ

Öz Bu çalışmada mûsıkî tarihine başlangıç sayılabilecek kadar eski bir geçmişe sahip olan kopuz, çeşitli bakımlardan ele alınıp incelenmiştir. Eski, yeni; yerli yabancı birçok kaynak gözden geçirilerek, kopuzun kelime anlamı, kaynağı, şekli, yapısal ve müzikal özellikleri belirtilmiştir. Gezdiği coğrafyalarda onu kullanan toplulukların melodi yapılarına göre uğradığı değişiklikler, Türk toplulukları içindeki kullanım alanı araştırılmış, Ozanlık müessesesi ile ilgisi, âşıklık geleneği içindeki yeri üzerinde durulmuştur. Dede Korkut’tan başlayarak, kopuzu işleyen şâir ve yazarların değerlendirmelerine yer verilerek, bir mûsıkî aleti olarak fonksiyonları ve Türk mûsıkîsinin gelişimindeki rolüne işaret edilmiştir.