Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Etkinliklerinin Değerlendirilmesi: Bir Deneyimsel Öğrenme Durum Çalışması

Araştırmanın amacı 4. sınıf öğrencilerinin matematiksel modelleme etkinliklerinin deneyimsel öğrenme kuramı çerçevesinde değerlendirmektir. Araştırmanın türü, müdahalede bulunmadan var olan bir durumu ortaya koymayı hedefleyen durum çalışmasına uygundur. Modelleme ve deneyimsel öğrenmenin birlikte ele alınmasının nedeni, matematiksel modelleme etkinliklerinin gerçek yaşam problemlerinden oluşması ve öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlamasıdır. Araştırma durum çalışması olarak yürütülmüş ve tüm süreç online olarak gerçekleştirilmiştir. Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenen 13 dördüncü sınıf öğrencisi araştırmada katılımcı olarak yer almıştır. Veri toplama aracı olarak modelleme etkinlik öyküsü, modelleme değerlendirme rubriği, gözlem formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Uygulama sürecinde öğrencilere araştırmacılar tarafından oluşturulan dijital bir hikaye gösterilmiş ve problem durumu hikaye içerisinde verilmiştir. Bu hikaye kapsamında öğrenciler çevre ve alanla ilgili matematiksel modelleme etkinliğini cevaplandırmışlardır. Uygulama sürecinin sonunda öğrencilerin etkinlikle ilgili görüşlerini almak için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çevre ve alan konularının modelleme etkinlikleri ile uygulanması sonucunun öğrenciler için olumlu etkilerinin olduğu görülmektedir. Öğrencilerin matematiksel ve zihinsel modellemeye ulaştığı, bu süreçte motivasyonlarının arttığı görülmüştür. Buna ek olarak öğrencilerin modelleme etkinliklerinde alan hesaplamayı çevre hesaplamalarına göre daha fazla zorlandıkları ve daha fazla hata yaptıkları belirlenmiştir.

Evaluation of Mathematical Modeling Activity of 4th- Grade Students: A Case of Experiential Learning

The aim of the study is to evaluate the mathematical modeling activities of 4th-grade students within the framework of the experiential learning theory. One of the reasons for considering modeling and experiential learning together is that mathematical modeling activities consist of real life problems and allow students to learn experientially. The research conducted as a qualitative case study and whole process fulfilled online. 13 fourth grade students determined with the appropriate sampling method. Modeling activity story, modeling evaluation rubric, observation form and semi-structured interview forms were used as data collection tools. During the implementation process, the students were shown a digital story created by the researchers and the problem situation was embedded in the story. The story about a virus facing humanity asked to the students to find a solution of the problem. In the context of this story, the students carried out a mathematical modeling activities about perimeter and area. At the end of the implementation process, a semi-structured interview form was used to get students' opinions about the activity. As a result, students have achieved on mathematical and mental modeling while they made low score on mathematical results which subject area.

___

 • Akgün, L. Çiltaş, A., Deniz, D., Çiftçi Z. ve Işık, A. (2013). İlköğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme ile ilgili farkındalıkları [Primary school mathematics teachers’ awareness on mathematical modelling] Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 1-33. https://doi.org/10.14520/adyusbd.410
 • Alemdağ, C. ve Öncü, E. (2015). Kolb öğrenme stili modeline göre beden eğitimi öğretmeni adayları [Pre-service physical education teachers according to kolb's model of learning style]. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi (ALEG), 1(1) 1-12. https://dergipark.org.tr/en/pub/aleg/issue/1662/20569
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, SPSS uygulamalı [Research methods in social sciences, SPSS applied]. (6th Edition). Sakarya Yayıncılık.
 • Atherton, J. S. (2009). Learning and teaching external learning http://www.learning and teaching.info/learning/experience.html.
 • Baturo, A., & Nason, R. (1996). Student teachers’ subject matter knowledge within the domain of area measurement. Educational Studies in Mathematics, 31, 235– 268. https://doi.org/10.1007/BF00376322
 • Bilen, N., & Çiltaş, A. (2015). Evaluation of mathematical models and modeling in the fifth-grade mathematics curriculum based on teachers’ views. E-Kafkas Journal of Educatianal Research, 2(2). 40-54.
 • Bilgin İ, Durmuş S (2003). Öğrenme stilleri ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki üzerine karşılaştırmalı bir araştırma [A comparative research on learning styles and the success of students]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 381 - 400.
 • Blum, W., & Borromeo-Ferri, R. (2009). Mathematical modelling: Can it be taught and learnt? Journal of Mathematical Modelling and Application, 1(1), 45-58.
 • Blum, W., Galbraith, P. L., Henn, H., & Niss, M. (2007). Modelling and applications in mathematics education: The 14th ICMI Study. Sprenger.
 • Blum, W., & Leiß, D. (2007). Investigating Quality Mathematics Teaching–the DISUM project. Developing and Researching Quality in Mathematics Teaching And Learning, Proceedings of MADIF, 5, 3-16.
 • Blum, W. & Niss, M. (1991). Applied mathematical problem solving, modeling, applications, and links to other subjects - state, trends, and issues in mathematics instruction. Educational Studies in Mathematics, 22(1), 37-68.
 • Boz, N. (2008). Why is mathematics difficult? Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education (EFMED), 2(2), 52-65.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. (18th edition). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Chamberlin, S. A. (2013). Statistics for Kids: Model eliciting activities to ınvestigate concepts in statistics. Prufrock Press.
 • Chappell, M. F., & Thompson, D. R. (1999). Perimeter or area? Which measure is it? Mathematics Teaching in the Middle School, 5(1), 20-23.
 • Chesimet, M. C., Githua, B. N., & Ng’eno, J. K. (2016). Effects of experiential learning approach on students’ mathematical creativity among secondary school students of kericho east sub-county, Kenya. Journal of Education and Practice, 7(23), 51-57.
 • Cobb, P., Zhao, Q., & Visnovska, J. (2008). Learning from and adapting the theory of realistic mathematics education. Éducation et didactique, 2(1), 105-124. https://doi.org/10.4000/educationdidactique.276
 • Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory İnto Practice, 39(3), 124-130. https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2
 • Çakıcı, D., Alver, B. ve Ada, Ş. (2006). Anlamlı ögrenmenin ögretimde uygulanması [The application of meaningful learning in teaching]. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(13), 71-80.
 • Çavuş Erdem, Z., Doğan, M., Gürbüz, R. ve Şahin, S. (2017). The reflections of mathematical modeling in teaching tools: textbook analysis. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 7(1), 61-86. https://doi.org/10.17984/adyuebd.309793
 • Çetinkaya, B., Kertil, M., Erbas, A. K., Korkmaz, H., Alacaci, C., & Cakiroglu, E. (2016). Pre-service teachers’ developing conceptions about the nature and pedagogy of mathematical modeling in the context of a mathematical modeling course. Mathematical Thinking and Learning, 18(4), 287-314. https://doi.org/10.1080/10986065.2016.1219932
 • Çiltaş, A. ve Işık, A. (2012). Matematiksel modelleme yönteminin akademik başarıya etkisi [The effect of mathematical modeling method on academic achievement]. Çağdaş Eğitim Dergisi Akademik, 1(2), 57-67.
 • Daugherty, K. K. (2006). Backward course design: making the end the beginning. American Journal of Pharmaceutical Education, 70, 1-5. https://doi.org/10.5688%2Faj7006135
 • Dewey, J. (2014). Deneyim ve eğitim [Experinence and education] (S. Akıllı, Çev.). ODTU Yayıncılık. (Orijinal eserin basım yılı 1998)
 • Divrik, R. ve Pilten, P. (2021). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin çevre ve alan konularında yaptıkları hataların analizi [An analysis of 4th grade students' errors in the topics of perimeter and area]. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 333-356. https://doi.org/10.51460/baebd.868760
 • Drijvers, P. H. M. (2003). Learning algebra in a computer algebra environment. [Doctoral dissertation], Freudenthal Institute, Utrecht, The Netherlands: CD-β Press.
 • Eaton, S. E. (2010). Formal, non-formal and informal learning: The case of literacy, essential skills, and language learning in Canada. Eaton International Consulting.
 • English, L. D. (2006). Mathematical modeling in the primary school: children’s construction of a consumer guide. Educational Studies in Mathematics, 62(3), 303–329. https://doi.org/10.1007/s10649-005-9013-1
 • English, L. D., & Watters, J. (2004). Mathematical modelling with young children. Paper presented at the 28th Annual Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics. Bergen, Norway.
 • English, L., & Watters, J. (2005). Mathematical modeling in the early school years. Mathematics Education Research Journal, 16, 58-79. https://doi.org/10.1007/BF03217401
 • Eraslan, A., & Kant, S. (2015). Modeling processes of 4th-year middle-school students and the difficulties encountered. Educational Sciences: Theory and Practice, 15(3), 809-824. https://doi.org/10.12738/estp.2015.3.2556
 • Erbaş, A. K., Kertil, M., Çetinkaya, B., Çakıroğlu, E., Alacacı, C. ve Baş, S. (2014). Matematik eğitiminde matematiksel modelleme: Temel kavramlar ve farklı yaklaşımlar [Mathematical modeling in mathematics education: Basic concepts and different approaches)] Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1-21. https://doi.org/10.12738/estp.2014.4.2039
 • Ertekin, E. (2005). Öğrenme ve öğretme stilleri üzerine bir çalışma [A study on learning styles and teaching styles]. (Tez No. 153904) [Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ertürk, M., & Şahin, G. (2019). The use of second life game as a experimental learning model for learning social studies. Hacettepe University Journal of Education, 34(2), 434-459. http://doi.org/10.16986/huje.2018045451
 • Evin Gencel, İ. (2006). Öğrenme stilleri, deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitim, tutum ve sosyal bilgiler program hedeflerine erişi düzeyi [Learning styles, instruction based on kolb's experiential learning theory, attitude and social studies achievement]. (Tez No. 206021) [Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Evin Gencel, İ. (2007). Kolb’un deneyimsel öğrenme kuramına dayalı öğrenme stilleri envanteri-ııı Türkçeye uyarlama çalışması [Study of adapting kolb's learning styles inventory-iii based on experiential learning theory into turkish]. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 120-139.
 • Evin Gencel, İ. (2008). The effect of ınstruction based on kolb’ experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies. Elementary Education Online, 7(2), 401-420.
 • Ferri, R. B. (2006). Theoretical and Empirical Differentiations of Phases in The Modelling Process. ZDM, 38(2), 86-95. https://doi.org/10.1007/BF02655883
 • Ferdianto, F., & Hartinah, S. (2020). Analysis of the difficulty of students on visualization ability mathematics based on learning obstacles. International Conference on Agriculture, Social Sciences, Education, Technology and Health (ICASSETH 2019). 10.2991/assehr.k.200402.053
 • Galbraith, P., & Stillman, G. (2006). A framework for identifying student blockages during transitions in the modelling process. ZDM, 38(2), 143-162. https://doi.org/10.1007/BF02655886
 • Geary, D. C., Boykin, A. W., Embretson, S., Reyna, V., Siegler, R. Berch, D. B. & Graban, J. (2008). Chapter 4: Report of the Task Group on Learning Processes. The final report of the National Mathematics Advisory Panel, 4-1. U. S. Department of Education. Retrieved from http://www2.ed.gov/about/bdscomm/list/mathpanel/reports.html.
 • Gravemeijer, K., & Doorman, M. (1999). Context problems in realistic mathematics education: A calculus course as an example. Educational studies in mathematics, 39(1), 111-129. https://doi.org/10.1023/A:1003749919816
 • Gravemeijer, K. (1994). Developing realistic mathematics education. Utrecht, The Netherlands: CD-β Press.
 • Gravemeijer, K., & Stephan, M. (2002). Emergent models as an instructional design heuristic. K. Gravemeijer, R. Lehrer, B. Oers, & L. Verschaffel (Eds.), In Symbolizing, modeling and tool use in mathematics education (pp. 145-169). Kluwer Academic Publishers.
 • Greer, B., Verschaffel, L., & Mukhopadhyay, S. (2007). Modelling for life: Mathematics and children's experience. W. Blum, P. Galbraith, H. Henn, and M. Niss, (Eds.), In Modelling and applications in mathematics education: The 14th ICMI Study (pp. 89-98). Springer.
 • Guimarães, G., & Oliveira, I. (2018). How kindergarten and elementary school students understand the concept of classification. A. Leavy, M. M. Mavrotheris, E. Paparistodemou (Ed.), In Statistics in Early Childhood and Primary Education (129-146) Springer.
 • Gürefe, N. (2018). Ortaokul öğrencilerinin alan ölçüm problemlerinde kullandıkları stratejilerin belirlenmesi [Determining strategies used in area measurement problems by middle school students]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 417-438. 10.16986/HUJE.2017032703
 • Hamdani (2011). Teaching and learning strategies. Bandung: CV Pustaka Setia.
 • Herbert, S., & Pierce, R. (2008). An ‘emergent model’for rate of change. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 13(3), 231-249. https://doi.org/10.1007/s10758-008-9140-8
 • Hestenes, D. (2006). Notes for a modeling theory. In Proceedings of the 2006 GIREP conference: Modeling in physics and physics education, (Vol. 31, p. 27). Amsterdam: University of Amsterdam.
 • Hwang, W., Chen, N., Dung, J., & Yang, Y. (2007). Multiple representation skills and creativity effects on mathematical problem solving using a multimedia whiteboard system. Journal of Educational Technology and Society, 10(2), 191- 212. https://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.10.2.191
 • Işık, A. ve Mercan, E. (2015) Ortaokul matematik öğretmenlerinin model ve modelleme hakkındaki görüşlerinin incelenmesi [Analysis of the views of secondary school maths teachers on model and modeling]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1835-1850.
 • Jarvis, T., & Pell, A. (2005). Factors influencing elementary school children's attitudes toward science before, during, and after a visit to the UK National space centre. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 42(1), 53-83. https://doi.org/10.1002/tea.20045
 • Jose, S., G. Patrick, P., & Moseley, C. (2017) Experiential learning theory: the importance of outdoor classrooms in environmental education. International Journal of Science Education, 7(3), 269-284. 10.1080/21548455.2016.1272144
 • Jirotková, D., Vighi, P., & Zemanová, R. (2019, August). Misconceptions about the relationship between perimeter and area. In International Symposium Elementary Mathematics Teaching (pp. 221-231).
 • Johns, B. (1999). Effects of learning style based homework prescriptions on the achievement and attitudes of middle schools students. NASSP Bulletin, 89(642), 67-89. 10.1177/019263650508964206
 • Karakelle, S., & Saraç S. (2007). Validity and factor structure of turkish versions of the metacognitive awareness ınventory for children - A and B forms. Turkish Psychological Articles, 10(20), 87-103.
 • Kapur, J. N. (1988). Mathematical modelling. New Age International.
 • Kılıç, E. (2002). Web temelli öğrenmede baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi ve akademik başarıya etkisi [Learning activities preference of the dominant learning style in web-based learning, and its impact on acedemic achievement]. (Tez No. 137481) [Yüksek Lisans tezi, Ankara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kidman, G., & Cooper, T. J. (1997). Area integration rules for grades 4, 6 and 8 students. In Proceedings of the 21st international Conference for the Psychology of Mathematics Education, Lahti, Finland (pp. 136-143).
 • Kolb, D. A., Boyatzis, R. E., & Mainemelis, C. (1999). Experiential learning theory: previous research and new directions, (The revised paper appears in: R. J. Sternberg and L. F. Zhang (Eds.), Perspectives on cognitive, learning, and thinking styles. NJ: Lawrence Erlbaum).
 • Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: experiencies as the source of learning and development. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
 • Laurens, T., Batlolona, F. A., Batlolona, J. R., & Leasa, M. (2017). How does realistic mathematics education (RME) improve students’ mathematics cognitive achievement? Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(2), 569-578. https://doi.org/10.12973/ejmste/76959
 • Lesh, R., Hoover, M., Hole, B., Kelly, A., & Post, T. (2000). Principles for developing thought-revealing activities for students and teachers. A. Kelly & R. Lesh (Eds.), In Hand book of reseacrh design in mathematics and science education. pp. 591- 646. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lesh, R. E., & Doerr, H. M. (2003). Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Lesh, R., Cramer, K., Doerr, H., Post, T., & Zawojewski, J. (2003). Model development sequences perspectives. Beyond constructivism: A models & modeling perspective on mathematics teaching, learning, and problem solving. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Llewellyn, A., & Frame, S. (2012). Online experiential learning: bridging the gap between theoretical knowledge and realworld competence. Development and Learning in Organizations: An International Journal, 27(1), 16-18.
 • Maaß, K. (2006). What are modeling competencies? International Journal on Mathematics Education, 38(2), 113-142. DOI: 10.1007/BF02655885
 • Martin, W., & Strutchens, M. E. (2000). Geometry and measurement. In E. A. Silver (Ed.), Results of the 1996 NAEP Mathematics Assessment, pp. 193-234. Reston, VA: NCTM.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook: qualitative data analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
 • Mousoulides, N. G., Christou, C., & Sriraman, B. (2008). A modeling perspective on the teaching and learning of mathematical problem solving. Mathematical Thinking and Learning, 10(3), 293-304. https://doi.org/10.1080/10986060802218132
 • Moyer, P. S. (2001). Are we having fun yet? how teachers use manipulatives to teach mathematics. Educational Studies in Mathematics, 47, 175-197. https://doi.org/10.1023/A:1014596316942
 • Mulbar, U., & Zaki, A. (2018, June). Design of realistic mathematics education on elementary school students. Journal of Physics: Conference Series, 1028, (1), 012155). IOP Publishing.
 • Nelissen, J. M. (1999). Thinking skills in realistic mathematics. Teaching and learning thinking skills, 189-213.
 • Neunzert, H., & Rosenberger, B. (1991). Schlüssel zu Mathematik. Econ.
 • Newsome, L. A., Wardlow, G. W., & Johnson D. M. (2005). Effects of lecture versus experiential teaching method on cognitive achievement, retention and attitudes among high school agriscience students. National AAAE Research Conference, pp. 146-156.
 • Nichols, J. (2003). The effects of kolb’s experiential learning theory on achievement and attitude. Retrieved from: http://wwwweb1.epnet.com/citation.asprds
 • Okur, E. (2012). Sınıfdışı deneyimsel öğretim: ekoloji uygulanması [Outdoor experiential education: Ecology application] (Tez No. 345850) [Doktora tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Özgür, H. (2013). Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenme stilleri: trakya üniversitesi örneği [Learning styles of distance education students: Trakya university sample]. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 85-91.
 • Outhred, Lynne N., & Mitchelmore, Michael C. (2000). Young children's intuitive understanding of rectangular area measurement. Journal for Research in Mathematics Education, 31(2), 144-167. https://doi.org/10.2307/749749
 • Parker, V., & Gerber, B. (2000). Effects of a science intervention program on middle grade student achievement and attitudes. School Science and Mathematics, 100(5), 236-242. https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.2000.tb17263.x
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed). Sage Publications.
 • Peker, M. (2005). İlköğretim matematik öğretmenliğini kazanan öğrencilerin öğrenme stilleri ve matematik başarısı arasındaki ilişki. [The relationship between learning styles and mathematics achievement students’ acquiring primary mathematics teacher education] Eurasian Journal of Educational Research, 21, 200-210.
 • Pooja, W. (2012). Achievement in relation to mathematical creativity of eighth grade students. Indian Streams Research Journal, 2(2) 1-7. https://doi.org/10.9780/22307850
 • Ramey-Gassert, L., Walberg, H. J. III., & Walberg, H. J. (1994). Re-examining Connections: Museums As Science Learning Environments. Science Education, 78(4), 345-363. https://doi.org/10.1002/sce.3730780403
 • Reynolds, A., & Wheatley, G. H. (1996). Elementary students’ construction and coordination of units in an area setting. Journal for Research in Mathematics Education, 27(5), 564-581. https://doi.org/10.5951/jresematheduc.27.5.0564
 • Riyanto, B., & Putri, R. I. I. (2017, December). Mathematical modeling in realistic mathematics education. In Journal of Physics: Conference Series, 943(1), 012049. IOP Publishing.
 • Rukayah, M., & Mintasih, I. (2019). Effectiveness of experiential learning-based teaching material in mathematics. International Journal of Evaluation and Research in Education, 8(1), 57-63. https://doi.org/10.11591/ijere.v8.i1.pp57-63
 • Santia, I., & Sutawidjadja, A. (2019). Exploring Mathematical Representations in Solving Ill-Structured Problems: The Case of Quadratic Function. Journal on Mathematics Education, 10(3), 365-378. https://doi.org/10.22342/jme.10.3.7600.365-378.
 • Schorr, R. Y., & Koellner Clark, K. (2003). Using a modeling approach to analyze the ways in which teachers consider new ways to teach mathematics. Mathematical Thinking and Learning, 5(2), 191-210. https://doi.org/10.1080/10986065.2003.9679999
 • Simatwa, E. M. W. (2010). Piaget’s theory of intellectual development and its implication for instructional management at presecondary school level. Educational Research and Reviews, 5(7), 366-371. https://doi.org/10.5897/ERR.9000256
 • Smith, D., & Kolb, D. (1996). User guide for the learning style ınventory: A manual for teachers and trainers. Boston: Mc Berand Company.
 • Sperling, R. A., Howard, B. C., Miller, L. A., & Murphy, C. (2002). Measures of children’s knowledge and regulation of cognition. Contemporary Educational Psychology, 27, 51-79. https://doi.org/10.1006/ceps.2001.1091
 • Stake, J. E., & Mares, K. R. (2001). Science enrichment programs for gifted high school girls and boys: Predictors of program impact on science confidence and motivation. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 38(10), 1065-1088. https://doi.org/10.1002/tea.10001
 • Stephan, M., & Clements, D. H. (2003). Linear and area measurement in prekindergarten to grade 2. Learning and teaching measurement, 5(1), 3-16.
 • Swan M., Turner R., Yoon C., & Muller E. (2007) The roles of modelling in learning mathematics. Blum W., Galbraith P. L., Henn HW. and Niss M. (Eds.) In Modelling and applications in mathematics education. Springer https://doi.org/10.1007/978-0-387-29822-1_29
 • Şentürk, F. (2010). 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile matematik öğretmenlerinin öğretme stillerinin öğrencilerin matematik dersi başarısı üzerine etkisi [The effect of 7th grade students' learning styles and mathematics teachers' teaching styles on the student mathematical success]. (Tez No. 275263) [Doktora tezi, Balıkesir Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Tan Sisman, G., & Aksu, M. (2016). A study on sixth grade students’ misconceptions and errors in spatial measurement: length, area, and volume. International Journal of Science and Mathematics Education, 14, 1293-1319 https://doi.org/10.1007/s10763-015-9642-5
 • Taşçı, G., Usbaş Kaya H. & Önkol Bektaş, F. L. (2021). Eğitimde yeni bir perspektif: bahçe temelli eğitim yaklaşımı [A new perspective in education: approach of garden-based education]. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 529-540. https://doi.org/10.18506/anemon.819314
 • Toptaş, A., Olkun, S., Çekirdekçi S. & Sarı, M.H. (Ed.). (2020). İlkokulda matematik öğretimi [Teaching mathematics in primary school]. Vizetek Yayıncılık
 • Tower, B. L. (2002). Academic backgrounds, learning styles and success. Retrieved from: http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcilt/3078204
 • Treffers, A. (1991). Didactical backround of a mathematics program for primary education. In L. Steefland (Eds.), Realistic mathematics education in primary school. CD- β Press
 • Türker Biber, B., & Yetkin Özdemir, İ. E. (2015). Matematik öğretiminde matematiksel modelleme yaklaşımı [Mathematical modeling perspective in teaching mathematics]. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 27, 39-50.
 • Üst, S., Bayraktaroğlu, S., & Narter, Ç. (2017). Tasarım fakülteleri için bir tanıtım önerisi: deneyimsel öğrenme [A promotion proposal for design schools: experiential learning]. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 13(7), 221.234. https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.333961
 • Van Den Heuvel-Panhuizen, M. (2003). The didactical use of models in Realistic Mathematics Education: An example from a longitudinal on percentage. Educational Studies in Mathematics, 54(1), 9-35. https://doi.org/10.1023/B:EDUC.0000005212.03219.dc
 • Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Drijvers, P. (2020). Realistic Mathematics Education. Lerman, S. (Eds) In Encyclopedia of Mathematics Education. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15789-0_170
 • Verschaffel, L., & De Corte, E. (1997). Teaching realistic mathematical modeling in the elementary school: a teaching experiment with fifth graders. Journal for Research in Mathematics Education, 28(5), 577–601. https://doi.org/10.2307/749692
 • Yılmaz, E. A. (2015). Oyunlaştırma [Gamification]. (2th Edition). Abaküs yayınları Yin, R. K. (2003). Case study research design and methods. Sage.
 • Yenilmez, K. ve Çakır, A. (2005). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik öğrenme stilleri [Mathematics learning styles in middle schools]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 11(44), 569-585.
 • Yeo, K. J. (2008). Teaching area and perimeter: Mathematics-pedagogical-content knowledge-in-action. 31st Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia Incorporated (MERGA 2008) on Navigating Currents and Charting Directions, Brisbane, Australia, 28 June - 1 July 2008
 • Weinberg, A. E., Basile, C. G., & Albright, L. (2011). The effect of an experiential learning program on middle school students’ motivation toward mathematics and science. RMLE Online, 35(3), 1-12. https://doi.org/10.1080/19404476.2011.11462086
 • Woodward, E., & Byrd, F. (1983). Area: Included topic, neglected concept. School Science and Mathematics, 83(4), 343–347.
 • Wubbels, T., Korthagen, F., & Broekman, H. (1997). Preparing teachers for realistic mathematics education. Educational studies in mathematics, 32(1), 1-28. https://doi.org/10.1023/A:1002900522457

___

APA Yılmaz Can D, Kesebir G (2023). Evaluation of Mathematical Modeling Activity of 4th- Grade Students: A Case of Experiential Learning. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 56(2), 585 - 650. 10.30964/auebfd.1037725
Chicago Yılmaz Can Dilara,Kesebir Gulcenur Evaluation of Mathematical Modeling Activity of 4th- Grade Students: A Case of Experiential Learning. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 56, no.2 (2023): 585 - 650. 10.30964/auebfd.1037725
MLA Yılmaz Can Dilara,Kesebir Gulcenur Evaluation of Mathematical Modeling Activity of 4th- Grade Students: A Case of Experiential Learning. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.56, no.2, 2023, ss.585 - 650. 10.30964/auebfd.1037725
AMA Yılmaz Can D,Kesebir G Evaluation of Mathematical Modeling Activity of 4th- Grade Students: A Case of Experiential Learning. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2023; 56(2): 585 - 650. 10.30964/auebfd.1037725
Vancouver Yılmaz Can D,Kesebir G Evaluation of Mathematical Modeling Activity of 4th- Grade Students: A Case of Experiential Learning. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2023; 56(2): 585 - 650. 10.30964/auebfd.1037725
IEEE Yılmaz Can D,Kesebir G "Evaluation of Mathematical Modeling Activity of 4th- Grade Students: A Case of Experiential Learning." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 56, ss.585 - 650, 2023. 10.30964/auebfd.1037725
ISNAD Yılmaz Can, Dilara - Kesebir, Gulcenur. "Evaluation of Mathematical Modeling Activity of 4th- Grade Students: A Case of Experiential Learning". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 56/2 (2023), 585-650.