Cinsel Gelişim: Çocuk Kitaplarında Üreme

Cinsel eğitim yaşamın başlangıcından itibaren sağlıklı gelişim sürecinde etkili olan bir kavramdır. İnsan bedeni ve gelişimi, şiddetten korunma ve güvende olma gibi üreme konusu da cinsel eğitimin bir parçasıdır. Bu araştırmada çocukların üreme konusuna yönelik sorularına yanıt verebilecek nitelikte, amaçlı örnekleme yoluyla belirlenen 11 resimli çocuk kitabı oluşturulan temalar çerçevesinde incelenmiştir. Kitaplarda geçen iletilerin içeriklerini ayrıntılarıyla ortaya koymak amacıyla bu araştırma doküman incelemesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara göre kitaplarda üremeyle ilgili bilgilerin verilmesi, biyolojik cinsiyet, cinsel organlar ve özellikleri, cinsel birliktelik, döllenme, hamilelik ve doğum süreçleri, üreme ve cinsellikle ilgili resimler, çocuk sahibi olma durumu ve ebeveynlere yönelik öneriler gibi temalara çeşitli şekillerde yer verildiği görülmüştür. Kitaplarda yer alan içerikler ile ayrıntıları farklılaşmaktadır. Cinsel eğitimin yaşa ve gelişim düzeyine uygunluğu, cinsel eğitimin ölçünleri ve içeriği göz önünde bulundurularak bulgular tartışılmıştır. Cinsel eğitimde kullanılabilecek bir araç olan resimli çocuk kitaplarının içeriğinin ve hitap ettiği yaş grubunun belirtilmesi, ebeveynlere cinsel eğitimde rehberlik edilmesi, cinsel eğitimde yaş ve gelişim düzeyine uygun ölçünlerin belirlenmesi ve uygulanması çocukların sağlıklı cinsel eğitim almalarına katkı sağlayacaktır.

Sexual Development: Reproduction in Children's Books

Sex education is a concept that is effective in the process of healthy development from the beginning of life. The human body and its development, protection from violence and safety, as well as reproduction, are all part of sex education. In this research, 11 illustrated children's books that can answer children's questions about reproduction and determined through purposeful sampling were examined within the framework of the themes created. To reveal the content of the messages in the books in detail, this research was conducted through document analysis. According to the results, the books included themes such as giving information about reproduction, biological sex, genitals and their characteristics, sexual intercourse, fertilization, pregnancy and birth processes, pictures related to reproduction and sexuality, having children and suggestions for parents in various ways. The contents and details of the books differ. The findings were discussed by considering the appropriateness of sex education for age and developmental level, the standards and content of sex education. Suggestions were given on the focus of books on reproduction in sex education.

___

 • ACARA. (2022). Structure [F-10 curriculum, Health and Physical Education]. Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA). https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/health-and-physical- education/structure/
 • Alkan Ersoy, Ö. (2016). Cinsel gelişimle ilgili temel kavramlar ve okul öncesi dönemde cinsel eğitim [Basic concepts of sexual development and sex education in preschool period]. İ. Artan (Ed.), Cinsel gelişim ve eğitim [Sexual development and education] içinde (ss. 10-28). Hedef CS Yayıncılık.
 • Artan, İ. (2017). Cinsel gelişim ve eğitim [Sexual development and education]. N. Baysal Metin (Ed.), Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi [Child Development from Prenatal to Adolescence] içinde (2. Baskı, ss. 227-262). Pegem Akademik Yayıncılık.
 • Arendell, T. (2000). Conceiving and investigating motherhood: The decade’s scholarship. Journal of Marriage and Family, 62(4), 1192-1207. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.01192.x
 • ASHA-American Sexual Health Association. (2021). Be an askable parent. Şehir: American Sexual Health Association: Retrieved from https://www.ashasexualhealth.org/parents/
 • Ballal, V., Thapar, R., Sandepudi, B., Narayan, A., & Devaraj, M. (2020). Sexuality education – do our children need it? Perspective of parents from coastal South India. Sex Education. 22(3), 379-392. https://doi.org/10.1080/14681811.2020.1843011.
 • Bayhan, P. ve Artan, İ. (2011). Çocuk gelişimi ve eğitimi [Child development and education]. Morpa Yayıncılık.
 • Bennett, C., Harden, J., & Anstey, S. (2018). Fathers as sexuality educators: aspirations and realities. An interpretative phenomenological analysis. Sex Education, 18(1), 74-89. https://doi.org/10.1080/14681811.2017.1390449.
 • Breuner, C. C., & Mattson, G. (2016). Sexuality Education for children and adolescents. Pediatrics, 138(2), https://doi.org/10.1542/peds.2016-1348
 • Bruess, C. E., & Greenberg, J. S. (2004). Sexuality education: Theory and practice. London: Jones and Bartlett Publishers.
 • Buston, K., & Wight, D. (2002). The Salience and Utility of School Sex Education to Young Women. Sex Education, 2(3), 233-250. https://doi.org/10.1080/1468181022000025794
 • Cacciatore, R., Korteniemi-Poikela, E., & Kaltiala, R. (2019). The steps of sexuality—A developmental, emotion-focused, child-centered model of sexual development and sexuality education from birth to adulthood. International Journal of Sexual Health, 31(3), 319-338. https://doi.org/10.1080/19317611.2019.1645783.
 • Collins, C. L., Angera, J. L., & Latty, C. R. (2008). College Aged Females’ Perceptions of Their Fathers as Sexuality Educators. Journal of Ethnographic & Qualitative Research, 2(2), 81-90. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip&db=asn& AN=32819877&site=eds-live&authtype=ip,uid
 • Connel, C., & Elliott, S. (2009). Beyond the birds and the bees: Learning ınequality through sexuality education. American Journal of Sexuality Education, 4(2), 83- 102. https://doi.org/10.1080/15546120903001332.
 • Christensen, L. B., Johnson, B. R., & Turner, L. A. (2014). Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analiz [Research Methods: Design and Analysis]. (A. Aypay, Çev.; 2. Baskı). Anı Yayıncılık.
 • Crisp, T., Gardner, R., P., Almeida, M. (2018). The all-heterosexual world of children's nonfiction: a critical content analysis of LGBTQ identities in orbis pictus award books, 1990-2017. Children's Literature in Education, 49(3), 246- 263. https://doi.org/10.1007/s10583-017-9319-5
 • Çer, E. (2017). Çocuk edebiyatında toplumsal cinsiyetsiz karakterler: Bir araştırma örneği [Gender-neutral characters in children's literature: A survey sample]. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14-1(27), 389-408. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/955386
 • Deniz, Ü. ve Gözütok, A. (2017). Okul öncesi dönem çocuk kitaplarının cinsel gelişim ve cinsel eğitim açısından incelenmesi [Review of pre-school children books in terms of sexual development and sex education]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(49), 424-432. Retrieved from http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=6ee09300- a2b1-45f7-8144-8ab87bc4283d%40pdc-v-sessmgr02
 • Dowshen, S. (2014, 8). Questions and answers about sex. Kids Health. Retrieved from https://kidshealth.org/en/parents/questions-sex.html
 • Duff, S. E. (2020). ‘Dear Mrs Brown’: Social purity, sex education and the Women’s Christian Temperance Union in early twentieth-century South Africa. Social History, 45(4), 476-499. https://doi.org/10.1080/03071022.2020.1812303
 • Eliküçük, A. ve Sönmez, S. (2011). 6 yaş çocuklarının cinsel gelişim ve eğitimiyle ilgili ebeveyn görüşlerinin incelenmesi [Examination of opinions of parents about sexual development and education six years old children]. Aile ve Toplum, 12(7), 45-62. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article- file/198040
 • European Expert Group on Sexuality. (2016). Sexuality education – what is it? Sex Education, 16(4), 427-431. https://doi.org/10.1080/14681811.2015.1100599
 • Filipović, K. (2018). Gender representation in children’s books: Case of an early childhood setting. Journal of Research in Childhood Education, 32(3), 310-325. https://doi.org/10.1080/02568543.2018.1464086.
 • Flores, D., & Barroso, J. (2017). 21st century parent–child sex communication in the united states: A process review. The Journal of Sex Research, 54(4-5), 532-548. https://doi.org/10.1080/00224499.2016.1267693.
 • Frankham, J. (2006). Sexual antimonies and parent/child sex education: learning from foreclosure. Sexualities, 9(2), 236-254. https://doi.org/10.1177/1363460706063120
 • Freud, S. (2014). Cinsellik Üzerine [Three essays on the theory of sexuality]. (Çev. H. Can). Tutku Yayınevi (Orijinal eserin basım yılı 1905).
 • Ganji, J., Emamian, M. H., Maasoumi, R., Keramat, A., & Merghati Khoei, E. (2017). The existing approaches to sexuality education targeting children: A review article. Iranian Journal of Public Health, 46(7), 890-898. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5563870/
 • Goodsell, T. L., & Meldrum, J. T. (2010). Nurturing fathers: A qualitative examination of child–father attachment. Early Child Development and Care, 180(1-2), 249-262. https://doi.org/10.1080/03004430903415098
 • Güder, S. Y. ve Alabay, E. (2018). Children's questions and answers of parents: Sexual education dilemma. International Journal of Progressive Education, 14(6), 138-151. https://doi.org/10.29329/ijpe.2018.179.11.
 • Güzelyurt, T. (2020). Okul öncesi dönemde cinsel eğitim ve cinsel ı̇stismardan korunma: Resimli çocuk kitaplarına yönelik bir ı̇nceleme [Sex education and abuse in pre-school period: An examination of children's books]. Uluslararası Çocuk Edebiyatı ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 54-69. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/955386
 • Guidry, L., Lake, V. E., Jones, I., & Rice, D. C. (2005). Literacy focused service- learning projects as a tool to augment children's literature courses. 25(3), 231- 236. https://doi.org/10.1080/1090102050250306.
 • Huberman, B. (2008, 11 17). Advocates for Youth. Growth and Development, Ages Nine to 12-What Parents Need to Know. Retrieved from https://www.advocatesforyouth.org/resources/health-information/parents-15/
 • Jung, C., G. (2018). Kişiliğin gelişimi [Development of personality]. (D. Olgaç, Çev.). Pinhan Yayıncılık. (Orijinal eserin basım yılı 1981).
 • Karaman, E. D. ve Doğan, N. (2018). Annelik rolü üzerine: kadının “annelik” kimliği üzerinden tahakküm altına alınması [Upon the motherhood role: woman’s being tyrannized through her “motherhood” identity] Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), Art. 2. https://doi.org/10.19145/e- gifder.443214
 • Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi [Document analysis as a qualitative data analysis method]. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(15), 170-189. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1156348
 • Kakavoulis, A. (2001). Family and sex education: A survey of parental attitudes. Sex Education Sexuality, Society and Learning, 1(2), 163-174. https://doi.org/10.1080/14681810120052588.
 • Ketting, E., Friele, M., & Michielsen, K. (2015). Evaluation of holistic sexuality education: A European expert group consensus agreement. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 21(1), 68-80. https://doi.org/10.3109/13625187.2015.1050715.
 • Kocatepe, B. ve Bilgi, S. (2018). Toplumsal bir inşa olarak babalık: annelerin yaşam öykülerinde baba imgesi [Fatherhood as a social construction: Father image in mothers' life stories]. Feminist Eleştiri, 10(2), 43-59. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/935252 .
 • Kyman, W. (1995). The first step: Sexuality education for parents. Journal of Sex Education and Therapy, 21(3), 153-157. https://doi.org/10.1080/01614576.1995.11074147.
 • Ladell, K. (2019). Spanish language children and teen books focusing on human sexuality and reproductive health. Public Library Quarterly, 38(2), 193-210. https://doi.org/10.1080/01616846.2018.1561169.
 • Mercan, Z. ve Tezel Şahin, F. (2017). Babalık rolü ve farklı kültürlerde babalık rolü algısı [Fatherhood role and perception of fatherhood role in different cultures]. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 2(2), 1-10. Retrieved from http://ijeces.hku.edu.tr/tr/download/article-file/359424
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis (2th edition). SAGE Publications, Inc.
 • Nadeem, A., Cheema, M. K., & Zameer, S. (2021). Perceptions of Muslim parents and teachers towards sex education in Pakistan. Sex Education, 21(1), 106-118. https://doi.org/10.1080/14681811.2020.1753032
 • NSVRC-National Sexual Violence Resource Center. (2013). An overview of healthy childhood sexual development. Retrived from https://www.nationalcac.org/wp- content/uploads/2016/08/HealthySexualDevelopmentOverview.pdf Odenweller, K. G., Rittenour, C. E., Dillow, M. R., Metzger, A., Myers, S. A., &
 • Weber, K. (2020). Ambivalent effects of stay-at-home and working mother stereotypes on mothers’ intergroup and interpersonal dynamics. Journal of Family Communication, 20(1), 16-35. https://doi.org/10.1080/15267431.2019.1663198
 • Öğretir Özçelik, A. D. (2021). Cinsel eğitim [Sex education]. A. D. Öğretir Özçelik (Ed.), Çocuk gelişimi [Child development] içinde (2th edition, ss. 199-265). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Özkızıklı, S., & Okutan, Ş. (2016). Bebeklik ve okul öncesi dönemde cinsel gelişim ve eğitim [Sexual development and education in infancy and preschool period]. İ. Artan (Ed.), Cinsel Gelişim ve Eğitim [Sexual Development and Education] içinde (s. 48-60). Hedef CS Yayıncılık.
 • Öztürk Samur, A. (2018). Çocuk edebiyatı ve medya [Children's literature and media]. Vize Yayıncılık.
 • Pakaluk, C. R., & Price, J. (2020). Are mothers and fathers interchangeable Caregivers? Marriage & Family Review, 56(8), 784-793. https://doi.org/10.1080/01494929.2020.1778318.
 • Planned Parenthood. (2021). What should I teach my preschooler about pregnancy and reproduction? Planned Parenthood Federation of America Inc. Retrieved from https://www.plannedparenthood.org/learn/parents/preschool/what-should- i-teach-my-preschooler-about-pregnancy-and-reproduct
 • Rhoads, S. E., & Rhoads, C. (2012). Gender roles and infant/toddler care: Male and famele professors on the tenure track. Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology, 6(1), 13-31. https://doi.org/10.1037/h0099227.
 • Robinson, K. H., Smith, E., & Davies, C. (2017). Responsibilities, tensions and ways forward: parents’ perspectives on children’s sexuality education. Sex Education Sexuality, Society and Learning, 17(3), 333-347. https://doi.org/10.1080/14681811.2017.1301904.
 • Rouhparvar, Z., Javadnoori, M., & Shahali, S. (2022). Parents’ approaches to sexuality education of their adolescent boys: A qualitative study in Ahvaz, Iran. Reproductive Health, 19(1), 69. https://doi.org/10.1186/s12978-022-01367-0
 • Sever, S. (2008). Edebiyat (yazın) - yaşam ilişkisi [The relationship between literature and life]. S. Sever (Ed.), Çocuk ve Edebiyat [Children and Literature] içinde (s. 20). Tudem Yayıncılık.
 • SIECUS-Sexuality Information and Education Council of the United States. (2018). Guidelines for comprehensive sexuality education (C. 1-3rd Edition). Fulton Press. https://siecus.org/wp-content/uploads/2018/07/Guidelines-CSE.pdf
 • Thomas, K., Patterson, K., Nash, R., & Swabey, K. (2020). What have dads got to do with it? Australian fathers’ perspectives on communicating with their young children about relationships and sexuality. Sex Education. https://doi.org/10.1080/14681811.2021.1908249.
 • UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). (2009). International Technical Guidance on Sexuality Education: An evidence- informed approach for schools, teachers and health educators. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Programme and Meeting Document [166884].
 • UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). (2018). International technical guidance on sexuality education: An evidence- informed approach; 2018—260770eng.pdf. International technical guidanceon sexuality educationAn evidence-informed approach. Retrived from https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmar cdef_0000260770&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttach ment/attach_import_d8d4de18-19d0-4a35-8eb2- ab5eaa5ca5d3%3F_%3D260770eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48 223/pf0000260770/PDF/260770eng.pdf#%5B%7B%22num%22%3A74%2C% 22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0% 2C842%2C0%5D
 • UNICEF. (2022). Erken çocukluk gelişimi (EÇG) [Early childhood development (ECD). Erken çocukluk gelişimi. https://www.unicef.org/turkiye/erken- %C3%A7ocukluk-geli%C5%9Fimi-e%C3%A7g
 • Walker, J. L. (2001). A qualitative study of parents' experiences of providing sex education for their children: The implications for health education. Health Education Journal, 60(2), 132-146. https://doi.org/10.1177/001789690106000205
 • WHO (World Health Organization) & BZgA (Bundeszentre für gesundheitliche Aufklarung). (2010). WHO Regional Office for Europe and BZgA Standards for Sexuality Education in Europe. Köln: Federal Centre for Health Education (BZgA).
 • Wilson, E. K., & Koo, H. P. (2010). Mothers, fathers, sons, and daughters: Gender differences in factors associated with parent-child communication about sexual topics. Reproductive Health, 7(1), 1-9. https://doi.org/10.1186/1742-4755-7-31
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences]. Seçkin Yayıncılık.
 • Yaffe, Y. (2020). Systematic review of the differences between mothers and fathers in parenting styles and practices. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-020-01014-6.
 • Yameng Liang, J., & Bowcher, W. L. (2019). Legitimating sex education through children’s picture books in China. Sex Education; Sexuality, Society and Learning, 19(3), 329-345. https://doi.org/10.1080/14681811.2018.1530104.
 • Yameng Liang, J., Tan, S., & O'Halloran, K. (2016). Representing sexuality and morality in sex education picture books in contemporary China. Social Semiotics, 27(1), 107-126. https://doi.org/10.1080/10350330.2016.1161117.
 • Zastrow, C., & Krist-Ashman, K. K. (2016). İnsan davranışı ve sosyal çevre [Understanding human behavior and the social environment]. (D. B. Çiftçi, Çev. Ed.). Nika Yayınevi (Orijinal eserin basım yılı 1987).

___

APA Hassamancioglu U, ceylan ş (2023). Cinsel Gelişim: Çocuk Kitaplarında Üreme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 56(2), 651 - 704. 10.30964/auebfd.953130
Chicago Hassamancioglu Ugur,ceylan şehnaz Cinsel Gelişim: Çocuk Kitaplarında Üreme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 56, no.2 (2023): 651 - 704. 10.30964/auebfd.953130
MLA Hassamancioglu Ugur,ceylan şehnaz Cinsel Gelişim: Çocuk Kitaplarında Üreme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.56, no.2, 2023, ss.651 - 704. 10.30964/auebfd.953130
AMA Hassamancioglu U,ceylan ş Cinsel Gelişim: Çocuk Kitaplarında Üreme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2023; 56(2): 651 - 704. 10.30964/auebfd.953130
Vancouver Hassamancioglu U,ceylan ş Cinsel Gelişim: Çocuk Kitaplarında Üreme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2023; 56(2): 651 - 704. 10.30964/auebfd.953130
IEEE Hassamancioglu U,ceylan ş "Cinsel Gelişim: Çocuk Kitaplarında Üreme." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 56, ss.651 - 704, 2023. 10.30964/auebfd.953130
ISNAD Hassamancioglu, Ugur - ceylan, şehnaz. "Cinsel Gelişim: Çocuk Kitaplarında Üreme". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 56/2 (2023), 651-704.