Geriatrik hastalarda intravezöz ve epidural morfin ile hasta kontrolü analjezi uygulamasının kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi

Amaç: Postoperatif kognitif bozukluk; hafıza ve konsantrasyonda bozuklukla karakterize, özellikle major cerrahi ameliyat geçiren yaşlı hastalarda, oldukça sık görülen bir durumdur. Yaşlılarda postoperatif deliryum oluşması, artmış morbidite, gecikmiş fonksiyonel derlenme ve hastanede kalış süresinde uzamaya neden olur. Bu çalışmada; genel anestezi altında radikal ve radikal olmayan prostatektomi yapılan geriatrik hastalarda postoperatif ağrı kontrolü için hasta kontrollü epidural analjezi (HKAE) veya hasta kontrollü intravenöz analjezi (HKAI) yöntemi uygulamasının kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi karşılaştırıldı. Metod: Çalışmaya elektif radikal ve radikal olmayan prostatektomi operasyonu için genel anestezisi planlanan 65 yaş üstü ASA I-III sınıfında toplam 40 hasta dâhil edildi. Hastalar Grup İ (İntravenöz HKA n=20) ve Grup E (Epidural HKA n-20) olmak üzere rastgele 2 gruba ayrıldı. Preoperatif ve postoperatif 24-48. ^saatlerde Mini Mental Durum Testi (MMST) uygulandı ve skorları kaydedildi. Postoperatif yoğun bakım ünitesine (PYBÜ) alındıktan sonraki 2., 4., 6., 12., 24., 48., saatlerde; hemodinamik veriler, görsel analog skala (VAS), sayısal derecelendirme skala (NRS), gözlemci ağrı skalası, gözlemci sedasyon skoru, komplikasyonlar, HKA cihazından istek (demand)/sunum (delivery) değerleri ve ek analjezik ihtiyacı kaydedildi. Bulgular: Gruplar arasında postoperatif tüm ölçümlerde istirahat ve aktivite VAS ve NRS değerleri açısından fark saptanmadı. Preoperatif MMST skoru, postoperatif 24. saatte başlangıç değerine göre artmış bulundu. Bu artış her iki grup için hem başlangıca göre hem de bir önceki ölçüme göre anlamlı olmasına karşılık (p

The effects of patient controlled analgesia methods with intravenous and epidural morphine on cognitive functions in geriatric patients

Objective: Postoperative cognitive dysfunction characterized with decline in memory and concentration is a very common situation particularly in elderly patient with major surgery. Postoperative delirium in elderly patients caused to increased morbidity, delayed functional recovery and increased hospital stay. The aim of this study is to compare the effects of intravenous or epidural patient controlled analgesia method on cognitive functions in elderly radical or non- radical prostathectomy patients. Methods: 40 ASA I-III patients over 65 years old scheduled for radical or non-radical prostathectomy with general anesthesia included the study. Patients were randomized to two groups; Group I (intravenous patient controlled analgesia, PCAI n=20) and Group E (epidural patient controlled analgesia, PCAE n=20). Mini Mental Status Test (MMST) were asked at preoperatively, postopeatively 24th and 48"' hour. Postoperative intensive care unit 2"', 4"', 6th, 12"', 24"', 48th hour hemodynamic parameters, Visual Analog Scale (VAS), Numeric Rating Scale (NRS), observed pain scale, observed sedation score, complications, PC A demand and delivery numbers and additional analgesic need were recorded. Results: There were no difference between groups at resting and active VAS and NRS values at all postoperative measurements. Postoperative 24"' MMST score was higher in all groups when compared with baseline. This increase was significant when compared baseline and previous measurement (p<0.001), but was not significant betweeen groups (p=0.54). Conclusion: Postoperative PCAI and PCAE methods provide adequate analgesia and preserve cognitive functions in elderly patients.

___

1.Çertuğ A. Geriatrik Hastaya Yaklaşım. TARK 2004 Özet Kitabı, 278.

2.Öğün CÖ, Topal A, Duman A, Erol A, Ökeşli S. Remifentanil-Sevofluran-Azotprotoksit Anestezisinde Propofol ve Tiyopenton'un Orta ve İleri Yaştaki Kadınlarda Derlenmeye ve Erken Kognitif Fonksiyonlara Etkisi. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2002; 30: 209-217.

3.Tsai SK, Lee C, Chen BJ. Recovery of Cognitive Functions After Anaesthesia With Desflurane or İsoflurane and Nitrous Oxide. Br JAnaesth 1992; 69: 255-58.

4.Sinatra RS. Acute pain management and acute pain services. Neural Blockade, MJ Cousins, PO Bridenbaugh. Lipincott-Raven, Phliladelphia,1998;793-835.

5.Kehlet H. Modification of responses to surgery by neural blockade. Neural Blockade, MJ Cousins, PO Bridenbaugh. Lipincott-Raven, Phliladelphia, 1998; 129-75.

6.Ready LB, Acute perioperative pain. In: Miller RD, Cucchiara RF, Reves JG, Roizen MF, Savarese JJ, (Eds). Anesthesia. Philadelphia: Churchill Livingtane, 2000: 2323-50.

7.Fong HK, Sands LP, Leung JM. The Role of Postoperative Analgesia in Delirium and Cognitive Decline in Elderly Patients: A Systematic Review. Anesth Analg 2006; 102: 1255-66.

8.Mann C, Pouzeratte Y, Boccara G, et al. Comparison of intravenous or epidural patient-controlled analgesia in the elderly after major abdominal surgery. Anesthesiology 2000; 92:433-41.

9.Williams-Russo P, Sharrock N, Mattis S, et al. Cognitive effects after epidural vs general anesthesia in older adults. JAMA 1995; 274:44-50.

10.Riis J, Lomholt B, Haxholdt O, et al. Immediate and long-term mental recovery from general versus epidural anesthesia in elderly patients. Acta Anaesthesiol Scand 1983; 27:44-9.

11.White PF. Use of patient controlled analgesia. An update on its use in the treatment in the treatment of postoperative pain. Anesth ClinNAm. 1989; 7: 63-78.

12.Salomaki TE, Laitinen JO, Nuutrien LS. A randomized double blind comparison of epidural versus intravenous fentanyl infussion for analgesia after thoracotomy. Anesthesiology 1991; 75: 790-795.

13.Chaney MA. Side effects of intratechal and epidural opioids. Can JAnaesth. 1995; 42 (10): 891-904.

14.Ready LB, Loper KA, Nessly M, Wild L. Postoperative epidural morphine is safe on surgical wards. Anesthesiology 1991; 75: 452-456.

15.Gourlay GK, Cherry DA, Cousins MJ. Cephaled migration of morphine in CSF following lumbal epidural administration in patients with cancer pain. Pain 1985; 23: 317-326.

16.Thomas DA, Williams GM, Iwata K. The medullary dorsal horn: A side of action of morphine in producing facial scratching in monkeys. Anesthesiology 1993; 79: 548-554.

17.Bailey PL, Rhondeau S, Schafer PG, et al. Dose-response pharmacology of intrathecal morphine in human volunters. Anesthesiology 1993; 79: 49-59.

18.Parker RK, Haltman B, White PF. Patient-controlled analgesia; failure of opioid infusion to improve pain management after surgery. JAMA 1991; 266: 1947-1952

19.Ferrante FM: Opioids and PCA. In: Postoperative Pain Management. Ferrante FM, Timothy RV (Eds). Philadelphia, Churchill Livingstone. 1993: 107-277.

20.Chen X, Zhao M, White PF, et al. The Recovery of Cognitive Fuction After General Anesthesia in Elderly Patients. A Comparison Of Desflurane and Sevoflurane. Anesth Analg 2001; 93: 1489-94.

21.Sweneeney C, Bruera E. Opioids. In: Melzack R, Wall P (Eds). Wall and Melzack's Text Book of Pain. Fifth Edition. London: Churchill Livingston, 2005: 377-397.

___

Anestezi Dergisi
  • ISSN: 1300-0578
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1993
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

21.6b10.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Şiddetli sepsiste çifte olazmafiltrasyon adsorpsiyon uygulanması

Hale BORAZAN, Çiğdem SİZER, Alper YOSUNKAYA

Ameliyathane çalışanlarında lateks allerjisi sıklığının araştırılması

Ruhiye REİSLİ, Atilla EROL, FATİH KARA, İsmail REİSLİ, Selmin ÖKESLİ

Koroner arter bypass greftleme cerrahisi geçiren hastalarda görülen gastrointestinal sistem değişiklikleri

Aynur CAMKIRAN, Aslı DÖNMEZ

Pubmed: Nasıl daha etkin kullanılabilir?

Özlem S. ÇAKMAKKAYA, Güner KAYA, Christian C. APFEL

Sentinel lenf nodülü biyopsisinde kullanılan subkutan izosülfan mavisi sonrası gelişen alerjik reaksiyon

Muhammet GÖZDEMİR, Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU, Serengül KINACI, Burhanettin USTA, Hüseyin SERT

Bronşiyal astımlı hastada anestezi

Enver ÖZGENCİL, Başak Ceyda ORBEY, Sacide DEMİRALP

Geriatrik hastalarda intravezöz ve epidural morfin ile hasta kontrolü analjezi uygulamasının kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi

Cemil GÜLÜCÜ, Ali Abbas YILMAZ, Saban YALÇIN, Özlem Selvi CAN, Sacide DEMİRALP, Neslihan ALKIŞ

İnguinal herni operasyonlarında, levobupivakain ve bupivakain ile ilioinguinal-iliohipogastrik sinir bloğu ve kesi yerinin lokal anestezikle infiltrasyonunun bloğunun etkinliği

NURTEN İNAN, Esma TEZER, Handan GÜLEÇ, Aysel ER, Nurşen GÜRSOY, Hülya BAŞAR

İntravenöz parasetamolün postoperatif analjezi ve morfin tüketimine etkisi

Ahmet TOPAL, Atilla EROL, Sema TUNCER, Aybars TAVLAN, ALPER KILIÇASLAN, Şeref OTELCİOĞLU

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografide sedasyon: Propofol ve ketamin karışım infüzyonunun aralıklı bolus uygulamaları ile karşılaştırılması

OYA YALÇIN ÇOK, H. Evren EKER, Hatice İZMİRLİ, Anış ARIBOĞAN, Gülnaz ARSLAN