Ameliyathane çalışanlarında lateks allerjisi sıklığının araştırılması

Amaç: Son yıllarda lateks alerjisinin sağlık çalışanlarında giderek artan oranlarda saptandığı bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarında lateks alerjisi sıklığını ve risk faktörlerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Yaşları 20-58 yıl (ortanca 29) arasında değişen 121'i erkek ve 87'si kadın toplam 208 sağlık çalışanı çalışmaya alındı. Tüm sağlık çalışanlarına bir anket formu dolduruldu. Ardından tüm olgulara iki ticari lateks solüsyonu ile birlikte sık rastlanan aero-alerjenlerle prick yöntemi ile epidermal cilt testi yapıldı. Lateks spesifik IgE düzeyleri REAST yöntemi ile ölçüldü. Bulgular: Sağlık çalışanlarında lateks alerjisi % 12,5 oranında saptandı. Lateks alerji oranı bayan cinsiyette (% 69.2) erkeklere (%30.8) göre daha yüksek idi (p=0.005). Lateks alerjisi için risk faktörleri kadın cinsiyet, alerjik rinit, astım, el egzeması, anjioödem, daha önce diş tedavisi yapılmış olması ve gıda alerjisi olarak saptandı (p

Frequency of natural rubber latex allergy among aperating room personnel

Objective: The latex allergy has been increasingly recognized in recent years, especially among health care workers (HCW). The aim of this study was to evaluate the prevalence and risk factors of latex allergy in HCWs. Material and Method: A total of 208 (121 male and 87 female) HCWs aged between 20 and 58 (median:29) years were included in the study. All employees were invited to complete a questionnaire and undergo skin prick tests with common aeroallergens and two commercially available latex test solutions. The latex specific IgE measurement was performed with REAST method. Results: Latex allergy was determined as a rate of 12.5% of HCWs. The prevalence of latex allergy was higher in female (69.2%) than in male (30.8%) (p0=0.005). A history of high fever, asthma, hand eczema, angioedema, dental medication and food allergy was significantly higher in latex allergic HCWs (p<0.05). The specificity and sensitivity of the questionnaire and the skin prick test were found to be high for determining the latex allergy while the sensitivity of IgE was found to be low in this study. Conclusion: Our results suggest that the frequency of latex allergy was high in the atopic, female and dental medicated HCWs. The use of a questionnaire and skin prick test will be helpful to determine the latex sensitivity in HCWs and can be preventive for life-threatening allergic reactions.

___

1.Yunginger JW. Latex-associated anaphylaxis. Immunol Allergy Clin North Am 2001; 21: 669-77.

2.Sulbramaniam A. The chemistry of natural rubber latex. Immunology and Allergy Clinics of North America 1995; 15: 1 -20.

3.Rueff F, Kienitz A, Schöpf P, et al. Frequency of natural rubber latex allergy in adults is increased after multiple operative procedures. Allergy 2001; 56: 889-94.

4.Liss GM, Sussman GL. Latex sensitization: Occupational versus general population prevalence rates. Am J Ind Med 1999; 35: 196-200.

5.Reines HD, Seifert PC. Patient safety: Latex allergy. Surg Clin North Am 2005;85: 1329-40.

6.Archambault S, Malo JL, Infante-Rivard C, et al. Incidence of sensitization, symptoms, and probable occupational rhinoconjunctivitis and asthma in apprentices starting exposure to latex. J Allergy Clin Immunol 2001; 107: 921-3.

7.Ebo D. IgE- mediated allergy from natural rubber latex. THE UCB Institute of Allergy, 2000, Brussels, Belgium.

8.Mertes PM, Laxenaire MC. Allergic reactions occuring during anaesthesia. Eur J Anaesthesiol 2002; 19: 240-60.

9.Mertes PM, Laxenaire MC, Alla F. Anaphylactic and anaphylactoid reactions occurring during anesthesia in France in 1999-2000. Anesthesiology 2003; 99: 536-45.

10.Boujguet J, Flahault A, Vandenplas O, et al. Natural rubber latex allergy among health care workers: a systematic review of evidence. J Allergy Clin Immun 2006; 118:447-54

11.Proietti L, Gueli G, La Roacca G, et al. Latex allergy prevalense and atopy in 1300 health care workers. Recenti Prog Med 2005; 96: 478-82.

12.Dieguez MC, Pulido Z, de la Hoz B, et al. Latex allergy in helth care workers: an epidemiolgical study in a Spanish hospital. Allergy Asthma Proc 2007; 28: 564-70.

13.Nolte H, Babakhin A, Babanin A, et al. Prevalence of skin test reactions to natural rubber latex in hospital personnel in Russia and eastern Europe. Ann Allergy Asthma Immunol 2002; 89: 452-456.

14.Sener O, Taskapan O, Ozanguc N. Latex allergy among operating room personnel in Turkey. J Investig Allergol Clin Immunol 2000; 10: 30-5.

15.Özkan O, Gökdogan F. The Prevalence of latex allergy among health care workers in Bolu (Turkey).Dermatol Nurs 2003; 15: 543-7.

16.Kalpaklıoğlu AF, Gürbüz L, Mısırlıgil Z. Determination of the prevalence of latex sensitivity with in vivo and in vitro methods among hospital employees and allergic patients. Turk J Med Sciences 1998; 28: 443-9.

17.Levy DA, Leynadier F. Latex allergy: review of recent advances. Curr Allergy Rep 2001; 1: 32-38.

18.Mattei O, Di Martino T, Ferraro P. Latex gloves dermatitis in health care workers. G Ital Med Lav Ergon 2007; 29: 845-6.

19.Hadjiliadis D, Banks DE, Tarlö SM. The relationship between latex skin prick test responses and clinical allergic responses. J allergy Clin Immunol 1996; 97: 1202-6.

20.Laxenaire MC, Mertes PM. Anaphylaxis during anaesthesia. Results of a two year surwey in France. Br J Anaesth 2001; 87: 549-58.

21.Kelly KJ, Pearson ML, Kurup VP, et al. A cluster of anaphylactic reactions in children with spina bifida during general anestesia: Epidemiologic features, risk factors and latex hypersensitivity. J Allergy Clin Immunol 1994; 94: 53-61

22.Fisher MM, Doig GS. Prevention of anaphylactic reactions to anaesthetic drugs. Drug Safety 2004; 27: 393-410.

23.Dormans JP, Temletonj, Schreiner M, Delfico A. Intraoperative latex anaflaxis in children: Clasification and Proflaxis of patients at risk. J Pediatr Orthop 1997; 17: 622-625.

24.Marcer G, Gemignani C, Coco G. Natural latex allergy. Patient management: from clinic to prevention. A review. Med Lav 2008; 99: 113-7.

___

Anestezi Dergisi
  • ISSN: 1300-0578
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1993
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

18.5b9.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Koroner arter bypass greftleme cerrahisi geçiren hastalarda görülen gastrointestinal sistem değişiklikleri

Aynur CAMKIRAN, Aslı DÖNMEZ

Pubmed: Nasıl daha etkin kullanılabilir?

Özlem S. ÇAKMAKKAYA, Güner KAYA, Christian C. APFEL

Şiddetli sepsiste çifte olazmafiltrasyon adsorpsiyon uygulanması

Hale BORAZAN, Çiğdem SİZER, Alper YOSUNKAYA

İntravenöz parasetamolün postoperatif analjezi ve morfin tüketimine etkisi

Ahmet TOPAL, Atilla EROL, Sema TUNCER, Aybars TAVLAN, ALPER KILIÇASLAN, Şeref OTELCİOĞLU

Sentinel lenf nodülü biyopsisinde kullanılan subkutan izosülfan mavisi sonrası gelişen alerjik reaksiyon

Muhammet GÖZDEMİR, Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU, Serengül KINACI, Burhanettin USTA, Hüseyin SERT

Bronşiyal astımlı hastada anestezi

Enver ÖZGENCİL, Başak Ceyda ORBEY, Sacide DEMİRALP

Ameliyathane çalışanlarında lateks allerjisi sıklığının araştırılması

Ruhiye REİSLİ, Atilla EROL, FATİH KARA, İsmail REİSLİ, Selmin ÖKESLİ

İnguinal herni operasyonlarında, levobupivakain ve bupivakain ile ilioinguinal-iliohipogastrik sinir bloğu ve kesi yerinin lokal anestezikle infiltrasyonunun bloğunun etkinliği

NURTEN İNAN, Esma TEZER, Handan GÜLEÇ, Aysel ER, Nurşen GÜRSOY, Hülya BAŞAR

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografide sedasyon: Propofol ve ketamin karışım infüzyonunun aralıklı bolus uygulamaları ile karşılaştırılması

OYA YALÇIN ÇOK, H. Evren EKER, Hatice İZMİRLİ, Anış ARIBOĞAN, Gülnaz ARSLAN

Geriatrik hastalarda intravezöz ve epidural morfin ile hasta kontrolü analjezi uygulamasının kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi

Cemil GÜLÜCÜ, Ali Abbas YILMAZ, Saban YALÇIN, Özlem Selvi CAN, Sacide DEMİRALP, Neslihan ALKIŞ