İŞDE KENDİLİK KONTROLÜ ÖLÇEĞİ'NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu çalışmada, İşde Kendilik Kontrolü Ölçeği'nin Türkçe uyarlamasının yapı geçerliği ve güvenirliği incelenmiştir. Araştırmanın deneklerini, dokuz farklı kategoride toplanan işlerde çalışmakta olan toplam 197 işgören oluşturmuştur. Onaltı maddeden oluşan ölçeğin yapı geçerliği faktör analiziyle, güvenirliği ise madde analiziyle incelenmiştir. Varimax rotasyonu sonucunda, içsel kendilik kontrolüyle ilişkili sekiz maddenin tümü birinci faktörde; dışsal kendilik kontrolüyle ilişkili maddelerden beşi ikinci faktörde toplanmıştır. Cronhach alpha testi sonucunda ise, ölçekte kalan 13 maddenin iç tutarlık katsayısı . 77 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, İşde Kendilik Kontrolü Ölçeği'nin 13 maddesinin yeterli yapı geçerliği ve güvenirlik özelliklerine sahip olduğu belirlenmiştir.

___

BİLGİN L. Örgütlerde astların üstlerini etkilemek ıçm kullandıkları taktiklerle içsel/dışsal kendilik kontrolünün ilişkisi ve bir uygulama. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.11, S.1;2, 1993.

KLINE, P. An easy guide to factor analysis. UK: Routledge., 1994.

LEWIS-BECK, Factor analysis and related technques. UK: Sage, 1994.

ROBBlNS, P.S. Organizational behavior: Concepts, controversies, applications. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1994.

ROTTER. .J. B., Some problems and misconceptions related to the construct of internal versus external control reinforcement. Journal of Commlting and Clinicall Psychology, C.43, 1975.

SPECTOR, P E., Development of the work locus of control scale. Journal of Occupational Psychology, C.61, 1988.

SPECTOR. P.E., Behavior in organizations as a function of employer's locus of control. Pscychological Bulletin, Mayıs 1982.

STORMS, P ve SPECTOR, P.E., Relationships of Organizational frustration with reported behavioral reactions: Thc moderating effect of locus of control. Journal of Occupational Psychology, C.60, 1987.

___

APA Bilgin, L. & İftar, G. K. (1998). İŞDE KENDİLİK KONTROLÜ ÖLÇEĞİ'NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 541-548 .