ALMANYA'DA MUHASEBE EĞİTİMİ VE TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

İşletme faaliyetleri ve sonuçları ile ilgili kesimlere doğru ve güvenilir bilgilerin sunulabilmesi muhasebe alanında çalışacak kişilerin iyi bir muhasebe eğitimi almış olmasına bağlıdır. Ekonominin gereksinim duyduğu nitelikli muhasebe elemanlarını yetiştirecek iyi bir eğitim sistemine gereksinim vardır. Bu bağlamda Almanya'da (Baden--Württcmbcrg Eyalcti'nde) oldıL ça karmaşık, karmaşık olduğu kadar da ciddi bir eğitim sistemi vardır. Hu çalışmada, bu eğitim sistemi şema ile gösterilmiş ve sistem içinde yer alan okullar kısaca tanıtılmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu okulların öğrenciye kazandırmayı hedeflediği faziletler belirtilmiştir. Üniversite düzeyinde ise Hohcnhcim Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde (Fakültat V Wirtschafts-und Sozialwissenschaften) yapılan muhasebe eğitimi ve öğretimi kısaca ve genel hatlarıyla ortaya konmaya çalışılmıştır. Son olarak ülkemiz koşulları da dikkate alınarak muhasebe eğitim ve öğretimine bir kalite getireceği düşüncesiyle bir eğitim modeli önerilmiştir. Aynca eğitim modelinin hedefleri ve modelde yer alan okulların eğitim ve öğretim süreleri ile bu okullara gidebilmek için hangi koşulların öngörülebileceği belirtilmiştir.Bu öngörüler çerçevesinde nitelikli muhasebe elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler:

muhasebe eğitimi

Keywords:

muhasebe eğitimi,

___

Ministerium für Kultus und Sport, .Berufliche Bildung in Baden-Württemberg, Vereinigte Offset-drukerien, Mannheim Heidelberg, 1994.

----------Lehrplanrevision im beruflichen Schulwesen, Kultus und Unterricht, Amtsblatt des Ministeriums für Kultus und Sport Baden-Württtemherg, Neckar Verlag, 27/1987

Şengel Salim, Almanya'dla Muhasebe Eğitimi Baden-Württemberg Eyaleti Stutgartt Hoffenheim Üniversitesi Uygulaması, Basılmamış Doktora Tez, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

Üniversitat Hoffenheim, Prüfongsordnung der Universitat Hohenheim für den Diplomsstudiengang Wirtschaftswissenschafteını, Amtlehe Mitteilungen der Üniversitat Hohenhceim, Nr.359, 31 .Mai.1996 -----------Studienplan für das Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Uırıiversitat Hohenheim, Dic Druckerei der Universitat Hohenheim, 1997

___

APA Şengel, S. (1998). ALMANYA'DA MUHASEBE EĞİTİMİ VE TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 245-260 .