TÜRKİYE'DE TEK-PARTİ YÖNETİMi DÖNEMİNDE (1923-1950) KURULAN HÜKÜMETLERİN PROGRAMLARINDA SOSYAL POLİTİKALARIN VERİ

-
Anahtar Kelimeler:

Sosyal politika

___

AHMAD Feroz-AHMAD Bedia : 'tTürkiye'de Çok PArtili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi 1945-1971, Bilgi Ya. Ankara, 1976.

ALTAN, Ümer Zühtü: Sosyal Politika, Anadolu Üniversitesi Ya. No. 886, AÖF. Ya No. 474, 1. Baskı, Eskişehir, 1997.

ARAR İsmail : Hükümet Programları 1920-1965, Burçak Ya., Belgeler ve Araştırmalar Dizisi: I, İstanbul, 1968.

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Ya., C. il, Ankara, 1961 - 1972.

DEMİR,Fevzi-KARATEPE, Şükrü,Anayasa Hukukuna Giriş, Izmir, 1986.

DUVERGER Mauricc (çev. Ergun ÖZBUDUN), Siyasi Partiler, Bilgi Ya., h.2, 1974.

ERDEM Tarhan : Anayasalar ve Seçim Kanunları 1876-1982, Milliyet Ya. İstanbul, 1982.

ERKUL İhsan: Türk iş Hukuku Dersleri, 1475 Sayılı İş Kanunu ve Uygulaması, Eskişehir, 1974.

EROĞLU Cem : Demokrat Parti:Tarihi ve İdeolojisi, Ankara, 1970.

GİRGİN, Kemal : Politika Sözlüğü, İstanbul, 1982.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref: Anayasa Hukuku, S.Ya., Ankara, 1986.

TUNCAY Mete, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetimi'nin Kurulması (1923-t 931 ), Yurt Ya., Ankara, 1981.

SOYSAL Mümtaz : Anayasaya Giriş, Ankara Üniv. SBF Ya. No:271, h.2, Ankara, 1969.

TÖKİN F. Hüsnü : Türk Tarihinde Siyasal Partiler (1839-1965), İstanbul, 1965.

TUNA YA, Tarık Zafer Türkiye'de Siyasi Partiler (1859-,1952), İstanbul, 1952.

Bu çalışmada irdelenen hükümet programları metinleri ıçın bkz. http://www.thmm.gov.tr/amhar/hukumct.

___

APA Altan, Ö. Z. (1998). TÜRKİYE'DE TEK-PARTİ YÖNETİMi DÖNEMİNDE (1923-1950) KURULAN HÜKÜMETLERİN PROGRAMLARINDA SOSYAL POLİTİKALARIN VERİ . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 487-524 .