Treatment options of delusional parasitosis: case series of 14 patientsprivate

Sanrısal parazitoz (SP) hastaların parazitlerle enfekte oldukları sanrısal inancını geliştirdikleri nadir görülen bir psikiyatrik bozukluktur. Tedavisi için ikinci kuşak antipsikotikler ve antidepresanlar kullanılabilir. Geleneksel olarak birinci kuşak antipsikotiklerden olan pimozid kullanılmıştır. SP tanısı konan olgu serisinde pimozide göre ikinci kuşak antipsikotik ilaçların etkinliğini araştırmak ve SPnin kültürler arasında geçerliliğini değerlendirmektir. Yöntem: Birincil veya ikincil SP tanısı konan 14 hastanın demografik ve klinik değişkenlerinin yanı sıra, klorpromazin eşdeğeri dozlarda tedaviye verdikleri yanıtlar değerlendirilmiştir. On dört hasta altı ay izlenmiştirSonuçlar: Pimozid alan tüm hastalar tam remisyona girmiştir. Olanzapin alanlarda remisyon oranı %71, risperidon alanlarda %50 olarak bulunmuştur. Tam remisyon elde etmek için kullanılan klorpromazin eşdeğeri dozlarda en düşük doz olanzapinde, ardından risperidon ve pimozidde kullanılmıştır. SP Türkiye bağlamında geçerli bir tanı olarak bulunmuştur. Tartışma: Klinik ve demografik veriler SP'nin farklı kültürler arasında tutarlı bir tanı kategorisi olduğunu göstermektedir. İyi bir uyum sağlandığında, hem birinci, hem de ikinci kuşak antipsikotiklerle iyi remisyon oranları elde edilebilir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2012; 13:239-242)

Sanrısal parazitozun tedavi seçenekleri: On dört hastalık olgu serisi

Objective: Delusional parasitosis (DP) is a rare psychiatric disorder in which patients develop the delusional belief that they are in- fested by parasites. Second generation antipsychotics and antidepressants can be used for its treatment. Traditionally the first gener- ation antipsychotic pimozide has been used. The aim of this article is to investigate the efficacy of second generation antipsychotics compared to pimozide in a case series of patients with DP and to evaluate the validity of DP across cultures. Methods: We have evaluated fourteen patients with primary or secondary DP regarding their demographic and clinical variables as well as their re- sponses to treatment including chlorpromazine equivalent doses. We saw fourteen patients for a six month follow up period. Re- sults: Complete remission was achieved in all patients on pimozide therapy. The remission rates for those on olanzapine were 71%, for those on risperidone were 50%. The lowest doses in chlorpromazine equivalent doses to achieve full remission were used with olanzapine, followed by risperidone and pimozide. DP was found to be a valid diagnosis in the Turkish context. Discussion: Clinical and demographic data suggests that DP is a stable diagnostic category across different cultures. Good remission rates can be achieved with first and second generation antipsychotics when compliance can be established. (Anatolian Journal of Psychiatry 2012; 13:239-242)

___

Lepping P, Russell I, Freudenmann RW. Antipsychotic treatment of primary delusional parasitosis: systematic review. Br J Psychiatry 2007; 191:198-205.

American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manu- al of Mental Disorders, Fourth Ed., Text Revision, Washington DC, APA, 2000.

Johnson GC, Anton RF. Delusions of parasitosis: differential diag- nosis and treatment. South Med J 1985; 78:914-918.

Mowla A, Asadipooya K. Delusional parasitosis following heroin with-drawal: a case report. Am J Addict 2009; 18:334-335.

Nicolato R, Correa H, Romano-Silva MA, Teixeira AL Delusional parasitosis or Ekbom Syndrome: a case series. General Hosp Psychiatry 2006; 28:85-87.

Skott A. Delusions of infestation. Reports from the Psychiatric Re- search Center, No. 13, Göteborg, Sweden, St. Jorgen’s Hospital, Üniversite of Goteborg, 1978.

Slaughter JR, Zanol K, Rezvani H, Flax J. Psychogenic parasitosis A case series and literature review. Psychosomatics 1998; 39:491- 500.

Trabert W. 100 years of delusional parasitosis. Meta-analysis of 1233 case reports. Psychopathology 1995; 28:238-246.

Even C, Goeb JL, Dardennes R. Bipolar affective disorder and Ek- bom Syndrome: Apropos of a case. Encephale 1997; 23:397-399.

Freinhar JP. Delusions of parasitosis. Psychosomatics 1984; 25:47- 49, 53.

Zanol K, Slaughter J, Hall R. An approach to the treatment of psychogenic parasitosis. Int J Dermatol 1998; 37:56-63.

Driscoll MS, Rothe MJ, Grant-Kels JM, Hale MS. Delusional para- sitosis: a dermatologic, psychiatric and pharmacologic approach. J Am Acad Dermatol 1993; 29:1023-1033.

Freudenmann RW, Schönfeldt-Lecuona C, Lepping P. Primary delusional parasitosis treated with olanzapine. Int Psychogeriatr 2007; 29:1161-1168.

Freudenmann RW, Schönfeldt-Lecuona C. Delusional parasitosis: treatment with atypical antipsychotics. Ann Acad Med Singapore 2005; 34:141-142.

Nakaya M. Olanzapin treatment of monosymptomatic hypochond- riacal psychosis. Gen Hosp Psychiatry 2004; 26:166-167.

First MB, Spitezer RL, Gibbon M, et al. Structured Clinical Interview for DSM-IV Clinical Version (SCID-1/CV). Washington DC, Ameri- can Psychiatric Press, 1997.

Özkürkçügil A, Aydemir Ö, Yıldız M et al. DSM-IV Eksen I Bozuk- lukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşmenin Türkçe’ye uyarlan- ması ve güvenilirlik çalışması. İlaç ve Tedavi Dergisi 1999; 12:233- 236.

Woods SW. Chlorpromazine equivalent doses for the newer atypi- cal antipsychotics. J Clin Psychiatry 2003; 64:663-667.

Aw DC, Thong JY, Chan HL. Delusional parasitosis: case series of 8 patients and review of the literature. Ann Acad Med Singapore 2004; 33:89-94.

Lyell A. The Mishelson Lecture. Delusions of parasitosis. Br J Der- matol 1983; 108:485-499.

Huber M, Karner M, Kirchler E, Lepping P, Freudenmann RW. Striatal lesions in delusional parasitosis revealed by magnetic reso- nance imaging. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2008; 32:1967-1971.

___

Anadolu Psikiyatri Dergisi
  • ISSN: 1302-6631
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2000
  • Yayıncı: AVES Yayıncılık

19.5b12.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Psiko-onkoloji ve aile hekimliğinde ruh sağlığını güçlendirme: Sosyal destek algısı ve psikodrama grup terapisi uygulamaları

Derya AKBIYIK İREN, Haldun SOYGÜR, Erdem KARABULUT

Yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarında işlevselliğin genel değerlendirilmesi ve ilişkili etkenler: Geriye dönük bir çalışma

İSMET KIRPINAR, MELTEM ORAL

İlk akut miyokart infarktüsü sonrası erken dönemde depresyon

ERDEM DEVECİ, EROL OZAN, Mustafa GÜLEÇ, İSMET KIRPINAR

Şizofrenide DRD3 ser9gly polimorfizmlerinin bilişsel işlevlerle ilişkisi: Bir ön çalışma

Gülfizar SÖZERİVARMA, RUKİYE FİLİZ KARADAĞ, Emel AYDIN, MEHMET EMİN ERDAL, Özlem İZCİAY, Hasan HERKEN, Tuba GÖKDOĞANEDGÜNLÜ

Sosyal Destek Davranışları Ölçeğinin uyarlama, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması

Ruth Yasemin EROL, ÖZLEM BOZO ÖZEN

Zonguldak il merkezinde kadın cinsel sorunlarının yaygınlığı ve cinsel sorunlarla ilgili etkenler

Ülkem ÖZTÜRK ANGIN, NURAY ATASOY, ÖZGE SARAÇLI, MEHMET ALİ KURÇER, Elif KARAAHMET

İzmir/Bornova ilköğretim ikinci kademe devlet okullarındaki ergenlerde yaşm kalitesi

Saliha ALTIPARMAK, Şafak TANER, Meral SOYER TÜRK, ERHAN ESER

Tekrarlayıcı Düşünme Ölçeği ve Bilişsel Esneklik Envanterinin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği

İ. Volkan GÜLÜM, İHSAN DAĞ

Yaygın anksiyete bozukluğu tedavisinde karşılanmamış gereksinimler: Yeni bir seçenek pregabalin

Nesrin DİLBAZ, Kayıhan Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU

Genderdifference in performance and perception abouttools in fifth year psychiatry attachment assessment

Mostafa AMR