Kendine zarar verme davranışı olan erişkinlerde çocukluk çağı travmaları, duygu düzenleme güçlüğü ve başa çıkma tutumları

Amaç:Çalışmamızda intihar amacı taşımayan kasıtlı kendine zarar verme davranışının (KZVD) olası risk etkenle-rinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma grubuna KZVD ile başvuran veya değerlendirilmeleri sırasında son 1 yıl içinde KZVD olduğu belirlenen 156 hasta, kontrol grubuna ise aynı polikliniğe başvuran ve KZVD olmayan 156 hasta alınmıştır. Katılımcılara Çocukluk Çağı Travmalar Ölçeği (ÇÇTÖ), Başa Çıkma Tutumları Ölçeği (BÇTÖ), Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ-16), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) uygulanmıştır. Bulgular:Gruplar arasında cinsiyet, medeni durum, çalışma durumu ve psikiyatrik tedavi öyküsü açısından fark bulunmamıştır. KZVD olan hastalarda ÇÇTÖ toplam puanı ve tüm alt boyut puanları, DDGÖ, BAÖ ve BDÖ puanları kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Lojistik regresyon analizinde intihar öyküsü, alkol kullanımı, fiziksel ihmal ve cinsel istismar, duygu düzenleme güçlüğünde artış, BÇTÖ alt ölçeklerinden ‘madde kullanımı’, KZVD ile ilişkili bağımsız risk etkeni olarak saptanırken, ‘kabullenme’ ise koruyucu etken olarak saptanmıştır. Sonuç:Çalışmamızın bulguları çocukluk çağı travması, duygu düzenleme güçlüğü, başa çıkma tutumları ile KZVD arasındaki çok yönlü ve karmaşık ilişkiyi destekler niteliktedir. Sonuçlarımıza göre, KZVD olan kişilerin olumsuz içsel yaşantılarını tolere etmekte zorlandıkları ve daha az etkili ve daha az uyumlu başa çıkma tutumları gösterdikleri söylenebilir. Kabul odaklı psikoterapi müdahaleleri, bu kişilerde zarar verme davranışının azaltılmasında etkili olabilir.

Kaynakça

1.Karagoz B, Dag I. The relationship between child-hood maltreatment and emotional dysregulation in self mutilation: an ınvestigation among substance dependent patients. Arch Neuropsychiatr 2015; 52:8-14.

2.Helvacı Çelik FG, Hocaoğlu Ç. Kasıtlı kendine zarar verme davranışı. Current Approaches in Psychiatry 2017; 9:209-226.

3.Akdemir D, Zeki A, Yetimoğlu Ünal D, Kara M, Çuhadaroğlu Çetin F. Kendine zarar verme davra-nışı olan ergenlerdepsikiyatrik belirtiler, kimlik karmaşası ve benlik saygısı. Anadolu Psikiyatri Derg 2013; 14:69-76.

4.Angelotta C. Defining and refining self-harm: A historical perspective on nonsuicidal self-injury.J Nerv Ment Dis 2015;203:75-80.

5.Yavuz KF, Yavuz N, Ulusoy S, Özgen G. Ergen-lerde kendine zarar verme davranışına eşlik eden duygusal semalar. Anadolu Psikiyatri Derg 2017; 18:69-79.

6.Cipriano A, Cella S, Cotrufo P. "Nonsuicidal self-injury: a systematic review."Front Psychol 2017; 8:1946.

7. Swannell SV, Martin GE, Page A, Hasking P, St John NJ. Prevalence of nonsuicidal self‐injury in nonclinical samples: Systematic review, meta‐analysis and meta‐regression.Suicide Life Threat Behav 2014;44:273-303.

8.Klonsky ED, Victor SE, Saffer BY. Nonsuicidal self-injury: What we know, and what we need to know? Can J Psychiatry 2014; 59:565-568.

9.Whitlock J, Eckenrode J, Silverman D. Self-injuri-ous behaviors in a college population. Pediatrics 2006; 117:1939-1948.

10.Jacobson CM, Gould M. The epidemiology and phenomenology of non-suicidal self-injurious be-havior among adolescents: a critical review of the literature. Arch Suicide Res 2007; 11:129-147.

11. Skegg K. Self Harm. Lancet 2005, 366:1471-1483.

12. Favazza A. The coming of age of self-mutilation. J Nerv Ment Dis 1998; 186:259-268.

13. Muehlenkamp JJ, Gutierrez PM. An investigation of differences between self-injurious behavior and suicide attempts in a sample of adolescents. Suicide Life Threat Behav 2004; 34:12-23.

14.Simeon D, Favazza A. Self-injurious behaviors. D Simeon, E Hollander (Eds.), Self-injurious Behav-iors: Assessment, and Treatment, first ed., Ameri-can Psychiatric Publishing, 2001, pp.1-28.

15.Bildik T, Somer O, Başay BK, Başay Ö, Özbaran B. Kendine Zarar Verme Değerlendirme Envante-rinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Derg 2012; 23:49-57.

16.Bernstein DP, Fink L, Handelsman L, Foote J, Lovejoy M, Wenzel K, et al. Initial reliability and validity of a new retrospective measure of child abuse and neglect. Am J Psychiatry 1994; 151:1132-1136.

17.Şar V, Öztürk E, İkikardeş E. Çocukluk çağı ruhsal travma ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliği. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012; 32:1054-1063.

18.Gratz KL, Roemer L. Multidimensional assess-ment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial valida-tion of the difficulties in emotion regulation scale. J Psychopathol Behav Assess 2004; 26:41-54.

19.Bjureberg J, Ljótsson B, Tull MT, Hedman E, Sahlin H, Lundh LG, et al. Development and vali-dation of a brief version of the difficulties in emo-tion regulation scale: the DERS-16. J Psycho-pathol Behav Assess 2016; 38:284-296.

20.Yiğit İ, Yiğit MG. Psychometricproperties of Turkish Version of Difficulties in Emotion Regula-tion Scale-Brief Form (DERS-16). Curr Psychol 2017:1-9.

21. Carver CS, Scheier MF, Weintraub JK. Assessing coping strategies: a theoretically based approach. J Pers Soc Psychol 1989; 56:267-283.

22. Ağargün MY, Beşiroğlu L, Kıran ÜK, Özer ÖA, Kara H. COPE (Başa Çıkma Tutumlarını Değer-lendirme Ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalişma. Anadolu Psikiyatri Derg 2005; 6:221-226

23.Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventoryfor measuring clinical anxiety: psycho-metric properties. J Consult Clin Psychol 1988; 56:893-897.

24. Ulusoy M, Şahin NH, Erkmen H. The Beck anxiety inventory: psychometric properties. Journal of Cognitive Psychotherapy 1998; 12:163-172.

25.Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Er-baugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961; 4:561-571.

26. Hisli N. Beck depresyon envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliliği, güvenilirliği. J Psychol 1989; 7:3-13.

27.Brunner R, Parzer P, Haffner J, Steen R, Roos J, Klett M et al. Prevalence and psychological corre-lates of occasional and repetitive deliberate self-harm in adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med 2007; 161:641-649.

28.Jinting WU, Hairong LIU. Features of nonsuicidal self-injury and relationships with coping methods among college students. Iran J Public Health 2019; 48:270-277.

29.Klonsky ED.Non-suicidal self-injury in United States adults: prevalence, sociodemographics, topography and functions. Psychol Med 2011; 41:1981-1986.

30.Bresin K, Schoenleber M. Gender differences in the prevalence of nonsuicidal self-injury: A meta-analysis. Clin Psychol Rev 2015; 38:55-64.

31.Haw C, Hawton K, Houston K,Townsend E. Psychiatric and personality disorders in deliberate self-harm patients. Br J Psychiatry 2001; 178:48-54.

32.Jacobson CM, Muehlenkamp JJ, Miller AL, Turner JB. Psychiatric impairment among adolescents engaging in different types of deliberate self-harm. J Clin Child Adolesc Psychol 2008; 37:363-375.

33.Hamza CA,Stewart SL,Willoughby T. Examining the link between nonsuicidal self-injury and sui-cidal behavior: A review of the literature and an integrated model. Clin Psychol Rev2012; 32:482-495.

34.Yates TM, Carlson EA, Egeland B. A prospective study of child maltreatment and self-injurious be-havior in a community sample. Dev Psychopathol 2008; 20:651-671.

35.Klonsky ED, Moyer A. Childhood sexual abuse and non-suicidal self-injury: meta-analysis.Br J Psychiatry 2008;192:166-170.

36.Nock MK, Kessler RC. Prevalence of and risk factors for suicide attempts versus suicide ges-tures: analysis of the National Comorbidity Sur-vey. J Abnorm Psychol 2006; 115:616-623.

37. Hasking P, Momeni R, Swannell S, Chia S. the nature and extent of non-suicidal self-ınjury in a non-clinical sample of young adults. Arch Suicide Res 2008; 12:208-218.

38.Paivio SC, McCulloch CR. Alexithymia asa medi-ator between childhood trauma and self-injurious behaviors. Child Abuse Negl 2004; 28:339-354.

39.Gratz KL, Roemer L. Multidimensional assess-ment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial valida-tion ofthe difficulties in emotion regulation scale. J Psychopathol Behav Assess 2004; 26:41-54.

40. Glenn CR, Klonsky ED. Prospective prediction of nonsuicidal self-injury: A 1-year longitudinal study in young adults. Behav Ther 2011; 42:751-762.

41. Robinson K, Garisch JA, Kingi T, Brocklesby M, O’Connell A, Langlands RL et al. Reciprocal risk: The longitudinal relationship between emotion regulation and non-suicidal self-injury in adoles-cents. J Abnorm Child Psychol 2019; 47:325-332.

42.Fox KR, Franklin JC, Ribeiro JD, Kleiman EM, Bentley KH, Nock MK. Meta-analysis of risk fac-tors for nonsuicidal self-injury. Clin Psychol Rev 2015; 42:156-167.

43.Andrews T, Martin G, Hasking P, Page A. Pre-dictors of continuation and cessation of nonsui-cidal selfinjury. J Adolesc Health 2013; 53:40-46.

44. Midkiff MF, Lindsey CR, Meadows EA. The role of coping self-efficacy in emotion regulation and frequency of NSSI in oung adult college students. Cogent Psychology 2018; 5:1520437

45.Wester KL, Trepal, HC. Coping behaviors, abuse history, and counseling: differentiating college students who self-injure. Journal of College Counseling 2010; 13:141-154.

46. Brown SA,Williams K,Collins A. Past and recent deliberate self-harm: emotion and coping strategy differences. J Clin Psychol 2007; 63:791-803.

Kaynak Göster

113 53

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yaygın anksiyete bozukluğunda bilişsel çarpıtmaların tedaviye uyuma etkisi

Nurgül ÖZDEMİR, Şengül KOCAMER ŞAHİN, Gülçin ELBOĞA, Abdurrahman ALTINDAĞ

Karma belirtili olan ve olmayan unipolar depresyon hastalarında oksidatif stresin tiyol disülfitdengesi parametreleri ile değerlendirilmesi

Çiler AÇAR YILDIZOĞLU, Halil İbrahim TAŞ

The effect of Alcoholics Anonymous on abstinence duration in alcohol dependence: an example from Turkey

Elif Aktan MUTLU

Prenatal androgens and autistic, attention deficit hyperactivity disorder, and disruptive behavior disorders traits

Hatice Güneş ÖZHAN BAYKAN, Canan TANIDIR, Hilal DOKTUR, Zerrin ÖNAL, Esra KUTLU, Hasan ÖNAL, Münir Kerim KARAKAYA

Kendine zarar verme davranışı olan erişkinlerde çocukluk çağı travmaları, duygu düzenleme güçlüğü ve başa çıkma tutumları

Burcu BAKAR KAHRAMAN, Pınar KIZILAY ÇANKAYA

Uzun süreli fluoksetin kullanımı sırasında ortaya çıkan hipotermi: Bir olgu sunumu

Kader Semra KARATAŞ

Duygu düzenleme eğitiminin duygu düzenlemebecerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi*

Sevginar VATAN

Okul öncesi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda yürütücü işlevler

Duygu KAÇAMAK ÖĞÜT, Nazlı Burcu ÖZBARAN, Sezen Gökçen KÖSE, Hande KESİKÇİ

Factors affecting treatment compliance in patients with substance use disorder under probation

Hanife YILMAZ ÇENGEL, S. Utku UZUN, Müge BOZKURT, E. Cüneyt EVREN

Computational analysis of affective facial behavior in children with the specific learning disorder

Miraç Barış USTA, M. Z. Koray KARABEKİROĞLU