Karma belirtili olan ve olmayan unipolar depresyon hastalarında oksidatif stresin tiyol disülfitdengesi parametreleri ile değerlendirilmesi

Amaç:Unipolar depresyonda oksidatif stresi değerlendiren çalışmalar giderek artmaktadır. Bu çalışmada unipolar depresyonda ve unipolar depresyonun alt türü olan karma belirtili unipolar depresyonda oksidatif stres düzeylerinin dinamik tiyol/disülfit dengesi parametreleri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Yöntem:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Psikiyatri Polikliniği’ne Nisan 2018-Eylül 2018 tarihleri arasında ardışık başvuran, DSM-5 tanı ölçütlerine göre unipolar depresif bozukluk tanısı konan, 18-65 yaşları arasında, çalışmaya katılmaya gönüllü 97 hasta ve yaş ve cinsiyet bakımından eşleştirilmiş̧ 97 sağlıklı birey araştırmaya alınmıştır. Hastaların depresif ve hipomanik belirtilerini saptamak amacıyla Hamilton Depresyon Ölçeği (HDÖ) ve Değiştirilmiş Hipomani Kontrol Listesi (DHKL) uygulandı. Dinamik tiyol/disülfit dengesi parametreleri tüm katılımcı-lardan alınmış açlık kan örnekleri değerlendirilerek ölçüldü. Bulgular:Unipolar depresyon grubunda oksidasyon lehine disülfit düzeyi, total tiyol, oksidasyon redüksiyon oranı ve okside tiyol düzeyi istatistiksel olarak anlamlı düzey-de yüksek saptanmıştır (p

Kaynakça

1.Schechter LE, Ring RH, Beyer CE, Hughes ZA, Khawaja X, Malberg JE. Innovative approaches for the development of antidepressant drugs: Current and future strategies. NeuroRx 2005; 2(4):590-611.

2.Çelik Helvacı F, Hocaoğlu Ç. “Major depresif bozukluk” tanımı, etiyolojisi ve epidemiyolojisi: bir gözden geçirme.Journal of Contemporary Medi-cine 2016; 6(1):51-66.

3.American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders : DSM-5. Arlington: APA, 2013.

4.Koukopoulos A, Sani G. DSM-5 criteria for de-pression with mixed features:A farewell to mixed depression. Acta Psychiatr Scand 2014; 129(1):4-16.

5.Malhi GS, Fritz K, Allwang C, Burston N, Cocks C, Devlin J. Are manic symptoms that “dip” into de-pression the essence of mixed features? J Affect Disord 2016; 192:104-108.

6.Koukopoulos A, Sani G, Koukopoulos AE, Man-fredi G, Pacchiarotti I, Girardi P. Melancholia agi-tate and mixed depression. Acta Psychiatr Scand 2007; 115:50-57.

7.Fiedorowicz JG, Endicott J, Leon AC, Solomon DA, Keller MB, Coryell WH. Subthreshold hypo-manic symptoms in progression from unipolar major depression to bipolar disorder. Am J Psychi-atry 2011; 168(1):40-48.

8.Savas HA, Gergerlioğlu HS, Armutçu F,Herken H,Yilmaz HR, Koçoglu E et al. Elevated serum nitric oxide and superoxide dismutase in euthymic bipolar patients: Impact of past episodes. World J Biol Psychiatry 2006; 7(1):51-55.

9.Valko M, Rhodes CJ, Moncol J, Izakovic M, Mazur M. Free radicals, metals and antioxidants in oxide-tive stress-induced cancer. Chemico-Biological Interactions 2006; 160(1):1-40.

10.Bal N, Acar ST, Yazici A, Yazici K, Tamer L. Altered levels of malondialdehyde and vitamin e in major depressive disorder and generalized anxie-ty disorder. Duşünen Adam 2012; 25(3):206-221.

11.Erel O, Neselioglu S. A novel and automated assay for thiol/disulphide homeostasis. Clin Bio-chem 2014; 47(18):326-332.

12.Głowacki R, Bald E. Fully automated method for simultaneous determination of total cysteine, cystein-ylglycine, glutathione and homocysteine in plasma by HPLC with UV absorbance detec-tion. J Chromatogr B Anal Technol Biomed Life Sci 2009; 877(28):3400-3404.

13.Akdemir A, Örsel S, Dağ İ, Türkçapar MH, İşcan N, Özbay H. Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ)'nin geçerliği, güvenirliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi; 1996; 4(4):251-259.

14.Angst J, Adolfsson R, Benazzi F, Gamma A, Hantouche E, Meyer TD. The HCL-32: Towards a self-assessment tool for hypomanic symptoms in outpatients. J Affect Disord 2005; 88(2):217-233.

15.Vahip S. Hipomani Soru Listesi-32-Yenilenmiş Sürümün Türkçe güvenilirlik ve geçerlilik çalış-ması. Türk Psikiyatri Derg 2017; 28(2):117-23.

16.Altinbaş K, Özerdem A, Prieto ML, Fuentes ME, Yalin N, Ersoy Z. A multinational study to pilot the modified Hypomania Checklist (mHCL) in the assessment of mixed depression. J Affect Disord 2014; 152-154:478-482.

17. Gergerlioğlu HS, Savas HA, Bulbul F, Selek S, Uz E, Yumru M. Changes in nitric oxide level and superoxide dismutase activity during antimanic treatment. Prog Neuropsychopharmacol BiolPsychiatry 2007; 31(3):697-702.

18.Kuloğlu M, Atmaca M, Tezcan E, Geçici Ö, Tunç-kol H, üstündağ B. Antioxidant enzyme activities and malondialdehyde levels in patients with ob-sessive-compulsive disorder. Neuropsychobio-logy 2002; 46(1):27-32.

19.Moylan S, Berk M, Dean OM, Samuni Y, Williams LJ, O’Neil A, et al. Oxidative & nitrosative stress in depression: Why so much stress? Neurosci Biobehav Rev 2014; 45:46-62.

20.Karanam S, Kumar V, Shetty J, Muttigi M, Upadhya S, Dharmavarapu P. Determination of oxidative stress markers and their importance in early diagnosis of uremia-related complications. Indian J Nephrol 2009; 19(1):8-12.

21. Pérez YG, Pérez LCG, Rita de Cássia MN, de Lima DSN, Lima ES. Malondialdehyde and sulfhydryl groups as biomarkers of oxidative stress in patients with systemic lupus erythema-tosus. Rev Bras Reumatol 2012; 52(4):658-660.

22.Topçuoglu C, Bakırhan A, Yilmaz FM, Neselioglu S, Erel O, SahinerSY. Thiol/disulfide homeostasis in untreated schizophrenia patients. Psychiatry Res 2017; 251:212-216.

23.Asoğlu M, Kılıçaslan F, Beginoğlu Ö, Fedai Ü, Akıl Ö, Çelik H. Thiol/disulphide homeostasis as a new oxidative stress marker in untreated patients with generalized anxiety disorder. Anatolian Journal of Psychiatry 2018; 19:143-149.

24.Baykan H, Durmaz O, Baykan O, Alisik M, Sahin Can M, Karlıdere T, et al. Dynamic thiol/disul-phide homeostasis as a novel oxidative stress marker in women with major depressive disorder. Anatolian Journal of Psychiatry 2018; 19(2):135-142.

25.Karaaslan Ö, Hacımusalar Y, Ceylan Bal ME. Evaluation of thiol/disulfide homeostasis in pa-tients with afirst episode of major depressive disorder. Medical Science and Discovery 2019; 6(1):1-7.

26.Kulaksızoğlu B, Kulaksızoğlu S. Thiol-disulfide homeostasis in patients with panic disorder. Int J Clin Med 2017; 8:34-41.

27.Bakirhan A, Goka E. Thiol/disulphide homeostasis in men with heroin addiction. Dusunen Adam the Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017; 30:95-100.

28.Targum SD, Suppes T, Pendergrass JC, Lee S, Silva R, Cucchiaro J. Major depressive disorder with subthreshold hypomania (mixed features): Clinical characteristics of patients entered in a multiregional, placebo-controlled study. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry2016; 68:9-14.

29.Kunz M, Gama CS, AndreazzaAC, Salvador M, Ceresér KM, Gomes FA, et al. Elevated serum superoxide dismutase and thiobarbituric acid reactive substances in different phases of bipolar disorder and in schizophrenia. Prog Neuropsycho-pharmacol Biol Psychiatry 2008; 32:1677-1681.

30.Cingi Yirün M, Ünal K, Yirün O, Kiliç OHT, Erel Ö. Thiol/disulphide homeostasis in manic episode and remission phases of bipolar disorder. Nord J Psychiatry 2018; 72(8):572-577.

31.Erzin G, Kotan VO, Topçuoğlu C, Özkaya G, Erel Ö, Yüksel RN. Thiol/disulphide homeostasis in bipolar disorder. Psychiatry Res 2018; 261:237-242.

32.Fornaro M, Orsolini L, Marini S, De Berardis D, Perna G, Valchera A. The prevalence and pre-dictors of bipolar and borderline personality disor-ders comorbidity: Systematic review and meta-analysis. J Affect Disord 2016; 195:105-118.

Kaynak Göster

475 254

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yaygın anksiyete bozukluğunda bilişsel çarpıtmaların tedaviye uyuma etkisi

Nurgül ÖZDEMİR, Şengül KOCAMER ŞAHİN, Gülçin ELBOĞA, Abdurrahman ALTINDAĞ

The relation between Syrians’quality of life, depression and anxiety levels and economic conditions: a cross-sectional study at an adult refugee mental health clinic in Turkey

Ersin UYGUN

Factors affecting treatment compliance in patients with substance use disorder under probation

Hanife YILMAZ ÇENGEL, S. Utku UZUN, Müge BOZKURT, E. Cüneyt EVREN

The effect of Alcoholics Anonymous on abstinence duration in alcohol dependence: an example from Turkey

Elif Aktan MUTLU

İki uçlu mizaç bozukluğu: Mizaç sözcüğünü yersiz mi kullandık?

Behice ALMIŞ HAN, Erdal IŞIK

Cognitive behavior therapy for overweight and obese adolescents with psychiatric symptoms: a pilot study

R. Hülya BİNGÖL ÇAĞLAYAN, Dilara DEMİRPENÇE SEÇİNTİ

Okul öncesi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda yürütücü işlevler

Duygu KAÇAMAK ÖĞÜT, Nazlı Burcu ÖZBARAN, Sezen Gökçen KÖSE, Hande KESİKÇİ

Obsesif kompulsif bozukluğu olan ergenlerin toplumsal becerilerinin değerlendirilmesi

Funda DÖNDER ŞEN, Nursu ÇAKIN MEMİK

Tıp fakültesi öğrencilerinde bağlanma biçimi ile madde kullanma eğilimi arasındaki ilişki

Ferdi KÖŞGER, Ali Ercan ALTINÖZ

Kendine zarar verme davranışı olan erişkinlerde çocukluk çağı travmaları, duygu düzenleme güçlüğü ve başa çıkma tutumları

Burcu BAKAR KAHRAMAN, Pınar KIZILAY ÇANKAYA